You are here

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (17)

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (17)

Người Nông Dân

2 Ti-mô-thê 2:6

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền


Download PDF File – Tải Xuống Bài PDF

Hôm nay chúng ta tra khảo một danh hiệu khác của Tín Đồ Cơ Đốc.

2 Ti-mô-thê 2:6 6 Người nông dân làm ruộng khó nhọc đáng phải là kẻ đầu tiên được thâu hoa lợi.

Trong đoạn Kinh Thánh trên, sứ đồ Phao-lô so sánh Tín Đồ Cơ Đốc với người nông dân.

Ruộng Của Ta Là Tượng Trưng Cho Cái Gì?

Người nông dân thường phải làm việc rất khó nhọc. Cho dù ngày nay có các thứ máy móc nông nghiệp, nhưng người nông dân vẫn phải làm việc cực hơn những người làm nghề khác. Tín Đồ Cơ Đốc được so như người nông dân, vậy chúng ta phải sẵn sàng làm những công việc khóc nhọc.

Nếu chúng ta là người nông dân, thì ruộng của ta là cái gì vậy?

Ma-thi-ơ 13:3 – 4 3 Chúa dùng ví dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Chúa nói rằng: “Một người gieo giống đi ra để gieo. 4 Khi đang gieo, một số giống rơi dọc đường đi, chim bay xuống và ăn đi.

Trong đoạn Kinh Thánh trên, Chúa Giê-su dùng ví dụ của một người gieo giống để giảng dạy các môn đồ. Gieo giống là công việc của người nông dân, cho nên người này là một người nông dân, tức là Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta.

Chính Chúa Giê-su đã giải thích ý nghĩa của ví dụ này cho chúng ta trong đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 13:18 – 19 18 Vậy thì các ngươi hãy lắng nghe ví dụ về kẻ gieo giống. 19 Khi người nào nghe đạo của nước Thiên Đàng mà không hiểu, thì quỉ dữ đến giật lấy điều đã gieo trong lòng của người; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường.

Chúa Giê-su giải thích rằng người nào nghe đạo lý của nước Thiên Đàng tức là lời dạy của Chúa Trời mà lại không hiểu, thì quỉ dữ sẽ đến cướp lấy những điều đã gieo trong lòng của người. Tình hình này là tựa như những hột giống không rơi vào ruộng mà lại rơi ở dọc đường vậy.

Qua đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 13:18 – 19, ta thấy rằng hột giống là tượng trưng cho lời dạy của Chúa Trời, còn ruộng là tượng trưng cho tấm lòng của người nghe đạo (Xin đọc 2 bài giảng “Ví Dụ Của Người Gieo Giống (1) và (2)” để hiểu rõ ý nghĩa của ví dụ này).

Công Việc Của Chúng Ta Gồm Có Cái Gì?

Người nông dân thì phải gieo giống, mà gieo giống tức là rao truyền lời dạy của Chúa Trời. Điều đó thì luôn luôn là bổn phận của Tín Đồ Cơ Đốc, chúng ta phải đi rao truyền Tin Lành của Chúa Trời Gia-vê cho người đời.

Người nông dân còn phải xới ruộng nữa. Xới ruộng là để sửa soạn mảnh ruộng để thích hợp cho sự trồng trọt. Mà xới ruộng là tượng trưng cho cái gì?

Ruộng đất thì mềm mại, nhưng con đường ở ngoài thì cứng. Khi tấm lòng của người ta cứng cỏi như con đường ở ngoài, họ cứ tưởng rằng mình là phải, mình hay lắm, mình không có tội, họ không chịu tiếp nhận lời của Chúa Trời. Chính vì họ không chịu tiếp nhận lời dạy của Chúa Trời, cho nên nghe đạo rồi họ cũng không hiểu. Và quỉ dữ sẽ đến giật đi những điều đã gieo trong lòng của họ. Vậy xới ruộng tức là ta phải làm cho tấm lòng của người ta trở nên mềm mại và cởi mở, rồi họ mới có thể tiếp nhận Tin Lành của Chúa Trời.

