You are here

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (3)

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (3)

Em-ma-nu-ên – Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:23

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền


Download PDF File – Tải Xuống Bài PDF

Lễ Giáng Sinh là ngày lễ kỷ niệm Con của Chúa Trời Chúa Giê-su Christ sinh vào thế gian này (Xin đọc bài giảng “Chúa Giê-su Đến Để Cứu Vớt Dân Mình Ra Khỏi Tội Lỗi” để hiểu rõ tất cả những sự việc liên quan đến sự ra đời của Chúa Giê-su).

Vào khoảng bảy trăm năm trước khi Chúa Giê-su ra đời, Chúa Trời đã nhờ miệng của tiên tri Ê-sai để báo trước sự ra đời của con Ngài:

Ê-sai 7:14 14 Bởi vậy, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai, và đặt tên cho con trai đó là Em-ma-nu-ên.

Trong quyển sách Ma-thi-ơ, tác giả Ma-thi-ơ trích dẫn đoạn Kinh Thánh trên Ê-sai 7:14 khi thuật lại sự kiện cô trinh nữ Ma-ri chịu thai:

Ma-thi-ơ 1:22 – 23 22 “Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: 23 ‘Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên, có nghĩa là: Chúa Trời ở cùng chúng ta.’”

Nguyên văn Hê-bơ-rơ của “Em-ma-nu-ên” là “עִמָּנוּאֵל” (Immanuel). Hê-bơ-rơ là ngôn ngữ của người Y-sơ-ra-ên. Chúa Giê-su được xưng là “Em-ma-nu-ên” – Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của danh hiệu này.

Chúa Trời Đức Gia-vê Là Đấng Sáng Tạo Vũ Trụ Vạn Vật Và Loài Người

Đầu tiên tôi muốn nói về Chúa Trời. Ngài là Đấng sáng tạo vũ trụ vạn vật.

Sáng Thế Ký 1:1 1 Ban đầu, Chúa Trời sáng tạo trời đất.

Sáng Thế Ký 2:4 4 Ấy là gốc tích trời đất khi được sáng tạo, trong ngày Gia-vê Chúa Trời dựng nên trời đất.

“Gia-vê” là danh của Chúa Trời, nguyên văn Hê-bơ-rơ là “יהוה” (YHWH). Trong bộ Cựu Ước của Kinh Thánh có đề cập đến danh “Gia-vê” (YHWH) 6.828 lần.

Sáng Thế Ký 1:27 27 Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình tượng Ngài; Ngài sáng tạo loài người theo hình tượng của Chúa Trời; Ngài sáng tạo người nam cùng người nữ.

Chúa Trời Gia-vê tạo nên loài người. Chúng ta đều là con cái của Ngài.

Lu-ca 3:38 38 Cai-nam con của Ê-nót, Ê-nót con của Sết, Sết con của A-đam, A-đam con của Chúa Trời.

Đoạn Kinh Thánh trên nói rằng A-đam là con của Chúa Trời. A-đam là con người đầu tiên do Chúa Trời Gia-vê tạo ra, người là tổ tiên của hết thảy loài người trên thế gian. Nếu A-đam là con của Chúa Trời, thì chúng ta cũng là con cái của Chúa Trời.

Người Dân Y-sơ-ra-ên Dần Dần Xa Rời Chúa Trời Đức Gia-vê

Đa-vít là vị vua vĩ đại nhất của nước Y-sơ-ra-ên. Sau khi vua Đa-vít qua đời, con của vua là Sa-lô-môn nối ngôi của người cha. Sau khi vua Sa-lô-môn qua đời, nước Y-sơ-ra-ên bị phân rẽ thành hai nước. Nước ở miền bắc vẫn gọi là nước Y-sơ-ra-ên, nước ở miền nam gọi là nước Giu-đa.

Dân chúng càng ngày càng xa rời Chúa Trời Đức Gia-vê. Người dân Y-sơ-ra-ên và người dân Giu-đa phản nghịch lại điều răn của Chúa Trời, họ đi thờ các pho tượng thần giả. Các tiên tri của Chúa Trời đều lần lượt khiển trách tội lỗi của dân chúng và kêu gọi họ phải ăn năn hối cải, bằng không Chúa Trời sẽ giáng tai họa để trừng phạt họ. Nhưng không ai chịu nghe lời cảnh cáo của các tiên tri.

