You are here

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (11)

Danh Hiệu của Tín-Đồ Cơ Đốc (11)

Kẻ Được Chọn Lựa (2)

Cô-lô-se 3:12

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Download PDF File – Tải Xuống Bài PDF

Kỳ trước chúng ta đã học tập “Kẻ Được Chọn Lựa (1)”. Chúa Trời chọn lựa chúng ta bởi ân điển và căn cứ vào sự công nghĩa. Khi chúng ta tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su, ta ăn năn hối cải tội lỗi của mình, phó thác cuộc đời của mình cho Chúa Trời và chịu phép báp-tem, thì tội lỗi của ta được rửa sạch tha thứ và ta được ban cho sự công nghĩa. Đó là sự chọn lựa đầu tiên.

Trong tương lai còn có một sự chọn lựa sau cùng. Chỉ có những người công nghĩa mới được nhận vào nước Thiên Đàng, còn những người không công nghĩa sẽ bị quăng ra ngoài. Bởi vậy hiện bây giờ trong đời này ta phải ráng gìn giữ sự công nghĩa đã ban cho ta. Khi ta không cẩn thận lại phạm tội lỗi thì ta phải ăn năn hối cải liền, đừng có chậm trễ, thì huyết báu của Chúa Giê-su lại tẩy sạch tội lỗi của ta.

Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo “Kẻ Được Chọn Lựa (2)”.

Tín Đồ Cơ Đốc Sẽ Bị Bắt Bớ

Giăng 15:19 – 20. 19 Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã chọn lựa các ngươi ra từ thế gian, bởi vậy thế gian ghét các ngươi. 20 Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: “Nô lệ chẳng lớn hơn chủ mình.” Nếu họ đã bắt bớ ta, họ cũng sẽ bắt bớ các ngươi; nếu họ đã vâng giữ lời ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các ngươi.

Trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-su dạy rằng chúng ta sẽ bị người đời trên thế gian này bắt bớ. Chúa đã chọn lựa ta ra từ thế gian này, chúng ta không còn thuộc về thế gian nữa, cho nên người đời coi ta là người ngoại, và họ thù ghét ta. Tại vì họ đã bắt bớ chủ của ta là Chúa Giê-su, cho nên họ cũng sẽ bắt bớ ta.

Trong suốt 2000 năm lịch sử của Hội Thánh đã có bao nhiêu người Tín Đồ Cơ Đốc bị bắt bớ giết hại. Ngày nay ở khắp nơi trên thế giới, Tín Đồ Cơ Đốc vẫn bị bắt bớ giết hại thường xuyên.Ở những quốc gia theo Đạo Hồi, rất nhiều Tín Đồ Cơ Đốc bị giết hại và nhà cửa bị phá hủy, Hội Thánh bị thiêu đốt. Và ngay ở trong những xã hội tự do, người đời cũng bắt bớ Tín Đồ Cơ Đốc.

Thí dụ: Ngày nay tội đồng tính luyến ái lan tràn khắp nơi, số người phạm tội này càng ngày càng nhiều, cho nên thế lực của họ rất mạnh. Khi Tín Đồ Cơ Đốc rao giảng rằng đồng tính luyến ái là một tội lỗi nghiêm trọng (căn cứ theo Lê-vi ký 18:22; 1 Cô-rinh-tô 6:9 – 10), thì những kẻ đồng tính luyến ái dấy lên đả kích bắt bớ ta. Bởi vậy ngày nay có nhiều Hội Thánh không dám dạy rằng đồng tính luyến ái là tội lỗi !

Chẳng những thế, nhiều Hội Thánh ngày nay cũng không rao giảng về công nghĩa và thánh sạch, tại vì lời dạy về công nghĩa và thánh sạch khiến nhiều người bực bội khó chịu, họ chỉ muốn nghe những lời êm tai thôi, cho nên rất nhiều Hội Thánh không dám nói về công nghĩa thánh sạch nữa ! Hậu quả là rất nhiều Tín Đồ Cơ Đốc không sống theo lời dạy về công nghĩa và thánh sạch, họ vẫn sống trong tội lỗi. Ta phải nhớ rằng trong tương lai chỉ có những người công nghĩa mới được dự tiệc cưới của chiên con thôi, còn những người không công nghĩa sẽ bị quăng ra ngoài nơi tối tăm.