Có những người hoàn toàn không muốn nghe một chút gì về Tin Lành cả, không chừng họ bị những chuyện trong quá khứ ảnh hưởng, không chừng họ từng thấy những hành vi lời nói không tốt đẹp của một số Tín Đồ Cơ Đốc, cho nên họ có một ấn tượng xấu về đạo của Chúa Trời. Không chừng họ từng nghe người khác nói xấu về Đạo Cơ Đốc. Có nhiều người Việt Nam nghĩ rằng Đạo Cơ Đốc là đạo của người Tây Phương, ta đây theo Đạo Phật, ta không theo đạo của người Tây Phương, tất cả tôn giáo đều tương tự nhau, tại sao ta phải bỏ đạo Phật mà theo đạo của người Tây Phương? Họ không hiểu rằng Đạo Cơ Đốc không phải là đạo của Tây Phương. Nước Y-sơ-ra-ên là ở miền Trung Đông của Á Châu, Đạo Cơ Đốc bắt đầu từ một nước ở Á Châu, rồi dần dần truyền đi Âu Châu, về sau lại từ Tây Phương truyền về Á Châu. Ta phải giải thích cho họ biết những điều này. Không chừng có người còn nghĩ rằng Đạo Cơ Đốc là công cụ của người Tây Phương dùng để xâm lăng chúng ta v.v.

Người ta thường bị ảnh hưởng bởi nhiều sự kiện khác nhau mà không chịu cởi mở tiếp nhận Tin Lành của Chúa Trời. Ta là người nông dân của Chúa Trời, ta phải xới ruộng, ta cầu xin Chúa Trời biến đổi tấm lòng của họ. Ta cầu xin Ngài ban cho ta trí khôn, nhẫn nại và lòng yêu thương để giúp đỡ họ. Và ta phải sẵn sàng chịu đựng sự che cười, từ chối và không chừng thù ghét nữa. Ấy là một công việc khó khăn vô cùng.

Khi tôi rao truyền Tin Lành cho người ta, tôi thường hay kể cho họ nghe những sự kiện trong đời tôi (Xin đọc những bài giảng “Bài Làm Chứng Của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền (1), (2), (3), (4), (5)”). Qua những chuyện xảy ra trong đời tôi, tôi kể cho họ thấy Chúa Trời là chân thật và nhân từ thương xót vô biên.

Thông thường công việc biến chuyển tấm lòng của người ta và công việc truyền giảng lời dạy của Chúa Trời đi song song với nhau, khó mà tách rời hai việc này ra, chứ không phải ta chờ đến khi Chúa Trời biến đổi tấm lòng của người ta rồi ta mới rao truyền Tin Lành cho họ. Bởi vì lời của Chúa Trời có sức sống và quyền năng, nhiều khi ta nói rất nhiều lời mà người ta không có đáp ứng gì cả, nhưng khi ta đọc cho họ nghe một đoạn Kinh Thánh thì họ thấy cảm động vô cùng, lời của Chúa Trời đi sâu vào tâm hồn của họ. Và lẽ dĩ nhiên cũng có lúc ta truyền giảng lời của Chúa Trời cho những người có tấm lòng chai cứng, thì họ nổi giận chưởi mắng hoặc cãi lẫy với ta. Dù sao đi nữa, ta phải làm theo đúng lời dạy của Chúa Trời, cho dù bị chưởi mắng làm nhục ta không cãi lại, cho dù bị áp bức mà ta còn cầu nguyện cho họ nữa. Ta cứ chăm chỉ làm các công việc của một người nông dân của Chúa Trời. Ta vâng theo sự hướng dẫn của Thánh Linh, Thánh Linh bảo gì thì ta làm theo.

Người nông dân còn phải tưới ruộng nữa. Sau khi đã gieo giống rồi, người nông dân phải chăm nom cho hột giống được trưởng thành tốt đẹp. Tương tự như vậy sau khi người ta thu nhận lời của Chúa Trời vào trong lòng, thì ta phải tiếp tục chăm nom họ hầu cho lời Chúa Trời đã gieo trong lòng họ có thể trưởng thành kết quả. Ấy là một công việc cần sự nhẫn nại và cẩn thận.

1 Cô-rinh-tô 3:6 – 7 6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 7 Cho nên người trồng kẻ tưới đều không ra gì, nhưng Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên.

Trong đoạn Kinh Thánh này, sứ đồ Phao-lô nói rằng người đã trồng, có nghĩa là người đã làm những công việc ban đầu, thí dụ như xới ruộng tức là làm cho tấm lòng của người ta trở nên mềm mại hơn, rồi gieo giống tức là rao truyền lời của Chúa Trời cho họ v.v. Rồi một người truyền đạo khác là A-bô-lô đã tưới, tưới có nghĩa là tiếp tục chăm nom những kẻ đã tiếp nhận lời của Chúa Trời hầu cho họ được trưởng thành.

