You are here

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (12)

Danh Hiệu của Tín Đồ Cơ Đốc (12)

Người Làm Chứng Cho Chúa Giê-su

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền


Download PDF File – Tải Xuống Bài PDF

Trong những phim xi-nê hay tiểu thuyết trinh thám thường có một cốt truyện như vậy: Một người bị tố cáo là kẻ sát nhân, rồi người ấy phải tìm cách chứng tỏ rằng mình không có giết hại ai hết; sau cùng có một vài người khác đứng ra làm chứng rằng họ đã ở cùng với người ấy trong khi cuộc mưu sát xảy ra tại một nơi khác, vậy thì chứng tỏ rằng người ấy không có phạm tội này, tại vì một người không thể hiện diện ở hai chỗ khác nhau cùng một lúc. Không chừng những người làm chứng còn chứng thực rằng người ấy là một người rất tốt, bởi vì họ đã chứng kiến người ấy làm nhiều điều lành.

Người làm chứng thì rất quan trọng, và chúng ta chỉ có thể làm chứng về một điều gì khi ta thấy điều đó bằng chính mắt của mình. Nếu chúng ta chỉ là nghe người khác nói về điều đó, nhưng ta không có thấy bằng chính mắt của mình, thì lời làm chứng của ta là vô giá trị.

Chúng Ta Là Người Làm Chứng Cho Chúa Giê-su

Cái danh hiệu của Tín Đồ Cơ Đốc mà chúng ta tra khảo hôm nay là “Người làm chứng cho Chúa Giê-su.”

Công-vụ các sứ đồ 1:8. 8 Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền năng, và các ngươi sẽ là người làm chứng cho ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

Trong câu Kinh Thánh này, Chúa Giê-su dạy bảo ta phải làm chứng cho Chúa trên khắp thế gian này.

Ngày nay phần đông người đời vẫn không hiểu rõ về Chúa, hoặc là hiểu lầm về Chúa, hoặc là hoàn toàn không hiểu biết gì về Chúa. Gia đình tôi theo Đạo Phật và thờ cúng ông bà tổ tiên. Hồi tôi còn nhỏ, tôi không tin vào Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su. Hồi đó những người ở lân cận nhà tôi, cả ba má tôi, và chính tôi cũng từng chê bai cười nhạo Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su. Tại sao gia đình tôi và những người lân cận làm những chuyện phạm thượng như vậy ? Tại vì chúng tôi không hiểu biết.

Chúng ta là Tín Đồ của Chúa Giê-su, thì ta có bổn phận phải giải thích cho người đời biết rõ về Cứu Chúa của ta, và ta còn phải giúp đỡ họ tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su, hầu cho họ cũng được nhận lãnh ơn cứu chuộc.

Các bạn có muốn làm chứng cho Chúa Giê-su không ? Khi chúng ta đi làm chứng cho Chúa Giê-su, chúng ta phải nói về cài gì ?

Chúng Ta Phải Làm Chứng Về Sự Sống Lại Của Chúa Giê-su

Đầu tiên ta phải làm chứng rằng Chúa Giê-su đã sống lại rồi.

Công-vụ các sứ đồ 2:32. 32 Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-su này sống lại, và tất cả chúng tôi đều là người làm chứng về sự kiện này.

Câu Kinh Thánh này là lời làm chứng của sứ đồ Phi-e-rơ. Đây là một câu nói trong bài giảng luận đầu tiên của sứ đồ. Phi-e-rơ nói rằng Chúa Trời Gia-vê đã khiến Chúa Giê-su sống lại, người và các môn đồ khác đều chứng kiến sự phục sinh của Chúa.

Công-vụ các sứ đồ 1:21 – 22. 21 Bởi vậy, trong những kẻ đã đi cùng với chúng ta suốt khoảng thời gian mà Chúa Giê-su đi lại giữa chúng ta, 22 từ lúc Giăng làm phép báp-tem cho đến ngày Chúa được tiếp lên trời khỏi chúng ta, phải có một người cùng với chúng ta làm nhân chứng về sự sống lại của Chúa.

