You are here

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (19)

Danh Hiệu của Tín Đồ Cơ Đốc (19)

Thánh Đồ

1 Cô-rinh-tô 1:1-2

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền


Download PDF File – Tải Xuống Bài PDF

Tín Đồ Cơ Đốc Là Thánh Đồ Của Chúa Trời

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo danh hiệu “Người Quản Lý”, hôm nay chúng ta tra khảo một danh hiệu khác của Tín Đồ Cơ Đốc.

1 Cô-rinh-tô 1:1-2 1 Phao-lô, theo ý Chúa Trời, được kêu gọi làm sứ đồ của Chúa Giê-su Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng ta, 2 gởi cho Hội thánh của Chúa Trời tại Cô-rinh-tô, tức là những người đã được nên thánh trong Chúa Giê-su Christ, được kêu gọi làm thánh đồ, cùng với tất cả những người ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh của Chúa Giê-su Christ chúng ta, là Chúa của họ và của chúng ta.

Đây là lời mở đầu của một lá thư mà sứ đồ Phao-lô gởi cho Hội Thánh tại thành phố Cô-rinh-tô. Trong câu 2, sứ đồ nói rằng Hội Thánh là những người đã được nên thánh trong Chúa Giê-su Christ và được kêu gọi làm thánh đồ.

Vậy Tín Đồ Cơ Đốc là là thánh đồ của Chúa Trời Đức Gia-vê.

Chúng ta thường nghĩ rằng chỉ có những người Tín Đồ Cơ Đốc rất xuất sắc đã thành tựu công việc lớn lao cho Chúa Trời mới được gọi là thánh đồ, còn những người Tín Đồ bình thường thì không phải là thánh đồ. Nhưng đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra rằng toàn thể Hội Thánh tức là tất cả các anh chị em Tín Đồ Cơ Đốc trong Hội Thánh đều là những người đã được nên thánh trong Chúa Giê-su Christ và đều được kêu gọi làm thánh đồ!

Không chừng có người nghĩ rằng chỉ là những Tín Đồ Cơ Đốc trong Hội Thánh của thành phố Cô-rinh-tô mới được gọi là thánh đồ thôi, còn Tín Đồ Cơ Đốc ở nơi khác thì không phải là thánh đồ! Hỡi các bạn ơi, căn cứ theo lời dạy trong Tân Ước của Kinh Thánh, tất cả Tín Đồ Cơ Đốc chân chính đều là thánh đồ của Chúa Trời Đức Gia-vê.

Rô-ma 1:7 7 kính gởi tất cả những người yêu dấu của Chúa Trời tại Rô-ma, được kêu gọi làm thánh đồ. Nguyện xin anh em được ban cho ân điển và sự bình yên trong Chúa Trời Cha chúng ta và trong Chúa Giê-su Christ.

Đoạn Kinh Thánh này nói rằng các anh chị em Tín Đồ trong thành phố Rô-ma là những người được kêu gọi làm thánh đồ.

Ê-phê-sô 1:1 1 Phao-lô, sứ đồ của Chúa Giê-su Christ theo ý chỉ của Chúa Trời, kính gởi các thánh đồ tại Ê-phê-sô, là những người trung tín trong Chúa Giê-su Christ.

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng những người trung tín trong Chúa Giê-su Christ tại thành Ê-phê-sô chính là các thánh đồ.

Phi-líp 1:1 1 Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Chúa Giê-su Christ, kính gởi tất cả các thánh đồ trong Chúa Giê-su Christ tại Phi-líp cùng các giám mục và chấp sự.

Đoạn Kinh Thánh này cho ta thấy rằng các Tín Đồ Cơ Đốc tại thành Phi-líp được gọi là các thánh đồ.

1 Phi-e-rơ 2:9 9 “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là thầy tế-lễ của nhà vua, là một dân thánh, là dân thuộc về Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng sự tốt lành của Đấng đã kêu gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến vào nơi sáng láng kỳ diệu của Ngài.

Trong đoạn Kinh Thánh này, sứ đồ Phi-e-rơ dạy rằng tất cả Tín Đồ Cơ Đốc hợp lại là một dân thánh của Chúa Trời, vì Ngài đã lựa chọn chúng ta làm một dân tộc thuộc riêng về Ngài, và chúng ta có nhiệm vụ phải rao giảng sự tốt lành của Ngài cho người đời biết.

Thánh Sạch Có Nghĩa Là Gì?