Nói tóm lại, công việc của một người nông dân của Chúa Trời gồm có:

  • Xới ruộng và gieo giống tức là làm cho tấm lòng của người ta trở nên mềm mại cởi mở và rao truyền lời của Chúa Trời. Thông thường hai việc này đi song song với nhau.
  • Tưới ruộng có nghĩa là sau khi người ta thu nhận lời của Chúa Trời vào trong lòng rồi, ta phải tiếp tục chăm nom họ hầu cho lời của Chúa Trời đã gieo trong lòng họ có thể trưởng thành kết quả

Đức Tính Của Người Nông Dân

Một người nông dân của Chúa Trời thì cần phải có đức tính gì?

2 Ti-mô-thê 2:6 6 Người nông dân làm ruộng khó nhọc đáng phải là kẻ đầu tiên được thâu hoa lợi.

Trong đoạn Kinh Thánh này, sứ đồ Phao-lô chỉ ra rằng người nông dân thì phải làm ruộng khó nhọc. Vậy đức tình đầu tiên của người nông dân của Chúa Trời là chịu khó làm việc.

Gia-cơ 5:7 – 8 7 “Hỡi anh em, vậy hãy kiên nhẫn cho đến khi Chúa đến. Người nông dân chờ đợi thành quả quí báu của ruộng đất, kiên nhẫn chờ đợi cho đến được mưa đầu mùa và cuối mùa. 8 Anh em cũng phải kiên nhẫn và vững lòng vì ngày Chúa đến gần rồi.

Trong đoạn Kinh Thánh trên Gia-cơ 5:7 – 8, sứ đồ Gia-cơ ba lần nhắc đến “kiên nhẫn”. Làm ruộng thì khó nhọc và phải chờ đợi lâu ngày mới có kết quả, cho nên người nông dân thì phải kiên nhẫn làm việc lâu ngày mà không nản lòng, rồi mới có thể thâu được thành quả tốt đẹp.

Tôi là một con người nóng tính, mà tôi lại không hiểu gì về trồng trọt. Trước kia tôi có trồng một vài loại cây ở nhà. Tôi muốn cho những cây này lớn cho mau, tôi tưới nước mỗi ngày, và tôi còn bỏ nhiều phân bón vào nữa. Rốt cuộc có một số cây chịu không nổi mà chết đi. Tương tự như vậy, khi ta rao truyền Tin Lành cho người ta, ta phải kiên nhẫn, ta không nên thúc đẩy quá mức.

Mác 4:26 – 27 26 Chúa lại nói rằng: “Nước Chúa Trời tựa như một người gieo giống xuống đất; 27 người ngủ hay thức, đêm và ngày, hột giống cứ nẩy chồi mọc lên, mà người không biết nó mọc lên thể nào.

Trong đoạn Kinh Thánh trên Mác 4:26 – 27, Chúa Giê-su so sánh sự trưởng thành của hột giống với sự tăng trưởng của lời của Chúa Trời trong lòng người ta. Sau khi người nông dân gieo giống xuống đất rồi, hột giống cứ nẩy chồi mọc lên, nhưng người không biết nó mọc lên như thể nào. Tương tự như vậy, sau khi chúng ta rao truyền lời của Chúa Trời cho người ta, thì lời của Ngài sẽ tăng trưởng và biến đổi tâm hồn của họ, nhưng ta không biết quá trình đó là ra sao.

1 Cô-rinh-tô 3:6 – 7 6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 7 Cho nên người trồng kẻ tưới đều không ra gì, nhưng Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên.

Đoạn Kinh Thánh trên 1 Cô-rinh-tô 3:6 – 7 dạy rằng nếu không phải bởi quyền năng của Chúa Trời, thì công việc của người trồng và kẻ tưới đều không đưa đến kết quả gì hết, chỉ có Chúa Trời có thể làm cho cây cối lớn lên.

