You are here

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (1)

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (1)

Chúa Giê-su Đến Để Cứu Vớt Dân Mình Ra Khỏi Tội Lỗi

Ma-thi-ơ 1:21

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Bất cứ bạn có phải là Tín-Đồ Cơ Đốc hay không, nhưng bạn chắc biết rằng Lễ Giáng Sinh là ngày lễ kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa Giê-su, Con của Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-su đến thế gian để làm gì?

Sự Giáng Sinh Của Chúa Giê-su

Ngày nay phần đông người ta trên thế giới đều biết ít nhiều về sự giáng sinh của Chúa Giê-su, cho dù những người không tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su cũng từng nghe qua một chút về câu chuyện giáng sinh rồi. Nhưng phần đông chúng ta chỉ nghe được một chút chỗ này một chút chỗ kia thôi, chứ không biết rõ toàn bộ câu chuyện này. Hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn tất cả những sự việc liên quan đến sự giáng sinh của Chúa Giê-su, hầu cho bạn có thể thấy rõ toàn bộ của sự kiện kỳ diệu quan trọng nhất trong lịch sự loài người.

Các bạn chắc biết rằng công lịch là dựa vào năm giáng sinh của Chúa Giê-su. Khoảng 2000 năm về trước, tại thành phố Na-xa-rét của nước Y-sơ-ra-ên có một cô trinh nữ tên là Ma-ri. Cô Ma-ri đã được hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép. Cả Ma-ri và Giô-sép đều thuộc dòng dõi của vua Đa-vít. Vua Đa-vít là vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử của nước Y-sơ-ra-ên. Một hôm Ma-ri bỗng thấy có một đấng thiên sứ của Chúa Trời hiện ra trước mặt nàng. Thiên sứ này chào cô Ma-ri rằng: “Xin chào mừng cô, cô là người được ơn của Chúa Trời! Chúa Trời ở với cô!”

Ma-ri rất ngạc nhiên vì không hiểu lời chào đó có nghĩa là gì. Thiên sứ đó giải thích thêm rằng: “Cô đừng sợ, Chúa Trời đã ban ơn cho cô. Cô sắp có thai và sẽ sanh một con trai, cô nên đặt tên con trai ấy là Giê-su. Con trai này sẽ được xưng là Con của Chúa Trời. Chúa Trời sẽ ban cho ngài nối ngôi của vua Đa-vít, ngài sẽ trị vì Y-sơ-ra-ên mãi mãi, nước của ngài sẽ tồn tại đời đời.”

Ma-ri càng ngạc nhiên hơn nữa và nói rằng: “Tôi còn là một trinh nữ chưa làm lễ kết hôn, làm sao có con được?” Thiên sứ trả lời rằng: “Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng của Chúa Trời sẽ bao phủ cô, nên Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con của Chúa Trời. Chẳng có việc gì Chúa Trời làm không được!”

Ma-ri nghe rồi bèn nói rằng: “Tôi là tôi tớ của Chúa Trời, tôi sẵn sàng vâng theo lời của Ngài. Nguyện xin Chúa Trời thành tựu mọi việc y như ông đã nói vậy!” Sau đó thiên sứ từ biệt Ma-ri.

Khi Ma-ri chịu thai bởi Thánh Linh rồi, Giô-sép vị hôn phu của nàng là một người ngay thẳng chính nghĩa, người muốn từ hôn một cách kín đáo, tại vì người không muốn để Ma-ri bị sỉ nhục công khai. Trong khi người đang suy tính việc ấy, thì thiên sứ của Chúa Trời hiện đến cùng Giô-sép trong một giấc mơ và nói với người rằng: “Hỡi Giô-sép, ngươi đừng ngần ngại, hãy cưới Ma-ri về làm vợ đi! Vì cô ấy chịu thai là bởi Thánh Linh, nàng sẽ sanh một con trai, ngươi nên đặt tên con trai ấy là Giê-su, vì sau này ngài sẽ cứu vớt dân mình ra khỏi tội lỗi.”