Qua các đoạn Kinh Thánh trên, chúng ta thấy rằng Tín Đồ Cơ Đốc chính là thánh đồ của Chúa Trời Đức Gia-vê. Vậy Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta thì phải sống một cuộc sống thánh sạch. Nhưng thánh sạch có nghĩa là gì?

Chúng ta thường nghĩ rằng thánh sạch tức là không tội lỗi, sạch sẽ, không ô uế. Nhưng ấy chỉ là ý nghĩa thứ hai của thánh sạch. Quan niệm thánh sạch bắt nguồn từ Cựu Ước của Kinh Thánh, cho nên chúng ta phải tra khảo những đoạn Kinh Thánh trong Cựu Ước để tìm hiểu ý nghĩa của thánh sạch.

Lê-vi Ký 20:26 26 Các ngươi phải nên thánh cho ta, vì ta Gia-vê là thánh; ta đã phân biệt các ngươi ra với các dân tộc để các ngươi thuộc về ta.

Trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa Trời Đức Gia-vê dạy rằng Ngài đã phân biệt dân Y-sơ-ra-ên ra với các dân tộc khác hầu cho họ thuộc về Ngài. Tại vì Chúa Trời là thánh sạch, cho nên dân Y-sơ-ra-ên phải trở nên thánh sạch.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:6 6 Vì ngươi là một dân thánh cho Gia-vê Chúa Trời ngươi; Gia-vê Chúa Trời ngươi đã chọn ngươi trong tất cả các dân tộc trên mặt đất để làm một dân thuộc riêng về Ngài.

Đoạn Kinh Thánh này cũng dạy rằng Chúa Trời Đức Gia-vê đã chọn dân Y-sơ-ra-ên làm một dân tộc thuộc riêng về Ngài, cho nên họ là một dân thánh cho Chúa Trời.

Lê-vi Ký 23:3 3 Các ngươi làm việc trong sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày sa-bát, một ngày nghỉ, một ngày hội họp thánh. Các ngươi không được làm công việc gì. Ấy là ngày sa-bát cho Gia-vê tại những nơi các ngươi ở.

Đoạn Kinh Thánh trên dạy rằng ngày thứ bảy là ngày sa-bát, một ngày nghỉ. Ngày sa-bát là một ngày dành riêng cho Chúa Trời Đức Gia-vê, người dân Y-sơ-ra-ên phải có một hội họp thánh vào ngày sa-bát, họ không được làm công việc gì khác. Ta thấy “thánh sạch” là dính liền với dành riêng cho Chúa Trời Đức Gia-vê.

Lê-vi Ký 27:30 30 Tất cả một phần mười thổ sản, bất cứ là hột giống của đất hay hoa quả của cây trái đều thuộc về Gia-vê; ấy là phần thánh biệt riêng ra cho Gia-vê.

Đoạn Kinh Thánh trên dạy rằng một phần mười của tất cả sản phẩm của mặt đất, bất cứ là hột giống hay hoa quả đều thuộc về Chúa Trời Đức Gia-vê, người dân Y-sơ-ra-ên phải hiến dâng phần đó cho Chúa Trời, phần đó là phần thánh biệt riêng ra cho Ngài.

Bốn đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra rằng bất cứ cái gì phân biệt ra để thuộc riêng về Chúa Trời Đức Gia-vê đều là thánh sạch.

Ấy là ý nghĩa căn bản của thánh sạch. Thánh sạch có nghĩa là phân biệt ra để thuộc riêng về Chúa Trời Đức Gia-vê.

Ngoài ra, trong Tân Ước cũng giảng dạy rằng ý nghĩa căn bản của thánh sạch là phân biệt riêng ra.

Hê-bơ-rơ 7:25-26 25 Bởi vậy Chúa có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Chúa mà đến gần Chúa Trời, vì Chúa hằng sống để cầu thay cho họ. 26 Vị thầy tế lễ thượng phẩm như thế mới thích hợp cho chúng ta, thánh sạch, không tội, không ô-uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội, được nâng lên cao vượt các tầng trời.

Thầy tế lễ thượng phẩm này chính là Chúa Giê-su, Chúa có thể cứu toàn vẹn những người nhờ vào Chúa mà đến gần Chúa Trời. Đoạn Kinh Thánh này nói rằng Chúa Giê-su là thánh sạch, không tội, không ô-uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội. Ở đây, thánh sạch là dính liền với không tội, không ô-uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội.