Vào khoảng năm 722 – 721 trước công lịch, nước Y-sơ-ra-ên ở miền bắc bị đại cường quốc A-ri-si tiêu diệt, người dân Y-sơ-ra-ên bị đày qua nước A-ri-si. Vào năm 597 trước công lịch, đại cường quốc Ba-by-lôn xâm lược nước Giu-đa ở miền nam. Vua Giê-hô-gia-kim của Giu-đa và một số người dân Giu-đa bị đày qua nước Ba-by-lôn.

Tiên tri Ê-xê-chi-ên là trong số những người Giu-đa bị đày qua nước Ba-by-lôn vào năm 597 trước công lịch. Lúc đó nước Giu-đa chưa bị tiêu diệt, có rất nhiều người Giu-đa vẫn ở trong thành Giê-ru-sa-lem. Vào năm 592 trước công lịch, trong khi ở nước Ba-by-lôn, Ê-xê-chi-ên được Chúa Trời ban cho khải tượng. Trong khải tượng, người thấy các trưởng lão và người dân ở thành Giê-ru-sa-lem vẫn không ăn năn hối cải, họ tiếp tục thờ các pho tượng thần giả:

Ê-xê-chi-ên 8:16 16 Ngài đem tôi vào sân trong của nhà của Gia-vê. Nầy, tại cổng vào Đền Thờ của Gia-vê, giữa hiên cửa và bàn thờ có khoảng hai mươi lăm người đàn ông, lưng quay về phía Đền Thờ của Gia-vê, mặt hướng về phía đông và thờ lạy mặt trời ở phương đông.

Xin các bạn để ý, hai mươi lăm người này ở giữa hiên cửa và bàn thờ, ấy là chỗ dành riêng cho các thầy tế lễ, người dân thường không được phép đi vào chỗ đó. Bởi vậy những người này không phải là người dân thường, họ là các thầy tế lễ của Chúa Trời. Các thầy tế lễ này thờ lạy thần giả ngay ở trong Đền thờ của Chúa Trời Gia-vê! Thật là gớm ghiếc đáng ghét!

Cơn thạnh nộ của Chúa Trời Gia-vê nổi lên, Ngài ban khải tượng cho Ê-xê-chi-ên thấy rằng Ngài sẽ giáng tai họa xuống, dân chúng sẽ bị tàn sát. Rồi trong khải tượng, Ê-xê-chi-ên thấy vinh diệu của Đức Gia-vê Chúa Trời rời khỏi Đền Thờ ở Giê-ru-sa-lem:

Ê-xê-chi-ên 10:18 18 Vinh diệu của Gia-vê rời khỏi ngưỡng cửa Đền Thờ và đứng trên các chê-ru-bim.

Sau cùng vinh diệu của Chúa Trời đi lên khỏi thành phố Giê-ru-sa-lem:

Ê-xê-chi-ên 11:23 23 Vinh diệu của Gia-vê đi lên từ giữa thành và đứng trên ngọn núi ở phía đông thành phố.

Từ ngày Chúa Trời Đức Gia-vê dẫn đưa người dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi nước Ê-díp-tô, Ngài luôn ở cùng với họ trong đám trụ mây và trụ lửa. Sau khi Đền Thờ ở thành Giê-ru-sa-lem được xây dựng hoàn thành, vinh diệu của Chúa Trời là ở trong đó. Bao nhiêu lần họ phạm tội nghịch với Ngài và khiến Ngài nổi giận, nhưng một khi họ ăn năn hối cải, Ngài tha thứ cho họ. Nhưng lần này dân chúng không chịu ăn năn hối cải, và ngay cả những thầy tế lễ cũng thờ phượng thần giả ngay ở trong Đền Thờ của Ngài. Rốt cuộc vinh diệu của Đức Gia-vê rời khỏi dân Y-sơ-ra-ên, Ngài không còn ở cùng với họ nữa.

Vào năm 586 trước công lịch, tức là sáu năm sau khải tượng này, nước Giu-đa bị đại cường quốc Ba-by-lôn tiêu diệt luôn, Đền Thờ của Chúa Trời bị phá hủy hoàn toàn, người dân Giu-đa bị đày qua nước Ba-by-lôn.

Các Tiên Tri Đã Báo Trước Chúa Trời Đức Gia-vê Sẽ Trở Về

Chúa Trời Đức Gia-vê có phải đã từ bỏ người dân của Ngài chăng? Nhưng Ngài đã hứa với tổ phụ của dân Y-sơ-ra-ên là Áp-ra-ham rằng hết thảy các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi của người mà được phước (Sáng Thế Ký 12:2 – 3 Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, và làm nổi danh ngươi; và ngươi sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, và rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Và tất cả các gia tộc trên thế giới sẽ nhờ ngươi mà được phước.)