Khi Giô-sép thức dậy rồi, người làm y như lời thiên sứ đã dặn. Người cưới Ma-ri về nhà, nhưng người không có ăn ở với nàng cho đến khi nàng sanh ra con trai ấy.

Hồi đó nước Y-sơ-ra-ên là dưới quyền cai trị của Đế Quốc La-mã. Hoàng đế La-mã ra lệnh kiểm tra dân số khắp cả Đế Quốc La-mã, mỗi một người dân đều phải trở về quê hương của mình để đăng ký. Vì Giô-sép thuộc dòng dỏi của vua Đa-vít, nên người phải đi từ thành phố Na-xa-rét trở về thành phố Bết-lê-hem của xứ Giu-đê, ấy là quê hương của vua Đa-vít, để đăng ký cho mình và Ma-ri. Khi họ về đến Bết-lê-hem thì ngày sanh của Ma-ri đã đến, mà nhà quán thì không còn chỗ trọ vì khách hàng đến đông quá, cho nên họ phải ở tạm trong chuồng chiên của nhà quán. Trong chuồng chiên này Ma-ri sanh ra một con trai, nàng lấy khăn bọc lại và đặt con mình trong máng cỏ.

Ở ngoại ô thành Bết-lê-hem có mấy người chăn chiên đang ở ngoài đồng, họ thức đêm canh giữ bày chiên. Bất thình lình có một thiên sứ của Chúa Trời hiện ra, hào quang của Chúa chói lòa khắp nơi. Những kẻ chăn chiên này rất sợ hải, nhưng thiên sứ nói với họ rằng: “Đừng sợ chi, tôi đến báo cho các ngươi một tin mừng. Đêm nay Chúa Cứu Thế đã ra đời tại thành Bết-lê-hem. Nầy là cái dấu hiệu để cho các ngươi có thể nhận ra ngài: Các ngươi sẽ thấy một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ.”

Bỗng nhiên có muôn ngàn thiên binh xuất hiện và thiên sứ kia cùng nhau cất tiếng khen ngợi Chúa Trời rằng:

“Vinh quang thuộc về Chúa trên các tầng trời tối cao,

Bình an dưới đất cho những người đẹp lòng Ngài. “

Sau đó các thiên binh thiên sứ trở về Thiên Đàng. Những người chăn chiên rủ nhau đi vào thành Bết-lê-hem để tìm con trẻ ấy. Khi họ đến chuồng chiên của nhà quán thì thấy Ma-ri, Giô-sép và một con trẻ bọc bằng khăn đang nằm trong máng cỏ. Họ thuật lại những điều thiên sứ đã nói, ai nấy nghe rồi đều lấy làm lạ, và Ma-ri ghi nhớ mọi lời ấy trong lòng.

Sau khi Chúa Giê-su đã giáng sinh tại thành Bết-lê-hem rồi, có mấy nhà chiêm tình từ đông phương đến thành phố Giê-ru-sa-lem, ấy là thủ đô của Y-sơ-ra-ên. Họ tìm hỏi rằng: “Vua của dân Giu-đa mới ra đời hiện nay ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của ngài ở bên đông phương, nên chúng tôi tìm đến đây để thờ lạy ngài.”

Khi Vua Hê-rốt và dân chúng của thành Giê-ru-sa-lem nghe tin ấy, họ đều bối rối. Vua bèn truyền nhóm các thầy dạy Luật Pháp và các thầy tế lễ cả hầu việc thờ phượng trong Đền Thờ của Chúa Trời, vua tra hỏi họ rằng: “Chúa Cứu Thế phải sanh tại đâu?” Họ tâu rằng: “Căn cứ theo lời của một đấng tiên tri trong Kinh Thánh thì Chúa Cứu Thế phải sanh tại thành Bết-lê-hem của xứ Giu-đê.”