Vậy, từ ý nghĩa căn bản “phân biệt riêng ra” thì dẫn đến một ý nghĩa thứ hai của thánh sạch.

Lê-vi Ký 10:10 10 vậy để phân biệt giữa thánh sạch và phàm tục, giữa ô uế và tinh sạch,

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng người dân Y-sơ-ra-ên phải phân biệt giữa thánh sạch với phàm tục, giữa ô uế với tinh sạch. Thánh sạch là trái ngược với phàm tục cũng như tinh sạch là trái ngược với ô uế. Mà trong Kinh Thánh, tinh sạch là đại diện cho công nghĩa, và ô uế là đại diện cho tội lỗi.

Ê-sai 5:16 16 Nhưng Gia-vê của vạn quân sẽ được tôn cao trong sự phán xét, và Chúa Trời thánh sạch sẽ bày tỏ Ngài là thánh sạch trong sự công nghĩa.

Đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra rằng Chúa Trời Đức Gia-vê bày tỏ Ngài là thánh sạch trong sự công nghĩa của Ngài. Bởi vậy thánh sạch chính là công nghĩa.

Chúng ta tổng hợp tất cả những đoạn Kinh Thánh trên, ta thấy rằng thánh sạch có hai ý nghĩa:

 • Ý nghĩa căn bản là phân biệt ra để thuộc riêng về Chúa Trời Đức Gia-vê.
 • Ý nghĩa thứ hai là công nghĩa, không tội lỗi.

Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta được gọi là thánh đồ của Chúa Trời, cho nên chúng ta phải phân biệt chính mình ra khỏi thế gian này để mình thuộc riêng về Chúa Trời Đức Gia-vê. Tại vì Chúa Trời là công nghĩa, cho nên chúng ta phải sống một cuộc sống công nghĩa.

Có Phải Những Người Thánh Sạch Thì Phải Tránh Xa Người Có Tội Chăng?

Chính vì thánh sạch có nghĩa là phân biệt ra để thuộc về Chúa Trời, cho nên Chúa Giê-su nói rằng các môn đồ của Chúa không thuộc về thế gian nữa, vì Chúa đã chọn lựa họ ra từ thế gian hầu cho họ thuộc riêng về Chúa Trời.

Giăng 15:19 19 Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã chọn lựa các ngươi ra từ thế gian, bởi vậy thế gian ghét các ngươi.

Như vậy có phải là Tín Đồ Cơ Đốc thì phải tránh xa tội nhân không? Câu trả lời thì hẳn là không! Chúng ta thấy Chúa Giê-su không bao giờ tránh xa tội nhân, trái lại Chúa luôn luôn đến gần tội nhân. Chúa ăn cơm với những người thâu thuế, Chúa tha tội cho một người đàn bà tà dâm và răn dạy bà phải rời khỏi cuộc sống tội lỗi, Chúa giơ tay rờ người mắc bịnh phung (tức là bịnh cùi) v.v.. Chính Chúa Giê-su nói rằng Chúa đến không phải kêu gọi kẻ công nghĩa, nhưng kêu gọi kẻ có tội.

Ma-thi-ơ 9:10-13 9 Đi khỏi nơi đó, Chúa Giê-su thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại trạm thâu thuế. Chúa nói cùng người rằng: “Hãy theo ta.” Người đứng dậy mà đi theo Chúa. 10 Khi Chúa Giê-su đang ngồi ăn tại nhà của Ma-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế và kẻ tội lỗi đến cùng ăn với Chúa và các môn đồ của Chúa. 11 Khi những người Pha-ri-si thấy vậy, thì nói cùng các môn đồ của Chúa rằng: “Tại sao thầy các ngươi ăn chung với người thâu thuế và kẻ tội lỗi vậy?” 12 Chúa Giê-su nghe điều đó, bèn nói rằng: “Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, nhưng là người có bịnh. 13 Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì: “Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ.” Vì ta đến đây không phải để kêu gọi kẻ công nghĩa, nhưng kêu gọi kẻ có tội.”

Hồi đó người thâu thuế bị người ta khinh miệt lắm. Tại vì những người thâu thuế thường đồi người dân phải nộp nhiều hơn số tiền đã qui định, cho nên người ta thù oán và khinh thường họ. Chúa Giê-su kêu gọi người thâu thuê Ma-thi-ơ đi theo Chúa, rồi Chúa còn ăn chung với bọn người thâu thuế và kẻ tội lỗi, cho nên những người Pha-ri-si thấy hành động này rất kỳ lạ. Tại vì theo ý tưởng của người Pha-ri-si, một thầy truyền dạy lời của Chúa Trời thì không nên đi cùng với tội nhân.