Qua hai đoạn Kinh Thánh trên Mác 4:26 – 271 Cô-rinh-tô 3:6 – 7, ta rút ra một bài học thuộc linh. Chúng ta là nông dân của Chúa Trời, ta cứ hết lòng làm trọn các công việc Ngài giao phó cho ta. Nhưng ta không có khả năng làm cho cây cối trưởng thành; ta không hiểu biết cây cối trưởng thành như thể nào, làm sao mà ta có thể khiến nó trưởng thành. Chỉ có Chúa Trời là Đấng làm cho nó lớn lên. Cây cối trưởng thành không phải là công lao của ta, ta chỉ là những người tôi tớ chấp hành nhiệm vụ một cách trung thành thôi.

Thông thường trong việc rao truyền Tin Lành cho người đời, một người không thể làm hết tất cả các công việc như xới ruộng, gieo giống, tưới ruộng v.v. Bởi vậy thông thường một người thì xới ruộng và gieo giống, người kia thì tưới nước, và sau cùng một người khác thì gặt.

Giăng 4:37 – 38 37 Thật đúng như câu người ta thường nói: “người này thì gieo, người kia thì gặt.” 38 Ta đã sai các ngươi đi gặt ở chỗ mình không có vất vả làm ra, người khác đã làm việc vất vả, và các ngươi đã vào tiếp lấy công lao của họ.

Nhiều lúc ta rao truyền Tin Lành cho người ta, nhưng không thấy kết quả gì hết, người ta không chịu tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su. Ta cảm thấy thất vọng và chán nản. Ta nên nhớ rằng ta không biết cây cối nẩy chồi mọc lên như thể nào, chỉ có Chúa Trời là Đấng có thể làm cho nó lớn lên thôi. Cày cấy trồng trọt thì cần thời gian dài lắm, không chừng trong tương lai Chúa Trời sẽ sai một người đầy tớ khác đi dẫn dắt người ấy phó thác cuộc đời cho Ngài.

Và một mặt khác, khi ta dẫn dắt người ta tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su, ta không nên tự kiêu và tưởng rằng công lao của ta là lớn lắm. Ta nên nhớ rằng trước kia những người đầy tớ khác của Chúa Trời đã làm việc vất vả để xới ruộng và gieo giống, bây giờ ta đến gặt lấy kết quả công lao của họ thôi.

Nói tóm lại, một người nông dân của Chúa Trời thì cần phải chịu khó làm việc, kiên nhẫn, hết lòng làm trọn nhiệm vụ Chúa Trời giao cho ta, không chán nản và không tự kiêu.

Thành Quả Của Công Việc Của Ta

Chúng ta làm ruộng khó khăn như thế là để đạt được thành quả gì? Thành quả của ta có phải là dẫn dắt rất nhiều người tin vào Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su chăng?

Dẫn dắt người ta tin vào Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su là tốt lắm, nhưng công việc của ta không phải ngưng tại đó. Khi người ta phó thác cuộc đời cho Chúa Trời Gia-vê, ấy chỉ là bước đầu tiên thôi, họ còn phải trưởng thành trong cuộc sống thuộc linh nữa. Ấy là tương tự như sau khi một đứa bé ra đời, thì đứa bé phải dần dần lớn lên. Nếu một đứa bé không lớn lên thì nó sẽ chết. Trong cuộc sống thuộc linh cũng vậy, sau khi một người đã tin vào Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su rồi, nếu người ấy không trưởng thành, thì cuộc sống thuộc linh của người sẽ chết đi.

Ê-phê-sô 5:9 9 vì quả của ánh sáng là tất cả những điều hiền lành, công nghĩa và chân thật.

Sau khi ta dẫn dắt người ta tin vào Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su rồi, ta còn phải giúp họ trưởng thành trong cuộc sống thuộc linh hầu cho họ có thể mang quả của ánh sáng là hiền lành, công nghĩa và chân thật.

Phần Thưởng Của Người Nông Dân Của Chúa Trời

Các bạn thấy công việc của người nông dân thật là khó khăn vô cùng, xin các bạn đừng có nản lòng. Trong Kinh Thánh có lời hứa rằng những việc ta làm thì không có uổng phí đâu, và Chúa Trời sẽ ban phần thưởng cho ta.

1 Cô-rinh-tô 15:58 58 Bởi vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy luôn luôn làm công việc Chúa một cách dư dật, vì biết rằng công lao của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.