Đức Gia-vê Chúa Trời chân thật duy nhất thì không bao giờ thất hứa.

Vào năm 573 trước công lịch, tức là 13 năm sau khi nước Giu-đa bị tiêu diệt và Đền Thờ của Chúa Trời bị phá hủy, tiên tri Ê-xê-chi-ên trong một khải tượng khác lại thấy vinh diệu của Chúa Trời trở về ngự trên Đền Thờ.

Ê-xê-chi-ên 43:4 – 5 4 Vinh diệu của Gia-vê vào trong Đền Thờ bằng cổng hướng về phương đông. 5 Linh của Ngài nâng tôi lên và đem tôi vào sân trong; và nầy, vinh diệu của Gia-vê đầy dẫy Đền Thờ.

Ê-xê-chi-ên 44:4 4 Rồi người ấy đem tôi đến trước Đền Thờ bởi cổng phía bắc. Tôi nhìn, nầy, vinh diệu của Gia-vê đầy dẫy nhà của Gia-vê, và tôi sấp mặt xuống đất.

Xin các bạn để ý, lúc đó là năm 573 trước công lịch, Đền Thờ của Chúa Trời Đức Gia-vê đã bị phá hủy 13 năm về trước rồi, lúc đó ở thành Giê-ru-sa-lem không còn Đền Thờ nữa. Tiên tri Ê-xê-chi-ên chỉ là thấy Đền Thờ trong khải tượng thôi. Chúa Trời Đức Gia-vê ban khải tượng này cho người để báo trước cho người biết rằng Ngài sẽ trở về cùng dân Y-sơ-ra-ên.

Về sau nước Ba-by-lôn bị một đại cường quốc khác Phe-rơ-sơ đánh bại. Vào năm 538 trước công lịch, vua Si-ru của nước Phe-rơ-sơ cho phép người Giu-đa trở về thành Giê-ru-sa-lem để xây dựng lại Đền Thờ của Chúa Trời Đức Gia-vê.

Vậy có phải Đức Gia-vê sẽ trở về một khi Đền Thờ mới được xây dựng hoàn thành chăng?

Vào năm 520 trước công lịch, trong khi Đền Thờ mới đang được xây dựng, tiên tri A-ghê tuyên bố rằng Chúa Trời Đức Gia-vê sẽ khiến Đền Thờ tràn đầy vinh diệu, và vinh diệu của Đền Thờ mới sẽ rạng rỡ hơn vinh diệu của Đền Thờ thuở xưa.

A-ghê 2:6 – 9 6 Vì Gia-vê vạn quân nói rằng: “Ít lâu sau, một lần nữa ta sẽ làm rúng động các tầng trời và đất, biển và đất khô. 7 Ta sẽ làm rúng động tất cả các nước, và điều mà các nước ham mộ sẽ đến, rồi ta sẽ làm cho nhà này đầy dẫy vinh diệu,” Gia-vê vạn quân nói vậy. 8 Gia-vê vạn quân nói rằng: “Bạc là của ta, vàng là của ta. 9 Vinh diệu sau cùng của nhà nầy sẽ rạng rỡ hơn vinh diệu trước,” Gia-vê vạn quân nói vậy. “Ta sẽ ban sự bình yên tại chỗ nầy,” Gia-vê vạn quân nói vậy.

Đền Thờ mới được hoàn thành vào năm 516 trước công lịch, nhưng Đền Thờ mới này kém xa Đền Thờ thuở xưa, và vinh diệu của Chúa Trời không có đầy dẫy Đền Thờ mới này. Vậy có phải là lời của tiên tri A-ghê là sai lầm chăng? Nhưng hết thảy lời tiên tri trong Kinh Thánh đều lần lượt ứng nghiệm, lời tiên tri chân thật thì không bao giờ sai lầm.

Không chừng lời tiên tri của A-ghê không phải chỉ về Đền Thờ ở thành Giê-ru-sa-lem chăng?

Chúa Trời Gia-vê Trở Về Thế Gian Trong Chúa Giê-su Christ

Thật ra vào khoảng 700 năm trước công lịch, tức là trước khi nước Giu-đa bị đại cường quốc Ba-by-lôn tiêu diệt, tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng Chúa Trời Đức Gia-vê sẽ hiện ra và tất cả mọi người đều sẽ thấy vinh diệu của Ngài.