Chúa Giê-su đến cùng tội nhân tại vì Chúa yêu thương họ, Chúa muốn cứu vớt họ ra khỏi tội lỗi. Và cho dù Chúa Giê-su đến gần tội nhân, nhưng sự thánh sạch của Chúa không bị ảnh hưởng gì cả. Ngược lại, chính là ở giữa ô uế của tội nhân mà sự thánh sạch của Chúa được bày tỏ một cách sáng láng rực rỡ.

Ma-thi-ơ 4:13-17 13 Chúa rời thành Na-xa-rét mà đến ở tại thành Ca-bê-na-um bên bờ biển, trong vùng Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, 14 để ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: 15 “Ðất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, trên con đường ra biển, bên kia sông Giô-đanh, xứ Ga-li-lê của dân ngoại. 16 Dân ấy ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn, và ánh sáng đã chiếu rạng trên những kẻ ngồi trong mảnh đất dưới bóng tối chết chóc.” 17 Từ lúc ấy Chúa Giê-su khởi sự truyền giảng rằng: “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước Thiên Đàng đã đến gần.”

Đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra rằng Chúa Giê-su đến vùng Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, từ lúc ấy Chúa khởi sự truyền giảng Tin Lành kêu gọi người dân phải ăn năn hối cải. Sự thánh sạch của Chúa Giê-su như ánh sáng chiếu vào trong tâm hồn tối tăm của những người đắm chìm trong tội lỗi. Ấy chính là ứng nghiệm của lời tiên tri của Ê-sai: “Ðất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, trên con đường ra biển, bên kia sông Giô-đanh, xứ Ga-li-lê của dân ngoại. Dân ấy ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn, và ánh sáng đã chiếu rạng trên những kẻ ngồi trong mảnh đất dưới bóng tối chết chóc.”

Vậy Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta không cần phải tránh xa tội nhân, trái lại chúng ta phải đến với tội nhân để cứu vớt họ. Nhưng chúng ta phải sống một cuộc sống công nghĩa khác hẳn với cuộc sống tội lỗi của họ. Cho dù chúng ta ở giữa tội nhân, nhưng sự công nghĩa của ta khiến ta phân biệt ra khỏi tội nhân.

Ma-thi-ơ 5:14 14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành trên núi thì không khi nào bị che khuất được.

Chúa Giê-su nói rằng Tín Đồ Cơ Đốc là sự sáng của thế gian. Cuộc sống của ta phải khác biệt hẳn cuộc sống của tội nhân, cũng như ánh sáng thì khác với tối tăm vậy (Xin đọc bài giảng “Sự Sáng Của Thế Gian” để hiểu rõ ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 5:14).

Tầm Quan Trọng Của Sự Thánh Sạch

Nhưng các bạn có muốn trở nên thánh sạch không? Chúng ta chắc muốn được sự sống đời đời, chúng ta đều muốn làm con cái của Chúa Trời Đức Gia-vê, chúng ta đều muốn được tự do thoát ra khỏi kiềm chế của tội lỗi, chúng ta đều muốn đến gần Chúa Trời. Nhưng chúng ta có muốn phân biệt ra khỏi thế gian không? Chúng ta có thật sự muốn thuộc riêng về Chúa Trời Đức Gia-vê không?

Hỡi các bạn ơi, căn cứ theo lời của Chúa Trời trong Kinh Thánh, thánh sạch là cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta không thánh sạch thì ta không được hưởng ơn cứu chuộc.

Rô-ma 6:22 22 Nhưng bây giờ anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ của Chúa Trời rồi, thì kết quả là sự nên thánh, và sau cùng là sự sống đời đời.

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng chúng ta đã trở nên nô lệ của Chúa Trời. Một người nô lệ thì phải hoàn toàn vâng phục và trung tín với người chủ. (Xin đọc hai bài giảng “Nô Lệ Của Công Nghĩa (1) và (2)” để hiểu rõ ý nghĩa của “nô lệ của Chúa Trời”). Kết quả của một cuộc sống như vậy là ta được trở nên thánh sạch, rồi sau cùng mới đến sự sống đời đời. Sự thánh sạch trước tiên, rồi đến sự sống đời đời, chúng ta không thể nhảy qua sự thánh sạch mà đạt được sự sống đời đời.