Vào khoảng năm 2003, chồng tôi và tôi sống ở Pa-lau, một nước nhỏ ở giữa Thái Bình Dương, chúng tôi truyền giảng Tin Lành qua đài phát thanh. Một mình tôi phụ trách chương trình Việt Ngữ Tin Lành, mỗi ngày tôi đều phải sửa soạn bài giảng để phát thanh, công việc rất nặng nhọc. Lúc đó tôi chẳng nhận được bao nhiều thư từ hay mail của thính giả, tôi cảm thấy buồn rầu và chán nản, tại vì tôi không biết những công việc tôi làm mỗi ngày có phải uổng phí không, và tôi nghĩ rằng có phải là việc làm của tôi không vừa ý Chúa Trời cho nên Ngài không chịu tiếp nhận của lẽ hiến dâng của tôi chăng? Mỗi buổi sáng tôi đều cầu nguyện rồi học tập Kinh Thánh. Một buổi sáng khi tôi cầu nguyện, tôi buồn rầu quá mà khóc lên. Tôi cầu xin Chúa Trời cho tôi biết những công việc tôi làm có mang kết quả hay không. Tôi cầu xin Ngài khải thị trực tiếp cho tôi biết. Nếu tôi có phạm tội lỗi gì thì xin Ngài chỉ ra cho tôi thấy rõ để tôi có thể ăn năn hối cải, tôi xin Ngài chớ làm thinh không trả lời tôi.

Sau khi cầu nguyện xong, tôi cảm thấy có niềm bình yên trong lòng. Rồi khoảng giữa trưa, có một ôngTín Đồ từ thủ đô của Pa-lau là Ko-ror đến thăm chồng tôi, và ông này giao cho tôi một món quà của một bà truyền giáo Tây Phương tặng cho tôi. Tôi mở ra thì đó là một tấm bảng, trên đó có ghi câu Kinh Thánh 1 Cô-rinh-tô 15:58 bằng chữ Việt: “Bởi vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy luôn luôn làm công việc Chúa một cách dư dật, vì biết rằng công lao của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” Tôi rất ngạc nhiên, buổi sáng tôi vừa cầu nguyện xin Chúa Trời khải thị trực tiếp cho tôi, Ngài đã nhận lời cầu nguyện của tôi và Ngài ban khải thị cho tôi.

Tôi bèn gọi điện thoại cho bà truyền giáo kia, tôi cám ơn bà và hỏi bà ở đâu mà mua được một tấm bảng như vậy. Bà nói rằng năm trước khi bà đi Việt Nam rao truyền Tin Lành, một hội thánh tặng cho bà tấm bảng này. Bà không biết đọc chữ Việt, nhưng bà cứ đem món quà này về Pa-lau. Buổi sáng hôm đó, Chúa Trời dặn bà hãy giao tặng tấm bảng này cho tôi, và có ông Tín Đồ kia đến thăm chồng tôi, cho nên bà bèn nhờ ông đó giao tấm bảng này cho tôi. Sau khi tôi nghe bà nói như vậy, tôi nhận thấy rằng Chúa Trời đã biết trước mọi sự sẽ xảy ra như thế nào. Ngài biết trước tôi sẽ buồn rầu khóc lóc và cầu xin Ngài khải thị trực tiếp cho tôi, Ngài đã nhờ một hội thánh ở Việt Nam sửa soạn tấm bảng này cho ta, và bà truyền giáo kia đem tấm bảng này đến Pa-lau, rồi chờ đến buổi sáng hôm đó thì Ngài dặn bà trao tặng tấm bảng này cho tôi. Chúa Trời Gia-vê quả thật là Đức Cha của tôi ở trên trời!

Qua câu Kinh Thánh trên, Chúa Trời nói với tôi rằng những công việc tôi làm thì không phải vô ích đâu, những việc đó hẳn kết quả tốt đẹp! Lòng tôi cảm xúc vô cùng, tôi nhìn vào những hàng chữ trên tấm bảng đó mà khóc lên. Lời thương xót yên ủi của Đức Cha trên trời là quý giá biết bao, tôi không cần cái gì khác nữa, người ta khen ngợi hay che cười cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến tôi nữa! Tạ ơn Đức Cha trên trời, Ngài nhân từ thương xót vô biên, tôi nguyện xin Ngài ban thêm sức cho tôi để tôi có thể làm càng nhiều việc hơn và càng hữu hiệu hơn!

Sau sự kiện này, tôi không còn buồn rầu nữa, tôi làm việc càng siêng năng hơn. Chẳng bao lâu tôi bắt đầu nhận được càng ngày càng nhiều thư từ và mail của thính giả.