Ê-sai 40:3 – 5 3 Có tiếng kêu rằng: “Hãy dọn đường trong đồng vắng cho Gia-vê; hãy ban bằng đường cái trong sa mạc cho Chúa Trời chúng ta! 4 Mọi thung lũng sẽ được nâng cao lên, mọi đồi núi sẽ bị hạ xuống. Nơi ghồ ghề sẽ thành bằng phẳng, các nơi lồi lõm sẽ trở nên đồng bằng. 5 Bấy giờ vinh diệu của Gia-vê sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ nhìn thấy; vì miệng Gia-vê đã nói vậy.”

Mọi xác thịt có nghĩa là mọi người trên thế gian. Tại vì loài người đều có xác thịt và máu, cho nên Kinh Thánh thường dùng từ ngữ “xác thịt và máu” hay “xác thịt” để chỉ về loài người.

Đoạn Kinh Thánh trên kêu gọi người dân phải dọn đường trong đồng vắng cho Đức Gia-vê, vì Ngài sẽ đến, vinh diệu của Ngài sẽ hiện ra, và tất cả mọi người trên thế gian đều sẽ thấy vinh diệu của Ngài.

Sau khi tiên tri Ê-sai tuyên bố những lời này, những người dân trung tín với Chúa Trời đều nhiệt thành trông đợi nhìn thấy vinh diệu của Ngài. Nhưng 700 năm trôi qua, nước Y-sơ-ra-ên và nước Giu-đa lần lượt bị các đại cường quốc tiêu diệt. Về sau người dân Giu-đa tuy được trở về Giu-ru-sa-lem để xây dựng lại quê hương, nhưng đất nước đã trở thành thuộc địa của cường quốc Phe-rơ-sơ. Dầu vậy người dân vẫn có một niềm hy vọng trong lòng, họ tin rằng lời tiên tri của Chúa Trời không bao giờ sai lầm. Họ kiên nhẫn chờ đợi Đức Gia-vê sai một đấng Cứu Chúa để giải cứu họ.

Rồi Giăng Báp-tít xuất hiện. Trước khi Chúa Giê-su bắt đầu truyền giảng Tin Lành, thì Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng, người kêu gọi dân chúng phải ăn năn hối cải. Kinh Thánh ghi rằng ấy là ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai.

Lu-ca 3:3 – 6 3 Và Giăng đi khắp các vùng lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp-tem về sự ăn năn hối cải để được tha tội, 4 như lời đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: “Có tiếng kêu la trong đồng vắng: ‘Hãy dọn đường của Chúa, ban bằng các lối của Ngài. 5 Mọi thung lũng sẽ lấp cho đầy, mọi đồi núi sẽ bị hạ xuống; đường quanh quẹo thì làm cho ngay, đường gập ghềnh thì làm cho bằng; 6 Và mọi xác thịt sẽ thấy sự cứu chuộc của Chúa Trời.’”

Đoạn Kinh Thánh trên Lu-ca 3:3 – 6 chỉ ra rằng lời tiên tri của Ê-sai đã được ứng nghiệm, và Giăng Báp-tít chính là người kêu gọi trong đồng vắng: “Hãy dọn đường của Chúa.”

Giăng Báp-tít làm chứng rằng Chúa Giê-su chính là Chiên Con của Chúa Trời, đấng sẽ cất tội lỗi của thế gian đi:

Giăng 1:26 – 29 26 Giăng trả lời: “Tôi làm phép báp-tem bằng nước; nhưng có một người ở giữa các ngươi mà các ngươi không biết. 27 Người ấy đến sau tôi, tôi không xứng đáng tháo dây dép của người.” 28 Những việc này đã xảy ra tại thành Bê-tha-ni, bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng đang làm phép báp-tem. 29 Ngày hôm sau, Giăng thấy Chúa Giê-su đến cùng mình, thì nói rằng: “Nầy, Chiên con của Chúa Trời, đấng cất tội lỗi của thế gian đi.”

Khi chúng ta so sánh 2 đoạn Kinh Thánh trên Lu-ca 3:3 – 6 và Ê-sai 40:3 – 5, ta thấy Ê-sai 40:5 nói rằng: “vinh diệu của Gia-vê sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ nhìn thấy”, còn Lu-ca 3:6 thì nói rằng: “Và mọi xác thịt sẽ thấy sự cứu chuộc của Chúa Trời.”