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13 13 Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, chúng tôi phải luôn luôn vì anh em mà tạ ơn Chúa Trời, vì ngay từ lúc ban đầu Chúa Trời đã chọn anh em để được cứu chuộc qua sự nên thánh bởi Thánh Linh, và qua đức tin bởi lẽ thật.

Đoạn Kinh Thánh trên dạy rằng chúng ta được cứu chuộc là qua sự nên thánh bởi Thánh Linh, và qua đức tin bởi lẽ thật. Tại vì Thánh Linh làm việc biến chuyển tâm hồn của ta khiến chúng ta trở nên thánh sạch, và lẽ thật trong lời của Chúa Trời dựng nên đức tin của ta, nhờ vậy mà ta được cứu chuộc. Nếu chúng ta không thánh sạch thì ta không được cứu chuộc.

Hê-bơ-rơ 12:14 14 Hãy tìm cầu sự bình yên với mọi người và sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Chúa.

Đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra một cách rõ ràng và trực tiếp, nếu chúng ta không trở nên thánh sạch thì chẳng ai được thấy Chúa. Nếu chúng ta không được thấy Chúa thì chắc không được hưởng ơn cứu chuộc.

Làm Sao Mà Chúng Ta Được Trở Nên Thánh Sạch?

Nhưng làm sao mà chúng ta được trở nên thánh sạch?

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 23 Nguyện xin chính Chúa Trời bình yên khiến anh em nên thánh hoàn toàn. Nguyện tâm linh, tâm hồn, và thân thể của anh em được gìn giữ trọn vẹn, không gì trách được khi Chúa Giê-su Christ chúng ta đến!

Đoạn Kinh Thánh này chỉ ra rằng chính Chúa Trời Đức Gia-vê khiến chúng ta trở nên thánh sạch.

Công Vụ Các Sứ Đồ 26:18 18 để mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm quay về ánh sáng, từ quyền lực của Sa-tan mà trở về với Chúa Trời, được tha tội và được hưởng kế nghiệp cùng với những người đã được nên thánh bởi đức tin vào ta.

Đoạn Kinh Thánh trên là lời của Chúa Giê-su nói với Sau-lơ. Chúa dặn bảo Sau-lơ phải đi rao truyền Tin Lành của Chúa Trời cho dân ngoại để mở mắt trong tâm linh của họ, khiến họ từ tối tăm quay về ánh sáng, từ quyền lực của Sa-tan mà trở về với Chúa Trời, như vậy họ sẽ được tha tội và được hưởng kế nghiệp cùng với những người đã được trở nên thánh sạch bởi đức tin vào Chúa.

Đoạn Kinh Thánh này chỉ ra rằng khi chúng ta có đức tin chân thành vào Chúa Giê-su thì ta được trở nên thánh sạch.

Hê-bơ-rơ 10:10 10 Theo ý chỉ đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự hiến dâng thân thể của Chúa Giê-su Christ một lần đủ cả.

Đoạn Kinh Thánh này chỉ ra rằng nhờ sự hiến dâng thân thế của Chúa Giê-su Christ một lần đủ cả mà chúng ta được trở nên thánh sạch.

Hê-bơ-rơ 13:12 12 Bởi vậy, Chúa Giê-su phải chịu khổ bên ngoài cửa thành, lấy huyết mình để làm cho dân nên thánh.

Đoạn Kinh Thánh này chỉ ra rằng chính là huyết của Chúa Giê-su khiến chúng ta được trở nên thánh sạch.

Bây giờ chúng ta tổng hợp lại bốn đoạn Kinh Thánh trên: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, Công Vụ Các Sứ Đồ 26:18, Hê-bơ-rơ 10:10Hê-bơ-rơ 13:12, ta thấy rằng khi chúng ta có một đức tin chân thành vào Chúa Giê-su Christ thì chính Chúa Trời Đức Gia-vê sẽ cho ta được trở nên thánh sạch qua sự hiến dâng thân thể của Chúa và huyết của Chúa.

Như vậy có phải là chúng ta chỉ cần tin vào Chúa Giê-su và không cần làm việc gì khác thì tự nhiên được trở nên thánh sạch chăng?