Đoạn Kinh Thánh này là câu nói của sứ đồ Phi-e-rơ. Sau khi Chúa Giê-su được cất lên trời rồi, các anh chị em Tín đồ họp mặt nhau thường xuyên. Trong một buổi họp, Phi-e-rơ đứng dậy nói rằng nên lựa chọn một người khác để thế chỗ của Giu-đa. Giu-đa vốn là một trong mười hai sứ đồ, người đã phản nghịch lại Chúa và nộp Chúa cho bọn thầy tế lễ, sau đó người đã chết đi. Sứ đồ Phi-e-rơ đề nghị chọn một người khác trong số những kẻ đã đi cùng với Chúa Giê-su và các môn đồ, rồi người ấy sẽ cùng với mười một sứ đồ kia đi làm chứng về sự sống lại của Chúa Giê-su.

Công-vụ các sứ đồ 3:15. 15 các ngươi đã giết hại Chúa của sự sống, mà Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại từ kẻ chết, và chúng tôi là người làm chứng về điều đó.

Sứ đồ Phi-e-rơ đang giảng dạy cho một đám đông người tại Đền Thờ; sứ đồ lại một lần nữa nói về sự sống lại của Chúa.

Công-vụ các sứ đồ 4:33. 33 Bằng quyền năng rất lớn mà các sứ đồ làm chứng về sự sống lại của Chúa Giê-su, và tất cả đều được ban cho ân điển dồi dào.

Những đoạn Kinh Thánh trên đều dạy rằng ta phải làm chứng về sự sống lại của Chúa Giê-su. Ta cần phải giải thích cho người đời biết rằng Chúa của ta không phải chết đi, ta không có tin vào một người chết, ta tin vào một Cứu Chúa đã được sống lại. Chính vì Chúa đã sống lại rồi, khi ta tin cậy và đi theo Chúa, thì ta cũng sẽ được sống lại.

Sự phục sinh của Chúa đem lại hy vong cho loài người, Chúa đã chiến thắng sự chết. Đối với những kẻ tin vào Chúa Giê-su thì chết chóc không phải là chấm dứt của mọi sự, chúng ta có hy vọng của sự sống đời đời (Xin đọc bài giảng “Tầm Quan Trọng Của Sự Phục Sinh Của Chúa Giê-su”).

Nếu chúng ta đã kinh lịch sự sống lại trong tâm linh, và hiện bây giờ ta đang sống trong một cuộc sống mới không bị lực lượng của tội lỗi ràng buộc, thì ta có thể đi làm chứng rằng: “Tôi biết sự phục sinh của Chúa là chân thật, vì chính tôi đã kinh lịch sự phục sinh trong tâm linh rồi, cho nên tôi biết chắc rằng sau này tôi sẽ được sống lại trong thân thể. Cuộc sống tội lỗi cũ của tôi đã chết đi rồi, hiện giờ tôi sống một cuộc sống mới cùng với Chúa, và trong tương lai tôi sẽ cùng sống với Chúa ở nước Chúa Trời vậy.”

Ngược lại nếu hiện bây giờ ta không sống theo lời dạy trong Kinh Thánh và ta vẫn phạm tội lỗi thường xuyên, thì ta chưa có chết về tội lỗi, ta vẫn sống trong tội lỗi, ta không phải sống trong một cuộc sống mới. Hỡi các bạn ơi, đừng có tự lừa dối mình ! Nếu bạn vẫn bị tội lỗi ràng buộc, thì lời làm chứng của bạn là vô giá trị và vô hiệu lực !

Chúng Ta Phải Làm Chứng Rằng Chúa Giê-su là Vua Và Cứu Chúa

Điểm thứ hai là ta phải làm chứng rằng Chúa Giê-su là Vua và Cứu Chúa.

Công-vụ các sứ đồ 5:31 – 32. 31 Chúa Trời đã đề cao Chúa lên bên hữu Ngài làm Vua và Cứu Chúa, để ban sự ăn năn hối cải và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên. 32 Và chúng tôi là người làm chứng cho những việc đó, cùng với Thánh Linh mà Chúa Trời đã ban cho những kẻ vâng lời Ngài vậy.

Sứ đồ Phi-e-rơ và các sứ đồ khác làm chứng rằng Chúa Giê-su đã được thăng lên trời, và Chúa Trời cho Chúa ngồi ở bên hữu của Ngài để làm Vua và Cứu Chúa. Chúa Giê-su có thể ban quyền năng cho tội nhân để giúp họ ăn năn hối cải hầu cho được tha tội. Thánh Linh là đấng mà Chúa Trời ban cho những kẻ vâng lời Ngài; cả Thánh Linh cũng làm chứng cùng với các sứ đồ về những điều này.