Vua Hê-rốt mời các nhà chiêm tinh đến một cách kín đáo, vua tra hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Vua sai các nhà chiêm tinh đi thành Bết-lê-hem và dăn họ rằng: “Các thầy hãy đi tìm con trẻ ấy, khi tìm được rồi các thầy trở về đây cho ta biết, đặng ta cũng đi thờ lạy ngài.” Các nhà chiêm tinh bèn lên đường đi về thành Bết-lê-hem. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy ở bên đông phương lại hiện ra và đi trước dẫn đường cho họ. Ngôi sao đến ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Họ đi vào trong nhà thì thấy con trẻ cùng mẹ ngài là Ma-ri, họ quỳ xuống để thờ lạy ngài rồi dâng lên cho ngài những của báu: vàng, nhũ hương và một dược. Tại vì trong một giấc mơ Chúa Trời đã dặn bảo họ đừng có trở lại gặp vua Hê-rốt nữa, cho nên họ đi đường khác trở về quê hương mình.

Chúa Giê-su Đến Thế Gian Để Làm Gì?

Đây là toàn bộ câu chuyện giáng sinh của Chúa Giê-su. Mà mục đích của Chúa đến thế gian là để làm gì?

Ma-thi-ơ 1:21. Người (tức là Ma-ri) sẽ sanh một trai, ngươi hãy đặt tên là Giê-su, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội lỗi.

Ý nghĩa của “Giê-su” là Chúa Trời Gia-vê cứu vớt. Gia-vê (YHWH) là chữ Hê-bơ-rơ, ấy là tên của Chúa Trời. Chúa Giê-su đến thế gian này là để cứu vớt người dân của mình ra khỏi tội lỗi.

Bạn Có Nhận Thức Tội Lỗi Của Bạn Không?

Bạn có nhận thấy bạn là người có tội không? Nếu bạn không nhận thấy bạn là tội nhân, thì lễ dĩ nhiên bạn không thấy bạn cần sự cứu vớt của Chúa Giê-su. Nếu bạn không thấy rằng bạn cần sự cứu vớt của Chúa Giê-su, thì Lễ Giáng Sinh không có ý nghĩa gì cả đối với bạn. Chỉ khi nào bạn nhận thấy bạn là người mang tội lỗi trầm trọng, thì bạn mới thấy rằng bạn thật sự cần Chúa Giê-su cứu vớt bạn ra khỏi tội lỗi.

Trước mặt Chúa Trời thì mỗi một người đều có tội, chẳng ai là công nghĩa trong sạch cả. Giết người, cướp của hẳn là tội; ăn trộm nói dối cũng là tội; tà dâm hẳn là tội; đánh lộn cãi lẫy chưởi rủa cũng là tội; phỉ báng tức là nói xấu làm mất danh giá người khác là một tội lỗi rất nghiêm trọng căn cứ theo lời dạy của Chúa Trời; cả những ác tưởng trong lòng như: ghen ghét, thù oán tham lam, tà dâm v.v. cũng là tội lỗi; say sưa nghiện rượu nghiện ma túy lễ dĩ nhiên là tội. Loài người chúng ta có ai lại chẳng có tội. Đứa trẻ từ hồi 5, 6 tuổi bắt đầu biết nói dối, ta có lòng ghen ghét người khác, ta có lòng tham lam, ta chưởi mắng người khác v.v., cho đến bây giờ ta đã phạm bao nhiêu tội lỗi rồi! Thật ra chúng ta đều đã phạm 2 tội lỗi rất nghiêm trọng: một là ta chỉ sống cho riêng mình thôi, những việc ta làm đều là cho lợi ích của mình; hai là ta muốn sống theo ý chỉ của mình, ta không chịu vâng phục ý chỉ của Chúa Trời. Bao nhiêu tội lỗi trên thế gian đều bắt nguồn từ hai tội lỗi này.