Một phương cách để khỏi bị người đời bắt bớ là không sống theo lời của Chúa Trời và không rao giảng chân lý của Ngài. Ngược lại ta càng vâng giữ lời của Ngài, thì càng bị người đời bắt bớ. Vậy giữa hai con đường này, bạn đi theo con đường nào? Nếu bạn đi theo con đường của thế gian, thì thế gian sẽ yêu bạn, nhưng trong tương lai bạn sẽ bị quăng ra ngoài nơi tối tăm. Nếu bạn đi theo con đường của Chúa Trời Gia-vê, bạn sẽ bị bắt bớ, nhưng Chúa Trời và Chúa Giê-su sẽ ở cùng với bạn, và trong tương lai bạn sẽ được chọn lựa vào nước Thiên Đàng ! Chồng tôi và tôi nhất quyết đi theo con đường của Chúa Trời Gia-vê cho dù bị bắt bớ đả kích !

Trước Ngày Tận Thế Sẽ Có Hoạn Nạn Lớn Và Lừa Dối Lớn

Vậy hiện bây giờ những Tín Đồ trung tín của Chúa Giê-su hẳn bị bắt bớ, nhưng đến những ngày sau cùng trước ngày tận thế thì sự bắt bớ sẽ trở nên càng mãnh liệt hơn nhiều, và còn cộng thêm sự lừa dối nữa.

Ma-thi-ơ 24:3 – 14. 3Chúa đang ngồi trên núi Ô-li-ve, các môn đồ tới riêng cùng Chúa và nói rằng: “Xin Chúa nói cho chúng tôi biết khi nào những sự đó sẽ xảy ra, và có dấu hiệu gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế?” 4 Chúa Giê-su đáp rằng: “Hãy cẩn thận đừng để ai lừa dối các ngươi. 5 Vì nhiều người sẽ giả mạo danh ta đến nói rằng: “Ta là đấng Christ” và sẽ lừa dối nhiều người. 6 Các ngươi sẽ nghe nói về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những việc ấy phải đến, nhưng chưa là sự cuối cùng đâu. 7 Dân tộc này sẽ dấy lên chống lại dân tộc khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. 8 Nhưng tất cả những điều này chỉ là khởi đầu của cơn đau đẻ. 9 Bấy giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong cơn hoạn nạn và sẽ giết các ngươi, các ngươi sẽ bị mọi dân ghét bỏ vì cớ danh ta. 10 Lúc đó nhiều người sẽ sa ngã, phản bội nhau và thù ghét nhau. 11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và lừa dối nhiều người. 12 Vì sự vô luật pháp gia tăng nên tình yêu thương của nhiều người sẽ lạnh nhạt dần. 13 Nhưng ai bền chí cho đến cùng sẽ được cứu. 14 Tin Lành về nước Chúa Trời sẽ được truyền giảng khắp thế giới để làm chứng cho muôn dân, rồi bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”

Ma-thi-ơ 24:21 – 24. 21 Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, và sau này cũng sẽ không bao giờ có nữa. 22 Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; nhưng vì cớ những kẻ được chọn lựa, những ngày ấy sẽ giảm bớt. 23 Lúc đó nếu có ai nói với các ngươi rằng: “Kìa, đấng Christ ở đây” hay “Đấng Christ ở đó,” các ngươi đừng tin. 24 Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn, phép lạ, và nếu có thể được thì họ lừa dối cả những kẻ được chọn lựa.

Trong hai đoạn Kinh Thánh trên Chúa Giê-su giảng dạy về hoạn nạn lớn và lừa dối lớn trong những ngày sau cùng trước ngày tận thế. (Xin đọc bài giảng “Liên Hệ Giữa Sự Sống Đời Đời Hiện Bây Giờ Và Sự Sống Đời Đời Trong Tương Lai” để hiểu rõ về ngày tận thế và những sự sau cùng xảy ra trước ngày tận thế).