Cứu Chúa có nghĩa là Chúa cứu vớt tội nhân. Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng Cứu Chúa ban cho ta quyền năng để ăn năn hối cải và sự tha tội.

Ơn cứu chuộc là dính liền với ăn năn hối cải và sự tha tội. Nếu ta không ăn năn hối cải, thì ta không được tha tội. Nếu tội của ta không được tha thứ thì ta không được hưởng ơn cứu chuộc, ta sẽ bị hư mất trong lửa hừng của địa ngục.

Bởi vậy khi ta làm chứng rằng Chúa Giê-su là Cứu Chúa của ta, ta phải nói rõ rằng ăn năn hối cải và tha tội là hai điều kiện cần thiết để được nhận lãnh ơn cứu chuộc.

Ăn năn hối cải trong Kinh Thánh chẳng những chỉ là than khóc về tội lỗi của mình, mà là thay đổi hoàn toàn phương hướng và tấm lòng của mình. Từ nay trở đi ta không còn phản nghịch Chúa Trời và sống một cuộc đời ích kỷ nữa, ta sống cho Chúa Trời, ta phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn cho Ngài để Ngài cai quản đời ta. Đó mới là sự ăn năn hối cải chân chính trong Kinh Thánh. (Xin đọc bài giảng “Giăng Báp-tít Dọn Đường Của Chúa Giê-su” để hiễu rõ ý nghĩa của “ăn năn hối cải”)

Khi ta quyết tâm vâng theo lời của Chúa Giê-su mà ăn năn hối cải, thì Chúa sẽ ban cho ta quyền năng để giúp ta ăn năn hối cải, và Chúa sẽ tha tội của ta.

Hơn nữa Chúa Giê-su là Vua và Cứu Chúa của ta, ta không bao giờ bỏ đi cái phần “Vua” mà chỉ nhắc đến “Cứu Chúa” thôi. Nếu Chúa không phải là Vua của ta, thì Chúa cũng không phải là Cứu Chúa của ta.

Tại sao vậy ? Tại vì khi Chúa Giê-su là Vua của đời ta, thì ta phải vâng phục lời dạy của Chúa 100% vô điều kiện. Mà đức tin trong Kinh Thánh thì bao gồm sự vâng phục, chứ không phải chỉ là tin tưởng trong đầu óc thôi. (Rô-ma 1:5. 5 nhờ Chúa chúng tôi đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để vì danh Chúa mà đem mọi dân tộc đến sự vâng phục của đức tin; và Rô-ma 16:26. 26 mà bây giờ được khải thị bởi các sách tiên tri, và theo lệnh của Chúa Trời hằng sống, cho mọi dân tộc nhận biết để đem họ đến sự vâng phục của đức tin.) Nếu chỉ là tin tưởng trong đầu óc, thì đó không phải là đức tin trong Kinh Thánh. Những kẻ tin vào Chúa Giê-su thì được ơn cứu chuộc, mà ai tin vào Chúa thì phải tôn Chúa là Vua, vâng phục lời dạy của Chúa một cách vô điều kiện. Cho nên Chúa Giê-su là Vua và Cứu Chúa của ta, hai phần này không tách rời nhau được.

Nếu chúng ta quả thật tôn Chúa Giê-su là Vua và Cứu Chúa của đời ta, ta đã ăn năn hối cải và được tha tội rồi, thì ta mới có thể đi làm chứng rằng Chúa là Vua và Cứu Chúa cho loài người.

Ngược lại nếu chúng ta không tôn Chúa là Vua của đời ta, thì Chúa cũng không phải là Cứu Chúa của ta. Như vậy thì ta không thể đi làm chứng rằng Chúa Giê-su là Vua và Cứu Chúa của loài người.

Chúng Ta Phải Làm Chứng Rằng Chúa Giê-su Là Thẩm Phán Xét Xử Kẻ Sống Và Kẻ Chết

Điểm thứ ba là ta phải làm chứng rằng Chúa Giê-su là thẩm phán xét xử kẻ sống và kẻ chết.

Công-vụ các sứ đồ 10:42. 42 Và Chúa đã biểu chúng tôi phải giảng dạy cho dân chúng, và xác chứng rằng Chúa là đấng mà Chúa Trời đã lập làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết.