Hỡi các bạn ơi, không phải như vậy đâu! Từ Cựu Ước đến Tân Ước có bao nhiêu đoạn Kinh Thánh kêu gọi người dân của Chúa Trời phải tự phân biệt chính mình ra để trở nên thánh sạch. Xin các bạn ngẫm nghĩ coi, nếu chúng ta chỉ cần tin vào Chúa Giê-su thôi và không cần làm việc gì khác mà tự nhiên được trở nên thánh sạch, thì tại sao Chúa Trời lại ban mệnh lệnh bảo chúng ta phải tự phân biệt chính mình ra để trở nên thánh sạch?

Lê-vi Ký 11:44-45 44 Vì ta là Gia-vê Chúa Trời của các ngươi, hãy phân biệt mình riêng ra và phải thánh sạch, vì ta là thánh sạch. Các ngươi đừng để mình bị ô uế vì một con sâu bọ nào bò trên mặt đất. 45 Vì ta là Gia-vê, Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô để làm Chúa Trời của các ngươi; các ngươi phải thánh sạch, vì ta là thánh sạch.

Lê-vi Ký 20:7 7 Các ngươi hãy phân biệt mình riêng ra và phải thánh sạch, vì ta là Gia-vê, Chúa Trời các ngươi.

1 Phi-e-rơ 1:15-16 15 Nhưng như Ðấng kêu gọi anh em là thánh sạch, thì anh em cũng phải thánh sạch trong mọi cách ăn ở của mình, 16 bởi vì Kinh Thánh có lời chép rằng: “Hãy thánh sạch, vì ta là thánh sạch.”

Trong đoạn Kinh Thánh này, sứ đố Phi-ơ-rơ dạy bảo chúng ta phải thánh sạch trong mọi cách ăn ở của mình.

Giăng 17:19 19 Vì họ mà con hiến mình nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy.

Đoạn Kinh Thánh trên Giăng 17:19 là lời cầu nguyện của Chúa Giê-su trước khi Chúa bị bắt. Chúa nói rằng vì các Tín Đồ mà Chúa hiến mình nên thánh, hầu cho họ, tức là các Tín Đồ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh. Chúa phải hiến mình nên thánh, rồi Chúa mới có thể giúp đỡ chúng ta nhờ lẽ thật mà được trở nên thánh sạch. Nếu chúng ta không cần làm gì cả mà tự nhiên được trở nên thánh sạch, thì Chúa cầu nguyện như vậy để làm chi?

Nếu chúng ta chỉ cần tin vào Chúa Giê-su thôi và không cần làm việc gì khác mà tự nhiên được trở nên thánh sạch, thì tại sao Chúa Trời lại ban mệnh lệnh bảo chúng ta phải tự phân biệt chính mình ra để trở nên thánh sạch? Nếu chúng ta không cần làm việc gì cả mà được trở nên thánh sạch, vậy thì mệnh lệnh của Chúa Trời là không cần thiết chăng?

Ngày nay phần nhiều hội thánh không răn dạy Tín Đồ Cơ Đốc phải trở nên thánh sạch, và phần nhiều Tín Đồ Cơ Đốc không để ý đến sự thánh sạch trong cách ăn ở của mình. Phần nhiều hội thánh dạy rằng chúng ta chỉ cần tin vào Chúa Giê-su thôi thì ta hẳn được ơn cứu chuộc, chúng ta không cần làm việc gì khác. Kết quả là phần nhiều Tín Đồ Cơ Đốc sống một cuộc sống rất mực tầm thường, có nhiều người vẫn còn phạm tội lỗi nữa. Đáng lẽ Tín Đồ Cơ Đốc là phải thánh sạch, khác biệt với người đời trên thế gian cũng như ánh sáng là khác biệt với tối tăm, như vậy ta mới có thể rao giảng sự tốt lành của Chúa Trời cho người đời. Nhưng buồn thay, bao nhiêu Tín Đồ Cơ Đốc không khác biệt gì với người đời, và nhiều người còn tầm thường hơn cuộc sống của người đời nữa.

Hỡi các bạn ơi, khi chúng ta có một đức tin chân thành vào Chúa Giê-su Christ, thì quyền năng của Chúa Trời sẽ biến chuyển tâm hồn của ta khiến ta trở nên thánh sạch. Nhưng về phần ta, chúng ta không phải là cứ ngồi đó chẳng làm gì hết, chúng ta phải phối hợp với quyền năng của Chúa Trời, rồi ta mới có thể trở nên thánh sạch. Nếu chúng ta không phối hợp với quyền năng của Ngài, không chừng có người còn chống nghịch lại quyền năng của Ngài nữa, như vậy thì làm sao mà ta có thể trở nên thánh sạch?