Bởi vậy “vinh diệu của Chúa Trời” trong Ê-sai 40:5 là tương đương với “sự cứu chuộc của Chúa Trời” trong Lu-ca 3:6. Hơn nữa ý nghĩa của tên “Giê-su” chính là “sự cứu chuộc của Gia-vê” hay “Gia-vê cứu vớt” (Xin đọc bài giảng “Chúa Giê-su Đến Để Cứu Vớt Dân Mình Ra Khỏi Tội Lỗi”).

Chúng ta tổng hợp các điểm ở trên, ta thấy rằng tất cả những lời tiên tri trong Kinh Thánh đều được ứng nghiệm trong Chúa Giê-su Christ. Chúa chính là sự cứu chuộc của Chúa Trời Đức Gia-vê. Qua Chúa Giê-su Christ mà mọi xác thịt sẽ nhìn thấy vinh diệu của Chúa Trời.

Đức Gia-vê Chúa Trời không có từ bỏ hoàn toàn người dân của Ngài, Ngài đã trở về ở cùng với họ, nhưng Ngài không phải ở Đền Thờ của Giê-su-sa-lem, Ngài ngự ở trong Chúa Giê-su Christ.

Em-ma-nu-ên – Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Cô-lô-se 1:19 19 Vì Chúa Trời đã vui lòng để tất cả sự đầy dẫy của Ngài ở trong Chúa,

Cô-lô-se 2:9 9 Vì trong Chúa tất cả sự đầy dẫy của Chúa Trời đều ở trong thân xác.

Tất cả sự đầy dẫy của Chúa Trời đều ngự trong Chúa Giê-su Christ, cho nên Chúa chính là Đền Thờ thuộc linh của Chúa Trời Đức Gia-vê. Lời tiên tri của A-ghê đã được ứng nghiệm trong Chúa Giê-su Christ. Quả thật vinh diệu của Đền Thờ thuộc linh này là rạng rỡ hơn vinh diệu của Đền Thờ thuở xưa.

Tại vì Chúa Trời Đức Gia-vê ngự ở trong Chúa Giê-su Christ, tất cả sự đầy dẫy của Chúa Trời đều ở trong Chúa, mà Chúa Giê-su sống ở giữa loài người chúng ta, cho nên Chúa được xưng là “Em-ma-nu-ên” – Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Chúa Giê-su Christ Không Phải Là Chúa Trời Gia-vê

Nhưng chúng ta phải phân biệt một điểm rất quan trọng: Chúa Trời Gia-vê ngự ở trong Chúa Giê-su Christ, nhưng Chúa Giê-su Christ không phải là Chúa Trời Gia-vê. Điểm này là tương tự như Thánh Linh của Chúa Trời ngự ở trong Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta, nhưng chúng ta không phải là Chúa Trời Gia-vê.

Làm Sao Mà Mọi Xác Thịt Ngày Nay Có Thể Thấy Vinh Diệu Của Chúa Trời?

Nhưng ngày nay Chúa Giê-su không ở thế gian nữa. Sau khi Chúa hoàn thành công việc cứu chuộc loài người, thì Chúa thăng lên trời và ngồi ở bên hữu của Chúa Trời Đức Gia-vê. Vậy thì làm sao mà mọi xác thịt ngày nay có thể thấy vinh diệu của Chúa Trời?

1 Cô-rinh-tô 3:16 16 Anh em há chẳng biết rằng mình là Đền Thờ của Chúa Trời, và Thánh Linh của Chúa Trời ở trong anh em sao?

Chúa Giê-su Christ là Đền Thờ của Chúa Trời, mà Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta cũng là Đền Thờ của Chúa Trời Gia-vê, tại vì Thánh Linh của Ngài ngự ở trong chúng ta. Hội thánh là do tất cả các Tín Đồ Cơ Đốc hợp lại, bởi vậy hội thánh chính là Đền Thờ thuộc linh của Chúa Trời.

Thánh Linh của Chúa Trời chẳng những ngự trong hội thánh, mà cũng ngự ở trong mỗi một người Tín Đồ Cơ Đốc nữa.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38 38 Phi-e-rơ trả lời rằng: “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Chúa Giê-su chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được nhận lãnh Thánh Linh.”