Đây là lời làm chứng của sứ đồ Phi-e-rơ. Sứ đồ nói rằng Chúa Giê-su chính là đấng mà Chúa Trời đã lập làm thẩm phán để xét xử cả kẻ sống lẫn kẻ chết.

Trong tương lai vào Ngày Phán Xét, mỗi một người từng sống trên thế gian này đều phải đứng trước mặt Chúa Giê-su để chịu sự phán xét. Những kẻ đã chết đi rồi sẽ được sống lại để chịu phán xét. Mỗi một người đều được phán xét tùy theo những điều họ đã làm trong đời này. Người công nghĩa thì được lãnh phần thưởng là sự sống đời đời ở nước Chúa Trời, còn người ác thì bị hư mất trong lửa hừng của địa ngục.

Giăng 5:24 – 29. 24 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin vào Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời và không lâm vào sự trừng trị, nhưng đã vượt khỏi sự chết mà đến vào sự sống. 25 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ sắp đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Chúa Trời, và những người nghe thì sẽ được sống. 26 Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha đã ban cho Con cũng có sự sống trong mình vậy. 27 Cha đã ban quyền thi hành phán xét cho Con, vì Con là con của loài người. 28 Chớ kinh ngạc về điều này, vì giờ sắp đến, khi tất cả những người ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng Con và đi ra; 29 ai đã làm việc lành thì sống lại để được sống, ai đã làm việc ác thì sống lại để bị trừng trị.

Trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-su dạy rằng người nào nghe lời Chúa mà tin vào Chúa Trời Gia-vê thì được sự sống đời đời, họ sẽ không bị trừng trị, họ đã vượt khỏi sự chết mà đến vào sự sống.

Từ ngữ “kẻ chết” ở đây là nói về những kẻ đang chìm đắm trong tội lỗi. Tâm hồn của những người này đã chết trong tội lỗi rồi, cho nên Chúa gọi những người này là kẻ chết. Con của Chúa Trời đã đến vào thế gian và truyền giảng Tin Lành cho tội nhân, người nào chịu nghe lời của Con, thì cho dù họ đã chết đắm trong tội lỗi rồi, nhưng Con có thể cứu vớt họ ra khỏi tội lỗi để họ được sống. Tại vì Cha có sự sống trong mình, và Cha đã ban cho Con cũng có sự sống trong mình vậy.

Hơn nữa Cha còn ban cho Con quyền thi hành phán xét loài người trên thế gian này, tại vì Con là Con của loài người. Con không hề phạm một tội lỗi nào cả, cho nên Con có thể phán xét hết thảy loài người trên thế gian này. Trong tương lai sắp đến, Con sẽ trở lại thế gian và cất tiếng kêu gọi, lúc đó ngay cả những người đã chôn trong mồ mả cũng phải đi ra.

Sau cùng mọi người đều phải đứng trước cái Ngôi Phán Xét của Con để chịu phán xét. Sự phán xét là căn cứ vào những việc chúng ta đã làm trong đời này, ai đã làm điều lành thì được hưởng sự sống, ai đã làm điều ác thì sẽ bị trừng trị.

Xin các bạn để ý, Chúa Giê-su không phải nói rằng hễ người nào đã làm một vài điều lành thì sẽ được hưởng sự sống, bởi vì ai lại chẳng hề làm một vài điều lành bao giờ, cho dù những kẻ tàn bạo gian ác đôi khi cũng có làm một vài điều lành chứ, phải không ?

Điều lành trong Kinh Thánh là những điều theo đúng ý chỉ của Chúa Trời. Khi tội nhân đang bị tội lỗi ràng buộc, họ đang sống trong một cuộc đời phản nghịch lại Chúa Trời, thì họ không thể làm những điều theo đúng ý chỉ của Ngài. Trong câu Kinh Thánh này Chúa Giê-su đang nói về những người đã sống một cuộc đời tốt lành căn cứ theo lời dạy trong Kinh Thánh, những người ấy sẽ được hưởng sự sống đời đời. Còn những kẻ đã làm điều ác thì sẽ bị trừng trị.

Hỡi các bạn ơi, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để đứng trước cái Ngôi Phán Xét của Chúa Giê-su chưa ? Đừng tưởng rằng ta là Tín Đồ Cơ Đốc thì ta hẳn được sự sống ! Sự sống là ban cho những người tin vào Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su, mà tin vào Chúa Giê-su thì phải vâng phục lời của Chúa. Hiện bây giờ bạn có vâng phục lời của Chúa Giê-su không ?