Ngày tận thế là ngày Chúa Giê-su trở về thế gian này. Nhưng trước khi Chúa trở về, trên trái đất sẽ có hoạn nạn lớn và lừa dối lớn. Trong cơn hoạn nạn lớn, rất nhiều Tín Đồ Cơ Đốc sẽ bị người đời thù ghét và giết hại. Nhiều người Tín Đồ sẽ sa ngã, rồi họ phản bội nhau và thù ghét nhau. Cơn hoạn nạn này lớn đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, và sau này cũng sẽ không bao giờ có nữa. Nếu những ngày đó không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu. Nhưng vì lòng thương xót cho những kẻ được chọn lựa, Chúa Trời sẽ giảm bớt những ngày hoạn nạn đó.

Xin các bạn để ý, những người Tín Đồ bị giết hại vì cớ của Chúa Giê-su thì không bị hư mất đâu, họ hẳn được nhận vào nước Thiên Đàng. Ngược lại những người chịu không nổi sự bắt bớ mà chối bỏ Chúa Giê-su, họ sẽ bị hư mất trong lửa hừng của địa ngục.

Ngoài cơn hoạn nạn lớn ra, còn có sự lừa dối lớn. Sự lừa dối còn nguy hiểm hơn cơn hoạn nạn. Nhiều người sẽ giả mạo danh của Chúa Giê-su tự xưng rằng: “Ta là đấng Christ !” họ sẽ lừa dối nhiều người. Có nhiều christ giả và tiên tri giả dấy lên làm nhiều dấu lớn phép lạ, và nếu có thể được họ sẽ lừa dối cả những kẻ được chọn lựa, có nghĩa là ngay cả những kẻ được chọn lựa cũng sẽ bị lừa dối !

Những tên christ giả sẽ làm nhiều phép lạ khiến người ta tin rằng họ chính là đấng Christ trở về thế gian này, và những tiên tri giả cũng sẽ dùng nhiều phương cách khiến ta tưởng rằng họ là do Chúa Trời sai đến. Một khi chúng ta tin vào họ, ta sẽ vâng theo lời của họ, và ta sẽ đi trên con đường tội lỗi lầm lẫn mà không hay biết, ta còn tưởng rằng mình đang theo đuổi đường lối của Chúa Trời.

Không chừng các bạn nghĩ rằng có ai mà lại dám tự xưng mình là Giê-su Christ trở về thế gian, người đó chắc là điên khùng hay sao? Và có ai lại tin những lời điên khùng như vậy mà đi theo họ ? Hỡi các bạn ơi, trên thế gian này có nhiều người chịu tin những lời điên khùng đó mà không chịu tin vào Tin Lành của Chúa Trời.

Trong vài chục năm nay, tại nhiều nơi trên thế giới đã lần lượt xuất hiện một số người tự xưng mình là Chúa Giê-su Christ trở về. Ở nước Mỹ nói riêng đã xuất hiện ba, bốn người như vậy. Những tên này tự xưng mình là do Chúa Trời sai đến để cứu vớt thế gian, mỗi một tên này đều lôi cuốn được khá nhiều người đi theo, tín đồ của họ họp lại làm những việc quái đản phi pháp. Nhưng chẳng bao lâu chính phủ khám phá ra những việc làm của họ, chính phủ ra lệnh cấm không cho họ hoạt động. Có một nhóm thì dời đi nước khác, nhưng chẳng bao lâu chính phủ của nước đó cũng cấm hoạt động của họ. Họ quyết định tập thể tự tử, cả một nhóm rất đông người gồm cả trẻ con đều chết hết. Có một nhóm khác thì chống cự lại chính phủ, rốt cuộc chính phủ sai quân đội cảnh sát đến bao vây thì họ cũng tập thể tự tử luôn.