Các bạn thấy Chúa Trời của ta thương yêu chúng ta đến mức nào, làm việc phụng sự Ngài là vinh diệu hạnh phúc biết bao! Hơn nữa Ngài còn hứa rằng Ngài sẽ ban phần thưởng cho ta nữa.

1 Cô-rinh-tô 3:8 8 Người trồng và kẻ tưới cùng nhau thành một; nhưng mỗi người sẽ nhận được phần thưởng tùy theo công việc của mình.

Trong câu Kinh Thánh này, sứ đồ Phao-lô dạy rằng bất cứ ta là người trồng hay là kẻ tưới, chúng ta đều giống nhau và hợp làm một, nhưng mỗi một người sẽ nhận được phần thưởng tương xứng với công việc của mình.

Khải Huyền 14:13 13 Tôi nghe có tiếng từ trên trời rằng: “Hãy viết: Từ nay trở đi, phước cho những người chết đi trong Chúa!” Thánh Linh nói rằng: “Phải, vì những người ấy sẽ được yên nghỉ khỏi công việc khó nhọc, và việc làm của họ đi theo họ.”

Câu Kinh Thánh này dạy rằng từ nay trở đi những người chết đi trong Chúa là có phước lắm, tại vì họ sẽ được yên nghỉ khỏi những công việc khó nhọc trong đời này, và thành tích của các công việc của họ không có uổng phí đâu, khi họ lìa khỏi trần gian thì những thành tích đó cũng đi theo họ.

Cho dù người đời kiếm được vô số tiền tài, họ sống một cuộc đời phú quý oai quyền và đạt được bao nhiêu thành tích huy hoàng trong đời này, nhưng khi họ chết đi, họ không thể đem theo những món này, họ chỉ có đi tay trắng tay không thôi. Nhưng Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta thì khác hẳn, nếu chúng ta giữ trung tín với Chúa Trời cho đến cùng, khi chúng ta chết đi, tất cả những công việc ta đã làm cho Ngài sẽ đi cùng với ta. Trong tương lai ta sẽ nhận được phần thưởng căn cứ vào những công việc mình đã làm.

Thực ra hiện bây giờ tôi đã nhận được phần thưởng rồi. Hàng ngày Chúa Trời ở cùng với tôi và Ngài yên ủi khuyến khích tôi, ấy chính là phần thưởng của tôi trong đời này. Và tôi biết rằng trong tương lại tôi sẽ nhận được phần thưởng còn tốt đẹp hơn phần thưởng hiện bây giờ nữa.

Kết Luận

Hôm nay chúng ta đã tra khảo danh hiệu “Người nông dân”. Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta là người nông dân của Chúa Trời. Chúng ta phải xới ruộng và gieo giống tức là rao truyền Tin Lành của Chúa Trời cho người đời. Chúng ta phải tưới ruộng, có nghĩa là sau khi người ta tiếp nhận lời của Chúa Trời vào trong lòng rồi thì chúng ta phải giúp đỡ họ trưởng thành trong cuộc sống thuộc linh.

Một người nông dân của Chúa Trời thì phải chịu khó làm việc, kiên nhẫn, hết lòng làm trọn các công việc Ngài đã giao phó, không chán nản bỏ cuộc và không tự kiêu.

Công việc làm ruộng thì nặng nhọc khó khăn, nhưng Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ ban phần thưởng cho ta trong tương lai. Hơn nữa khi ta làm việc phụng sự Chúa Trời, thì Ngài luôn ở bên cạnh ta và yên ủi giúp đỡ ta. Ấy chính là phần thưởng của ta hiện bây giờ.

Tôi ham mộ phần thưởng hiện bây giờ và phần thưởng trong tương lai, tôi hết lòng hết sức làm việc để đoạt lấy phần thưởng do Chúa Trời ban cho. Còn các bạn thì sao? Các bạn ham mộ phần thưởng của Chúa Trời hay là hưởng thụ vinh hoa phú quý của đời này?

© Châu Huệ Hiền, 2016, 2018

Permission is granted for the non-profit distribution or printing of this message for the ministry of the Gospel.

Cho phép phân phát hoặc in lại bài giảng này phi lợi nhuận trong việc rao truyền Tin Lành.

 

(c) 2021 Christian Disciples Church