Nếu bạn vâng phục lời của Chúa Giê-su, thì bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để đứng trước cái Ngôi Phán Xét của Chúa; và bạn có thể đi làm chứng rằng Chúa là đấng thẩm phán xét xử kẻ sống lẫn kẻ chết.

Ngược lại nếu bạn không vâng giữ lời của Chúa, thì chính bạn cũng chưa sẵn sàng chịu sự phán xét của Chúa, và lẽ dĩ nhiên bạn không thể đi làm chứng cho Chúa Giê-su !

Ta Phải Làm Chứng Về Sự khốn Khổ Của Chúa Giê-su

Điểm thứ tư là chúng ta phải làm chứng về sự khốn khổ của Chúa Giê-su.

Lu-ca 24:46 – 48. 46 và Chúa nói cùng chúng rằng: “Có lời chép rằng: “Đấng Christ phải chịu đau khổ và đến ngày thứ ba sẽ sống lại từ cõi chết, 47 rồi người ta sẽ nhân danh người mà rao truyền cho tất cả các dân tộc sự ăn năn hối cải để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.” 48 Các ngươi là người làm chứng cho những điều này.”

Trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-su dặn bảo các môn đồ phải làm chứng rằng đấng Christ phải chịu đau khổ, rồi đến ngày thứ ba sẽ được sống lại; và các môn đồ phải nhân danh Chúa mà rao truyền ăn năn hối cải để được tha tội.

Ở phần trên tôi đã nói về làm chứng về sự sống lại của Chúa, rao truyền ăn năn hối cải và sự tha tội; ở đây ta chỉ nói về sự đau khổ của Chúa Giê-su.

1 Phi-e-rơ 5:1. 1 Tôi khuyên bảo các vị trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự khốn khổ của đấng Christ, và cũng có phần trong sự vinh hiển sẽ được hiện ra.

Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng người đã chứng kiến sự khốn khổ của Chúa Giê-su Christ, và người cũng có phần trong sự vinh hiển sẽ được bày tỏ ra.

Qua hai đoạn Kinh Thánh trên cho ta thấy rằng chúng ta phải làm chứng về sự khốn khổ mà Chúa đã chịu đựng vì ơn cứu chuộc của ta.

Xin các bạn để ý, khi ta đi theo đường lối của Chúa, thì ta phải chịu khốn khổ cũng như Chúa đã chịu khốn khổ vậy.

Giăng 15:19 – 20. 19 Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã chọn lựa các ngươi ra từ thế gian, bởi vậy thế gian ghét các ngươi. 20 Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: “Nô lệ chẳng lớn hơn chủ mình.” Nếu họ đã bắt bớ ta, họ cũng sẽ bắt bớ các ngươi; nếu họ đã vâng giữ lời ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các ngươi.

Chúa Giê-su dạy rằng chúng ta không thuộc về thế gian nữa, cho nên thế gian sẽ ghét ta. Người đới đã bắt bớ giết hại Chúa, và họ sẽ bắt bớ giết hại ta nếu ta giữ trung tín với Chúa.

Phi-líp 1:29. 29 Vì nhờ đấng Christ mà anh em được ban ơn không những chỉ tin vào người mà thôi, lại còn chịu khổ vì người nữa.

Trong câu Kinh Thánh này, sứ đồ Phao-lô dạy rằng chúng ta được ban cho ơn huệ không những chỉ tin vào Chúa Giê-su Christ mà thôi, mà ta còn chịu khổ vì Chúa nữa.

Hê-bơ-rơ 5:8 – 9. 8 Dầu người là Con, người đã học tập vâng phục bởi những khốn khổ mình đã chịu, 9 và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì người trở nên nguồn gốc của sự cứu chuộc đời đời cho những kẻ vâng phục người.

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng Chúa Giê-su học tập vâng phục rồi trở nên trọn vẹn bởi những khốn khổ Chúa đã chịu.

Tương tự như vậy khi chúng ta chịu khổ vì cớ của Chúa, thì ta cũng được trưởng thành qua những khốn khổ vậy. Hơn nữa khi ta chịu khổ vì Chúa, Chúa sẽ rất gần gũi với ta.