Chừng mười năm về trước ở Hong Kong cũng có một nhóm quái đản như vậy, họ rao truyền rằng nếu ai muốn có sông nước hằng sống của Thánh Linh ở trong người thì phải uống một loại chất lỏng đặc biệt do giáo chủ của họ ban cho. Thực ra chất lỏng đó chỉ là một loại thuốc tẩy uế pha loãng ra, người ta uống vô thì không có chết, bởi vì thuốc tẩy uế đó đã pha loãng rồi, nhưng có nhiều người thì bị đau bao tử thôi. Những lời điên khùng ngu xuẩn như vậy mà người ta lại tin, và khá đông người đi theo tên giáo chủ này nữa. Rốt cuộc chính phủ Hong Kong khám phá ra việc làm của họ, rồi chính phủ cấm không cho họ hoạt động.

Ở đây tôi chỉ kể sơ qua một vài nhóm quái đản thôi, các bạn chắc cảm thấy buồn cười quá, phải không? Hỡi các bạn ơi, trong tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều những tên christ giả và tiên tri giả xuất hiện, và lời của họ sẽ càng ngày càng gian trá, không còn là buồn cười như vậy. Chúa Giê-su dạy rằng họ còn có thể làm nhiều dấu lớn, phép lạ nữa.

Các bạn đừng tưởng rằng chỉ có Chúa Giê-su mới có quyền năng làm phép lạ. Hỡi các bạn ơi, ma quỉ cũng có quyền năng làm nhiều phép lạ, nhưng phép lạ của nó thì thua xa phép lạ của Chúa Giê-su. Trong quyển sách Xuất Ê-díp-tô ký của Cựu Ước có ghi rằng khi Chúa Trời Gia-vê sai Môi-se và A-rôn đến làm nhiều phép lạ trước mặt ông vua Pha-ra-ôn của Ai-cập, thì các thuật sĩ của ông vua cũng bắt chước phép lạ của Môi-se từng bước một; mãi cho đến khi Môi-se làm những phép lạ vĩ đại thì họ mới không bắt chước nổi. Những thuật sĩ đó không có tin vào Chúa Trời Gia-vê, họ thờ phượng ma quỉ và các thần giả, mà họ cũng có quyền năng làm phép lạ, nhưng quyền năng của họ không bằng quyền năng của Môi-se thôi. Cho nên những tên christ giả và tiên tri giả hẳn có khả năng làm nhiều phép lạ để lừa dối người ta, và ngay cả những kẻ được chọn lựa cũng bị lừa dối mà đi theo họ.

Chúng Ta Phải Làm Gì Mới Có Thể Đứng Vững?

Bởi vậy ta phải rất tỉnh táo và cẩn thận để nhận ra âm mưu cạm bẫy của ma quỉ. Vậy ta phải làm gì bây giờ?

1. Chúng ta phải yêu mến Chúa Trời và tìm cầu vinh hiển từ Chúa Trời duy nhất

Giăng 5:41 – 44. 41 Ta chẳng tiếp nhận vinh hiển từ loài người mà đến; 42 nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có lòng yêu mến Chúa Trời ở trong các ngươi. 43 Ta đã nhân danh Cha ta mà đến, nhưng các ngươi không tiếp nhận ta; nếu có kẻ khác lấy danh nghĩa riêng mà đến, thì các ngươi sẽ tiếp nhận. 44 Khi các ngươi tiếp nhận vinh hiển lẫn cho nhau, nhưng không tìm cầu vinh hiển từ Chúa Trời duy nhất, thì làm sao các ngươi tin được?

Trong câu 43 Chúa Giê-su nói rằng Chúa đã nhân danh Đức Cha mà đến, nhưng người đời không chịu tiếp nhận Chúa, ngược lại kẻ khác lấy danh nghĩa riêng mà đến, có nghĩa là Chúa Trời không có sai kẻ đó, nó tự ý đến và xưng mình là đấng này đấng kia, tương tự như những tên christ giả, nhưng người đời lại tiếp nhận nó. Tại sao vậy? Tại vì:

  • Đầu tiên là người ta không có lòng yêu mến Chúa Trời (căn cứ theo câu 42).
  • Thứ hai là người ta tiếp nhận vinh hiển lẫn cho nhau (căn cứ theo câu 44), có nghĩa là họ muốn được người đời khen ngợi tôn vinh, nhưng họ không tìm cầu vinh hiển từ Chúa Trời duy nhất.