Kinh Thánh dạy rằng khi ta phạm tội, ta chẳng những là xúc phạm đến người khác, mà nghiêm trọng hơn hết là ta nghịch với Chúa Trời! Hậu quả của tội lỗi là chết. Chết ở đây không những chỉ là cái chết của thân thể xác thịt, mà còn là cái chết của linh hồn nữa. Cái chết của linh hồn là gì? Loài người chúng ta ai nấy đều phải chết, bất cứ là ông vua, ông quan, người giàu hay kẻ nghèo, sớm muộn gì ai nấy đều phải chết đi, nhưng chết không phải là kết thúc của mọi sự. Trong tương lai còn có Ngày Phát Xét nữa. Tất cả mọi người từng sống trên thế gian này đều phải đứng trước Ngôi Phán Xét của Chúa Giê-su. Cho dù thân thể của ta đã chết đi rồi, nhưng linh hồn của ta vẫn phải chịu sự phán xét. Nếu chúng ta đã phạm tội lỗi trong đời này, thì trừng phạt cho tội lỗi là sự hư mất của linh hồn trong lửa hừng của địa ngục, đó là cái chết của linh hồn, còn gọi là cái chết thứ hai.

Tất cả những tội lỗi ta từng phạm trong đời này đều sẽ bị đem ra xét xử, không ai tránh khỏi được. Mà Chúa Giê-su đến thế gian này là để cứu vớt chúng ta khỏi tội lỗi, Chúa đến để cho chúng ta có một lối thoát.

Chúa Giê-su Dùng Sinh Mạng Của Ngài Để Chuộc Tội Cho Chúng Ta

Phương pháp cứu chuộc của Chúa Trời gồm có hai phương diện. Phương diện đầu tiên là Chúa Giê-su dùng sinh mạng của mình để chuộc tội cho chúng ta, Chúa dùng huyết báu của mình để rửa sạch hết thảy tội lỗi của ta.

Theo lời dạy của Kinh Thánh, tội lỗi thì được so như món nợ. Mắc nợ thì phải trả nợ, phạm tội thì phải chịu trừng phạt. Chúng ta đã phạm bao nhiêu tội lỗi trong suốt cuộc đời của mình, món nợ này trở nên quá lớn rồi, chúng ta không cách nào trả nổi nữa. Chúa Trời là nhân từ thương xót, nhưng đồng thời cũng là công nghĩa thánh sạch, Ngài không thể bỏ qua những tội lỗi đó được, trừ phi có người bằng lòng trả giùm món nợ đó cho chúng ta.

Ai có thể trả giùm món nợ cho chúng ta? Ấy chính là Con của Chúa Trời, Chúa Giê-su Christ! Chúa giáng sinh trên thế gian trở thành một con người như chúng ta vậy, rồi Chúa mới có thể chuộc tội cho ta. Nếu Chúa không phải là con người thì Chúa không thể chuộc tội cho loài người được.

Hê-bơ-rơ 2:16 – 17. 16 Vì quả thật ngài không phải giúp đỡ các thiên sứ, mà là giúp đỡ dòng dõi của Áp-ra-ham. 17 Bởi vậy ngài phải chịu làm nên giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho ngài trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đầy lòng thương xót và trung tín đối với Chúa Trời để đền tội cho dân chúng.

Câu Kinh Thánh này dạy rằng ngài (tức là Chúa Giê-su) không phải giúp đỡ các thiên sứ, mà là giúp đỡ dòng dõi của Áp-ra-ham; dòng dõi của Áp-ra-ham tức là người dân của Chúa Trời, cho nên Chúa phải trở nên giống như anh em mình trong mọi sự. Chúa phải là con người rồi Chúa mới có thể đền tội cho loài người.

Chúa Giê-su không có phạm một tội lỗi nào cả, Chúa là hoàn toàn trọn vẹn trong sạch thiêng liêng, cho nên huyết báu của Chúa chảy ra trên cây thập tự có thể rửa sạch tất cả tội lỗi của ta. Chúa Trời đã dùng đấng tiên tri Ê-sai mà phán rằng: “Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên!”

Đó là phượng diện thứ nhất của ơn cứu chuộc.