Khi chúng ta ăn năn hối cải, và nhân danh của Chúa Giê-su chịu phép báp-tem, thì tất cả tội lỗi của ta đều được rửa sạch, rồi Chúa Trời Gia-vê sẽ ban Thánh Linh của Ngài ngự trong lòng ta (Xin đọc bài giảng “Giăng Báp-tít Dọn Đường Của Chúa Giê-su” để hiểu rõ ý nghĩa của ăn năn hối cải). Bởi vậy hội thánh là Đền Thờ thuộc linh của Chúa Trời Gia-vê, và đồng thời mỗi một người Tín Đồ Cơ Đốc đều là Đền Thờ của Ngài.

Khi Chúa Giê-su còn sống trên thế gian, Chúa đã bày tỏ vinh diệu của Chúa Trời Gia-vê bằng cuộc sống hoàn toàn thánh sạch công nghĩa của Chúa. Lúc đó khi người ta nhìn vào Chúa Giê-su, họ thấy sự thánh sạch công nghĩa và nhân từ thương xót vô biên của Chúa Trời, họ thấy rõ tính tình của Đức Gia-vê qua cuộc sống của Chúa Giê-su.

Giăng 14:7 – 10 7 Nếu các ngươi nhận biết ta, thì cũng nhận biết Cha ta. Từ nay các ngươi nhận biết Ngài và đã thấy Ngài. 8 Phi-líp thưa rằng: “Lạy Chúa, xin tỏ ra Cha cho chúng tôi thì đủ rồi.” 9 Chúa Giê-su nói rằng: “Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã bấy lâu mà ngươi chưa nhận biết ta sao! Ai đã thấy ta thì đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: ‘Xin tỏ ra Cha cho chúng tôi? 10 Ngươi không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói ra, nhưng chính là Cha ở trong ta làm trọn công việc của Ngài.”

Ngày nay Chúa Giê-su không ở thế gian nữa, nhưng chúng ta vẫn ở trên thế gian này. Hội thánh là Đền Thờ của Chúa Trời và mỗi một người Tín Đồ Cơ Đốc cũng là Đền Thờ của Chúa Trời. Cho nên hội thánh và mỗi một người Tín Đồ Cơ Đốc đều có trách nhiệm phải bày tỏ vinh diệu của Chúa Trời Gia-vê hầu cho thiên hạ đều nhìn thấy vinh diệu của Ngài và bị vinh diệu này hấp dẫn mà đến cùng Ngài.

Tôi rất đau buồn khi thấy bao nhiêu Tín Đồ Cơ Đốc ngày nay đang sống trong tội lỗi trụy lạc, nhiều người Tín Đồ phạm tội tà dâm, đồng tính luyến ái, ham tiền, nói dối, ganh tỵ ghen ghét, nói xấu phỉ báng người khác v.v. Tội lỗi của những Tín Đồ Cơ Đốc này khiến Danh của Chúa Trời Gia-vê mang xấu, Chúa Giê-su bị người đời làm nhục, hội thánh thành ra trò cười cho thiên hạ.

Khi người dân Y-sơ-ra-ên thờ thần giả và phản nghịch lại lời dạy của Chúa Trời, Ngài giáng tai họa để trừng phạt cảnh cáo họ. Nhưng họ không chịu ăn năn hối cải, rốt cuộc đất nước bị tiêu diệt và người dân bị đày qua nước khác làm nô lệ. Ngày nay nếu Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta phạm tội lỗi trầm trọng mà không ăn năn hối cải, sớm muộn gì Chúa Trời Gia-vê sẽ giáng hình phạt trên hội thánh.

Khi Chúa Giê-su sinh vào thế gian, mọi xác thịt đều có thể thấy vinh diệu của Chúa Trời Gia-vê. Chúng ta kỷ niệm Chúa Giê-su sinh vào thế gian này không phải chỉ bằng lời ca tụng, nhưng bằng một cuộc sống vâng phục và trung tín. Các anh chị em Tín Đồ Cơ Đốc nên sống theo đúng lời dạy của Chúa Giê-su, đừng đi theo đường lối tội lỗi của người đời, như vậy hội thánh mới có thể bày tỏ vinh diệu của Chúa Trời hầu cho mọi xác thịt đều thấy vinh diệu của Ngài.

© Châu Huệ Hiền, 2016, 2018

Permission is granted for the non-profit distribution or printing of this message for the ministry of the Gospel.

Cho phép phân phát hoặc in lại bài giảng này phi lợi nhuận trong việc rao truyền Tin Lành.

 

(c) 2021 Christian Disciples Church