Xin các bạn để ý, sự yêu mến trong Kinh Thánh không phải chỉ là xúc cảm trong lòng thôi. Kinh Thánh dạy rằng nếu ta yêu mến Chúa Trời thì ta vâng phục lời của Ngài.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:9. 9 Bởi vậy phải nhận biết rằng Gia-vê Chúa Trời ngươi, Ngài là Chúa Trời, là Chúa Trời thành tín, Ngài giữ giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài;

Phục Truyền Luật Lệ Ký 11:1. 1 Ngươi phải kính mến Gia-vê Chúa Trời ngươi, và hằng gìn giữ những điều Ngài truyền dạy, tức là luật lệ, mệnh lệnh, và điều răn của Ngài.

1 Giăng 5:3. 3 Vì nầy là sự yêu mến Chúa Trời, chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài; và các điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề,

Trong 3 câu Kinh Thánh trên, yêu mến Chúa Trời Gia-vê thì dính liền với vâng giữ các điều răn của Ngài.Bởi vậy khi Chúa Giê-su nói rằng người ta không yêu mến Chúa Trời, có nghĩa là người ta không vâng phục lời dạy của Ngài. Nếu người ta không vâng phục lời của Chúa Trời, thì lẽ dĩ nhiên họ không vâng phục lời của Chúa Giê-su, cho nên họ không muốn tiếp nhận Chúa.

Những kẻ không vâng phục lời của Chúa Trời thì hẳn không tìm cầu vinh hiển từ Chúa Trời, và họ chỉ muốn được người đời khen ngợi tôn vinh thôi.

Nói tóm lại khi người ta không yêu mến Chúa Trời thì họ không vâng phục Ngài, và họ không muốn tìm cầu vinh hiển do Ngài ban cho, họ chỉ muốn được người đời khen ngợi tôn vinh thôi. Hậu quả là họ sẽ hoan nghênh tiếp nhận christ giả thay vì Chúa Giê-su Christ, Con của Chúa Trời, tại vì christ giả hẳn ban vinh hiển tôn vinh cho những kẻ đi theo nó.

Nếu ta không muốn lạc vào sự lừa dối lớn mà tiếp nhận christ giả và tiên tri giả thì ngay từ bây giờ ta phải yêu mến Chúa Trời, có nghĩa là ta phải vâng phục Ngài, và hằng tìm cầu vinh hiển do Ngài ban cho, đừng tiếp nhận vinh hiển từ thế gian.

2. Chúng ta không nên yêu thế gian và ham mộ những sự vật ở thế gian

Giăng 15:19 – 20. 19 Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã chọn lựa các ngươi ra từ thế gian, bởi vậy thế gian ghét các ngươi. 20 Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: “Nô lệ chẳng lớn hơn chủ mình.” Nếu họ đã bắt bớ ta, họ cũng sẽ bắt bớ các ngươi; nếu họ đã vâng giữ lời ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các ngươi.

Cho dù chúng ta vẫn sống trên thế gian, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian này nữa tại vì Chúa Giê-su đã chọn lựa ta ra từ thế gian. Thí dụ: Chồng tôi và tôi trong hai mươi mấy năm nay đã đi nhiều nước để phụng sự Chúa Trời, nhưng chúng tôi không phải là công dân của những nước đó. Tuy rằng chúng tôi từng sống trên những nước đó, nhưng chúng tôi không thuộc về những nước đó. Tương tự như vậy Tín-Đồ Cơ Đốc tuy sống trên thế gian này, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian này.