Thánh Linh Sẽ Giúp Đỡ Ta Chiến Thắng Tội Lỗi Trong Lòng Ta

Phương diện thứ hai của ơn cứu chuộc là Chúa Trời sẽ ban Thánh Linh cho ta để giúp đỡ ta chiến thắng tội lỗi trong lòng. Tất cả tội lỗi đều bắt đầu từ những ác tưởng như tà dâm, thù oán, ghen ghét, tham lam, ích kỷ v.v. Từ những ác tưởng này dẫn đến những lời nói độc ác và những hành động tội lỗi ở bên ngoài. Cho nên nếu không loại trừ những tội lỗi trong lòng, thì cho dù những tội lỗi trong quá khứ đã được rửa sạch hết rồi, nhưng chẳng bao lâu chúng ta lại trở về con đường tội lỗi như xưa.

Chúa Trời Gia-vê sẽ ban Thánh Linh cho ta. Thánh Linh là Linh của Chúa Trời, chính là quyền năng của Thánh Linh khiến Cô Ma-ri chịu thai mà sanh ra Chúa Giê-su. Thánh Linh sẽ ngự trong lòng ta, ngài sẽ cho ta quyền năng để khắc phục những dục vọng ác tưởng trong lòng. Thánh Linh sẽ biến đổi tấm lòng của ta; khi tấm lòng của ta được biến đổi rồi thì toàn bộ con người cả tư tưởng và hành động bên ngoài đều sẽ biến đổi. Ta có thể dần dần trở nên con người có tính tình nhân từ thương xót và công nghĩa thánh sạch như Chúa Trời và Chúa Giê-su vậy.

Đó là phương diện thứ hai của ơn cứu chuộc.

Ơn Cứu Chuộc Của Chúa Trời Là Trọn Vẹn Và Cao Siêu Hơn Tất Cả Các Tôn Giáo

Ơn cứu chuộc của Chúa Trời là trọn vẹn và cao siêu hơn tất cả các tôn giáo, lời dạy của Chúa Giê-su là siêu việt hơn lời dạy của tất cả các nhà triết học như Đức Phật và Đức Khổng Tử.

Tôi sanh trong một gia đình theo Đạo Phật và thờ cúng ông bà tổ tiên. Tôi theo học tiểu học và trung học ở Việt Nam, tôi cũng học tập những lời dạy dỗ truyền thống.

Đức Phật cũng dạy dỗ chúng ta phải làm điều lành tránh điều ác, nhưng ngài không thể biến đổi tấm lòng của ta khiến ta trở thành một con người mới. Chính Đức Phật nói rằng ngài không thể giúp đỡ chúng ta, mà chúng ta phải tự tu hành để tự cứu lấy mình.

Dạy dỗ của Đức Khổng Tử rất tốt, ngài chỉ cho ta thấy điều gì là điều thiện, điều gì là điều ác. Nhưng Khổng Tử cũng không thể biến đổi tấm lòng của ta, ngài chỉ là dạy dỗ chúng ta biết điều lành điều ác thôi, chứ ngài không thể biến đổi chúng ta trở nên công nghĩa thánh sạch.

Hơn nữa điều nghiêm trọng nhất là những tội lỗi chúng ta đã phạm, cả Đức Phật và Đức Khổng Tử đều không có giải pháp gì để làm sạch tội lỗi của ta. Theo lời dạy của Đạo Phật thì chúng ta ráng làm điều lành đi, và mong rằng những điều lành ta làm thì lớn hơn những tội lỗi của mình. Hỡi các bạn ơi, những tội lỗi trong cuộc đời ta thì trầm trọng quá rồi, cho dù ta ráng làm điều lành cũng không đủ để trả món nợ của mình, điều lành ta làm không thể tẩy trừ tội lỗi của mình.

Trong cả vũ trụ trời đất này chỉ có huyết báu của Chúa Giê-su có thể rửa sạch hết thảy tội lỗi của ta. Hơn nữa Chúa Trời còn ban Thánh Linh cho ta để giúp đỡ ta khắc phục tội lỗi trong lòng và biến đổi tâm hồn của ta.