Chúng Ta Phải Làm Gì Để Phối Hợp Với Quyền Năng Của Chúa Trời ?

Nói tóm lại, nếu chúng ta muốn được thấy Chúa và được hưởng ơn cứu chuộc thì chúng ta phải thánh sạch. Nhưng chúng ta phải làm gì để phối hợp với quyền năng của Chúa Trời để được trở nên thánh sạch?

1. Chúng Ta Phải Có Tâm Trạng Khác Biệt Với Tâm Trạng Của Người Đời

Trong đoạn Kinh Thánh trên Giăng 15:19, Chúa Giê-su nói rằng Chúa đã lựa chọn chúng ta ra khỏi thế gian, chúng ta không thuộc về thế gian nữa. Chính vì chúng ta không thuộc về thế gian nữa, cho nên tâm trạng của ta phải khác với tâm trạng của người đời.

Tâm trạng của người đời là như thế nào? Người đời coi lợi ích của mình là quan trọng nhất, tất cả những việc họ làm đều là cho lợi ích của mình. Có nhiều người sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đạt được lợi ích cho mình. Bao nhiêu tội lỗi đều bắt nguồn từ tâm trạng ích kỷ này.

Tội lỗi đầu tiên trong Kinh Thánh là A-đam và bà vợ Ê-va ăn trái của kiến thức về thiện và ác. Cho dù Chúa Trời đã dặn bảo họ không được ăn trái đó, nếu họ ăn trái đó thì họ sẽ chết, nhưng họ phản nghịch lại mệnh lệnh của Ngài đi hái trái đó mà ăn. Họ phạm tội tại vì đầu tiên họ không tin lời của Chúa Trời, thứ hai họ ham muốn trái của kiến thức về thiện và ác.

Tại sao họ ham muốn trái của kiến thức về thiện và ác? Tại vì họ muốn có thông mình kiến thức như Chúa Trời vậy. A-đam và Ê-va chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, họ coi lợi ích của mình là quan trọng hơn mệnh lệnh của Chúa Trời.

Nếu chúng ta muốn được trở nên thánh sạch phân biệt với người đời thì chúng ta phải có tâm trạng khác biệt với tâm trạng ích kỷ của người đời:

 • Người đời coi lợi ích của mình là quan trọng nhất, chúng ta coi ý chỉ của Chúa Trời là quan trọng nhất.
 • Người đời làm mọi việc để đạt được lợi ích cho mình, chúng ta làm mọi việc để giúp đỡ người khác được hưởng ơn cứu chuộc.

2. Chúng Ta Phải Tẩy Mình Cho Sạch Những Điều Ô Uế

2 Ti-mô-thê 2:21-22 21 Bởi vậy, nếu ai tẩy mình cho sạch những điều ô uế đó thì sẽ là một đồ vật dùng trong việc cao quý, được nên thánh, hữu ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. 22 Hãy tránh xa tình dục của tuổi trẻ, cùng với những người kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch mà đeo đuổi những điều công nghĩa, đức tin, yêu thương và bình yên.

Đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra rằng nếu chúng ta muốn được trở nên thánh sạch và trở nên đồ vật dùng trong việc cao quý, hữu ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành, thì ta phải làm những việc này:

 • Đầu tiên chúng ta phải tẩy mình cho sạch những điều ô uế, có nghĩa là ta phải ăn năn hối cải. Ăn năn hối cải gồm có thay đổi tâm trạng ở bên trong, thay đổi hành vi việc làm ở bên ngoài và thay đổi phương hướng của cuộc đời. (Xin đọc bài giảng “Giăng Báp-tít Dọn Đường Của Chúa Giê-su” để hiểu rõ ý nghĩa của ăn năn hối cải)
 • Thứ hai chúng ta phải tránh xa tình dục của tuổi trẻ, chúng ta đừng làm gì để khiến mình sa vào cám dỗ.
 • Thứ ba chúng ta đeo đuổi những điều công nghĩa, đức tin, yêu thương và bình yên. Nhưng chúng ta không phải làm một mình, chúng ta hiệp cùng những người kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch mà đeo đuổi những điều này.

3. Chúng Ta Sống Theo Lời Của Chúa Trời

Giăng 17:17 17 Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha chính là lẽ thật.