Chồng tôi và tôi từng sống trên nhiều nước khác nhau, tại mỗi một nơi chúng tôi chỉ sống chừng vài năm thôi, rồi chúng tôi lại rời đi nơi khác. Bởi vậy chúng tôi không có mua nhà, ngay những đồ đạc ta dùng hàng ngày chúng tôi cũng chỉ mua hạng rẻ tiền thôi, bởi vì mỗi khi chúng tôi rời khỏi chỗ nào, chúng tôi không thể đem theo tất cả những đồ đạc, chúng tôi chỉ đem theo những món quan trọng và cần thiết thôi, phần còn lại chúng tôi phải tặng cho người khác. Trong hai mười mấy năm nay chồng tôi và tôi luôn luôn sống như những kẻ lữ hành, chúng tôi sẵn sàng dọn đi nơi khác mỗi khi Đức Cha kêu gọi, chúng tôi không có định cư tại một chỗ.

Tương tự như vậy, Tín-Đồ Cơ Đố không thuộc về thế gian này, chúng ta chỉ là người lữ hành thôi, quê hương của ta là ở nước Thiên Đàng. Bởi vì chúng ta không thuộc về thế gian này, cho nên ta không nên yêu thế gian.

1 Giăng 2:15 – 17. 15 Đừng yêu thế gian, cũng đừng yêu những sự vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến của Đức Cha không ở trong người ấy. 16 Vì mọi sự trong thế gian và dục vọng của xác thịt, dục vọng của mắt, sự kiêu ngạo của đời này đều không từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. 17 Và thế gian cùng với tham dục của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý chỉ của Chúa Trời thì tồn tại đời đời.

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng chúng ta không nên yêu thế gian, những hưởng thụ, tình dục, vinh hoa phú quí của thế gian ta không nên ham mê. Nếu ta yêu những sự vật của thế gian, thì những sự vật này sẽ ảnh hưởng lòng kính mến của ta đối với Chúa Trời, ta sẽ không yêu mến Ngài. Ở phần trên ta vừa mới thấy rằng khi người ta không yêu mến Chúa Trời thì sẽ dẫn đến hậu quả là tiếp nhận christ giả, lạc vào sự lừa dối lớn.

Tất cả mọi sự của thế gian, dục vọng của xác thịt, dục vọng của mắt, sự kiêu ngạo của đời này, những sự này đều là từ thế gian mà đến, và đều sẽ qua đi, chỉ có những người làm theo ý chỉ của Chúa Trời thì tồn tại đời đời. Nếu ta muốn có phần trong sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng, thì ta phải làm theo ý chỉ của Chúa Trời.

3. Chúng ta phải tiếp nhận lẽ thật

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9 – 12. 9 Kẻ đó nhờ việc làm của quỉ Sa-tan mà đến, với tất cả quyền năng, dấu lạ và việc kỳ diệu giả dối; 10 dùng mọi cách gian ác lừa dối những người hư mất, vì họ từ chối yêu mến lẽ thật để được cứu. 11 Vì vậy Chúa Trời cho họ mắc phải lầm lạc khiến họ tin điều giả dối, 12 hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, nhưng ưa thích gian ác, đều bị phán xét.

“Kẻ đó” trong câu 9 là chỉ về một tên gian ác chống nghịch với Luật Pháp, còn gọi là “Kẻ chống lại Christ” (Sau này tôi sẽ có những bài giảng luận để giải thích tường tận về tên gian ác này, ở đây tôi chỉ nói sơ qua thôi). Tên này cũng là một trong những christ giả, nó cũng tự xưng mình là Christ trở về thế gian, nhưng nó có quyền năng lớn hơn những tên christ giả khác.

Tên gian ác này đến với nhiều quyền năng, nó sẽ làm nhiều dấu lạ và việc kỳ diệu giả dối, nó sẽ lừa dối những kẻ hư mất. Họ hư mất là tại vì họ từ chối yêu mến lẽ thật (căn cứ theo câu 10), họ không tin lẽ thật (căn cứ theo câu 12), cho nên Chúa Trời cho họ mắc phải lầm lạc khiến họ tin điều giả dối.