Tôi cũng học tập những điều dạy của Phật Giáo và Khổng Tử từ hồi nhỏ, tôi biết tôi phải làm điều lành và tránh điều ác. Cho dù tôi không có cướp của giết người, tôi không có ăn cắp tà dâm, tôi không có đánh lộn chưởi rủa người khác, nhưng trong lòng tôi thì tràn đầy sự ghen ghét, thù oán, kiêu ngạo và lòng khinh thường người khác; tôi cũng có nói dối, tôi cũng nói xấu người khác, tôi cũng cãi lại ba má tôi. Tôi biết những điều này là tội lỗi, nhưng tôi không cách nào khắc phục được tội lỗi ác tưởng trong lòng, rồi từ ác tưởng trong lòng tôi dẫn đến những hành động tội lỗi. Lời dạy dỗ của Đức Phật và Đức Khổng Tử chỉ khiến tôi thấy rõ tội lỗi xấu xa của mình thôi, chứ không thể giúp đỡ tôi khắc phục lực lượng của tội lỗi trong lòng.

Tạ ơn Chúa Trời Gia-vê, Ngài thương xót cho tôi, Ngài hướng dẫn giúp đỡ tôi từ lúc tôi còn chưa nhận biết Ngài, Ngài cho tôi kinh lịch lòng nhân từ thương xót vô biên và quyền năng vĩ đại của Ngài. Nếu các bạn muốn biết rõ những kinh lịch của tôi, xin bạn đọc “Bài Làm Chứng Của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền (1), (2), (3), (4), (5).”

Sau khi tôi tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su rồi, Chúa Trời tha thứ hết thảy tội lỗi của tôi, Ngài còn ban Thánh Linh ngự trong lòng tôi. Thánh Linh giúp đỡ tôi chiến thắng lực lượng của tội lỗi trong lòng và biến đổi tấm lòng của tôi.

Khi Chúng Ta Tin Vào Chúa Giê-su Thì Chúa Ban Cho Ta Quyền Năng Trở Nên Con Cái Của Chúa Trời

Chúa Giê-su đến thế gian để cứu vớt dân mình ra khỏi tội lỗi. Có người sẽ nói rằng: “Chúa Giê-su là người Y-sơ-ra-ên, Chúa chỉ là cứu vớt dân Y-sơ-ra-ên thôi, còn tôi là người Việt Nam, ơn cứu chuộc đâu có liên hệ gì với tôi?”

Hỡi các bạn ơi, Ma-ri chịu thai bởi Thánh Linh của Chúa Trời, cho nên Chúa Giê-su sanh ra là Con của Chúa Trời, người dân của Chúa Giê-su tức là người dân của Chúa Trời. Bởi vậy điều quan trọng nhất là bạn có phải là người dân của Chúa Trời hay không? Bất cứ bạn là người Việt Nam hay người Thái Lan hay người Mỹ hay người da đen Phi Châu, nếu bạn là người dân của Chúa Trời, thì bạn sẽ được cứu chuộc.

Giăng 1:12. 12Nhưng hễ ai đã nhận ngài, thì ngài ban cho quyền năng để trở thành con cái của Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh ngài,

Chữ “ngài” ở đây chỉ về Chúa Giê-su. Hễ ai nhận Chúa Giê-su tức là tin vào Chúa Giê-su thì Chúa ban cho quyền năng để trở thánh con cái của Chúa Trời. Nếu bạn trở thành con cái của Chúa Trời thì lễ dĩ nhiên bạn là người dân của Chúa Trời, cho nên bạn sẽ được ơn cứu chuộc.

Đó chính là Tin Lành của Lễ Giáng Sinh: Chúa Giê-su, Con của Chúa Trời đến thế gian này để cứu vớt dân mình ra khỏi tội lỗi. Các bạn có muốn được hưởng ơn cứu chuộc không?

 

(c) 2012 Christian Disciples Church