Đây là lời cầu nguyện của Chúa Giê-su. Chúa cầu xin Đức Cha ở trên trời lấy lẽ thật mà khiến chúng ta trở nên thánh sạch, mà lời của Đức Cha chính là lẽ thật.

Đức Cha Gia-vê chắc ban ân điển để giúp đỡ ta sống theo lời của Ngài, nhưng về phần ta, ta phải phối hợp với quyền năng của Ngài. Khi ta sống theo lời của Chúa Trời, thì ta sẽ trở nên thánh sạch.

4. Chúng Ta Vâng Phục Hướng Dẫn Dạy Dỗ Của Thánh Linh

Rô-ma 15:16 16 làm đầy tớ của Chúa Giê-su Christ giữa các dân ngoại, làm thầy tế lễ của Tin Lành của Chúa Trời, hầu cho dân ngoại trở nên của lễ hài lòng, nên thánh bởi Thánh Linh.

Trong đoạn Kinh Thánh này, sứ đồ Phao-lô nói rằng người là đầy tớ của Chúa Giê-su Christ, người rao truyền Tin Lành của Chúa Trời cho các dân ngoại, tức là những người không tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su. Mục đích của sứ đồ là để biến chuyển những dân ngoại này trở nên của lễ vừa ý và được nên thánh bởi Thánh Linh.

Đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra rằng chúng ta được nên thánh là bởi quyền năng của Thánh Linh. Nếu chúng ta muốn được trở nên thánh sạch, thì chúng ta phải vâng phục hướng dẫn dạy dỗ của Thánh Linh.

Kết Luận

Hôm nay chúng ta đã tra khảo danh hiệu “thánh đồ”. Tín Đồ Cơ Đốc là thánh đồ của Chúa Trời Đức Gia-vê. Tại vì chúng ta được gọi là “thánh đồ”, cho nên ta phải thánh sạch. Mà thánh sạch có nghĩa là gì? Thánh sạch có hai ý nghĩa:

 • Ý nghĩa căn bản là phân biệt ra để thuộc về Chúa Trời Đức Gia-vê.
 • Ý nghĩa thứ hai là công nghĩa.

Cho dù thánh sạch có nghĩa là phân biệt khỏi phàm tục để thuộc về Chúa Trời, nhưng thánh đồ của Chúa Trời không cần phải tránh xa tội nhân. Chúa Giê-su không bao giờ tránh xa tội nhân, trái lại, Chúa luôn luôn đến gần tội nhân để dạy dỗ họ và giúp đỡ họ thoát ra khỏi kiềm chế của tội lỗi. Bởi vậy chúng ta không cần phải tránh xa tội nhân, nhưng chúng ta phải sống một cuộc sống công nghĩa khác biệt với cuộc sống tội lỗi của họ. Công nghĩa của ta như ánh sáng chiếu vào trong tâm hồn tối tăm của họ vậy.

Căn cứ theo lời của Chúa Trời, thánh sạch là cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta không thánh sạch thì ta không được hưởng ơn cứu chuộc.

Khi chúng ta có một đức tin chân thành vào Chúa Giê-su Christ thì chính Chúa Trời Đức Gia-vê sẽ cho ta được trở nên thánh sạch qua sự hiến dâng thân thể của Chúa và huyết của Chúa.

Nhưng một mặt khác, chúng ta không phải cứ ngồi đó chẳng làm gì cả mà tự nhiên được trở nên thánh sạch. Quyền năng của Chúa Trời chắc làm việc để biến chuyển tâm hồn ta, nhưng ta phải phối hợp với quyền năng của Ngài, rồi ta mới có thể trở nên thánh sạch.

Từ Cựu Ước đến Tân Ước, lời của Chúa Trời hằng kêu gọi chúng ta phải phân biệt mình ra để được trở nên thánh sạch:

 • Đầu tiên, tâm trạng của ta phải khác biệt với tâm trạng ích kỷ của người đời.
 • Thứ hai, chúng ta phải tẩy mình cho sạch những điều ô uế.
 • Thứ ba, chúng ta sống theo lời của Chúa Trời.
 • Thứ tư, chúng ta vâng phục hướng dẫn dạy dỗ của Thánh Linh.

© Châu Huệ Hiền, 2016, 2018

Permission is granted for the non-profit distribution or printing of this message for the ministry of the Gospel.

Cho phép phân phát hoặc in lại bài giảng này phi lợi nhuận trong việc rao truyền Tin Lành.

 

(c) 2021 Christian Disciples Church