Nếu bạn vui lòng chịu khổ vì cớ của Chúa Giê-su thì bạn có thể đi làm chứng về sự khốn khổ của Chúa. Ngược lại nếu bạn không muốn chịu khổ vì cớ của Chúa, bạn cứ đi theo đường lối của thế gian thì thế gian sẽ yêu bạn, như vậy lẽ dĩ nhiên bạn không thể đi làm chứng về sự khốn khổ của Chúa !

Kết Luận

Hôm nay chúng ta đã tra khảo về danh hiệu “Người làm chứng cho Chúa Giê-su.” Chúng ta đều có bổn phận phải làm chứng cho Chúa. Chúng ta phải làm chứng rằng:

  • Chúa đã được sống lại.
  • Chúa là Vua và Cứu Chúa của loài người.
  • Chúa là đấng thẩm phán xét xử kẻ sống và kẻ chết.
  • Chúa đã chịu đau khổ vì ơn cứu chuộc của ta.

Có người chắc nghĩ rằng: “Làm chứng cho Chúa Giê-su thì khó khăn như thế, làm sao mà tôi có thể làm chứng cho Chúa ?”

Hỡi các bạn ơi, trong câu Kinh Thánh Công-vụ các sứ đồ 1:8 Chúa Giê-su dạy rằng sau khi chúng ta nhận lấy quyền năng từ Thánh Linh, rồi ta mới có thể làm chứng cho Chúa.

Hơn nữa điều kiện của một người làm chứng không phải là tài ăn nói khéo léo hay học thức cao rộng; mà điều kiện quan trọng nhất là người đã thấy điều đó bằng chính mắt của mình.

Khi Chúa Giê-su còn sống trên thế gian này, hồi đó những môn đồ của Chúa đã đi theo Chúa trong mấy năm trời. Họ thấy bằng chính mắt của mình những phép lạ Chúa đã làm; họ nghe bằng chính tai của mình những lời dạy của Chúa. Sau khi Chúa phục sinh rồi, Chúa hiện ra trước mặt họ và sống cùng với họ trong vòng bốn mươi ngày. Sau cùng họ chứng kiến Chúa thăng lên trời qua một đám mây. Bởi vậy họ có thể làm chứng cho Chúa một cách khẳng định và có hiệu lực.

Nhưng ngày nay chúng ta không được thấy Chúa Giê-su bằng chính mắt của mình nữa, làm sao mà ta có thể làm chứng cho Chúa ? Ta không thể nói rằng ta đã đọc những điều này trong Kinh Thánh hoặc là ta đã nghe mục sư nói về những điều này; lời làm chứng như vậy là vô giá trị. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ ?

Tuy rằng chúng ta không có thấy Chúa Giê-su bằng chính mắt của mình, nhưng chúng ta đều đã kinh lịch quyền năng và tình thương của Chúa, ta thấy Chúa Giê-su rất xác thực.

Khi chúng ta vâng giữ điều răn của Chúa, thì ta kinh lịch những biến hóa kỳ diệu vô biên trong tâm hồn và cuộc sống của ta, cho nên ta biết rằng lời của Chúa là chân thật, và ta có thể đi làm chứng một cách khẳng định rằng Chúa quả thật là Con của Chúa Trời Gia-vê, Chúa là Vua và Cứu Chúa của nhân loại.

Sau cùng để chúng ta đọc một đoạn Kinh Thánh để thấy rõ tầm quan trọng của lời làm chứng của Tín Đồ Cơ Đốc.

Khải Huyền 12:11. 11 Chúng đã thắng nó bởi huyết của Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.

Câu Kinh Thánh này là lời tuyên bố của thiên sứ. Chữ “nó” ở đây là Satan, ma quỉ. Vào ngày sau cùng những người làm chứng đã thắng được Satan, ma quỉ. Họ đắc thắng là bởi huyết báu của Chiên Con, tức là Chúa Giê-su, và bởi lời làm chứng của họ, tại vì họ chẳng tiếc sự sống của mình trên thế gian này, họ vui lòng sẵn sàng chịu chết vì cớ của Chúa, nhờ vậy mà họ thắng được Satan.

© Châu Huệ Hiền, 2016, 2018

Permission is granted for the non-profit distribution or printing of this message for the ministry of the Gospel.

Cho phép phân phát hoặc in lại bài giảng này phi lợi nhuận trong việc rao truyền Tin Lành.

 

(c) 2021 Christian Disciples Church