Tại sao người ta từ chối yêu mến lẽ thật? Tại vì lời của Chúa Trời chính là lẽ thật (căn cứ theo Giăng 17:7: “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha chính là lẽ thật”), và lời của Ngài chỉ ra tội lỗi của ta, khiến ta xấu hổ vô cùng; nếu ta không muốn ăn năn hối cải, thì ta sẽ từ chối lẽ thật, ta chỉ muốn nghe lời êm tai thôi.

Nếu chúng ta cứ một mực từ chối lẽ thật, thì Chúa Trời sẽ cho ta đi vào con đường tội lỗi giả dối. Nếu chúng ta không muốn mắc phải lầm lạc mà tin điều giả dối thì ta phải tiếp nhận lẽ thật.

4. Chúng ta kêu cầu Chúa Trời ngày và đêm

Nếu ta muốn đứng vững trong cơn hoạn nạn lớn và sự lừa dối lớn, điều quan trọng nhất là hoàn toàn nhờ cậy vào Chúa Trời, ta đừng bao giờ làm việc theo trí thông minh và lực lượng của mình.

Lu-ca 18:7. 7 “Vậy, có lẽ nào Chúa Trời chẳng xét xử công bằng cho những kẻ được chọn lựa, họ ngày đêm kêu cầu Ngài, mà Ngài lại chậm trễ đến với họ sao!”

Trong câu Kinh Thánh này Chúa Giê-su dặn bảo ta phải cầu nguyện thường xuyên. Khi ta ở trong cơn hoạn nạn và đối diện với sự lừa dối lớn, ta phải ngày đêm kêu cầu Chúa Trời, Ngài sẽ không chậm trễ đến với ta. Ở phần trên (căn cứ theo Ma-thi-ơ 24:22) ta đã thấy rằng nếu những ngày hoạn nạn đó không giảm bớt, thì chẳng một người nào được cứu; nhưng vì lòng thương xót cho những kẻ được chọn lựa, Chúa Trời sẽ giảm bớt những ngày đó. Bởi vậy ta biết chắc rằng Ngài sẽ đến nhanh chóng giải cứu ta.

Bất cứ ta gặp chuyện vui hay chuyện buồn, đau thương hay hớn hở mừng rỡ, thất bại hay thành công, ta đều phó thác cho Chúa Trời. Hàng ngày ta đến trước mặt Ngài, ta tìm cầu làm trọn ý chỉ của Ngài. Cầu nguyện là phương cách tốt nhất để chống cự lại sự cám dỗ thử thách của ma quỉ.

Kết Luận

Hôm nay chúng ta đã tra khảo “Kẻ Được Chọn Lựa (2)”. Chúa Giê-su đã chọn lựa chúng ta ra từ thế gian, ta không còn thuộc về thế gian nữa, cho nên người đời sẽ thù ghét ta. Ta càng vâng giữ lời của Chúa Trời, thì họ bắt bớ ta càng nhiều.

Sau này trong những ngày sau cùng trước ngày tận thế, sự bắt bớ sẽ càng mãnh liệt hơn, lúc đó ta sẽ gặp hoạn nạn lớn và lừa dối lớn. Nếu ta muốn đứng vững cho đến cùng:

  • Đầu tiên: chúng ta phải yêu mến Chúa Trời, tức là vâng phục lời của Ngài, và tìm cầu vinh hiển từ Chúa Trời duy nhất, đừng tiếp nhận vinh hiển từ thế gian.
  • Thứ hai: chúng ta không nên yêu thế gian và ham mộ những sự vật ở thế gian.
  • Thứ ba: chúng ta phải tiếp nhận lẽ thật.
  • Thứ tư: chúng ta kêu cầu Chúa Trời ngày và đêm.

© Châu Huệ Hiền, 2016, 2018

Permission is granted for the non-profit distribution or printing of this message for the ministry of the Gospel.

Cho phép phân phát hoặc in lại bài giảng này phi lợi nhuận trong việc rao truyền Tin Lành.

 

(c) 2021 Christian Disciples Church