You are here

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (6)

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (6)

Ánh Sáng Của Vinh Diệu Cho Dân Y-sơ-ra-ên

Lu-ca 2:29 – 32

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền


Download PDF File – Tải Xuống Bài PDF

Lễ Giáng Sinh là ngày lễ kỷ niệm sự ra đời của Chúa Cứu Thế Giê-su Christ. Chúa Giê-su đến để cứu vớt loài người chúng ta ra khỏi tội lỗi. Chúng ta cảm tạ Chúa, nhưng chúng ta có hề nghĩ rằng ngoài sự cảm tạ, chúng ta nên noi gương cuộc sống công nghĩa và nhân từ thương xót vô biên của Chúa không? Các bạn đừng có ngạc nhiên, trong Tân Ước Kinh Thánh có những đoạn Kinh Thánh chỉ ra một cách rõ ràng dứt khoát rằng Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta phải noi gương của Chúa Giê-su. Bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn từng bước một.

Chúa Giê-su Christ Là Ánh Sáng Của Vinh Diệu Cho Dân Y-sơ-ra-ên

Sau khi con trẻ Giê-su ra đời, căn cứ theo Luật Pháp của dân Y-sơ-ra-ên, trong 40 ngày người mẹ Ma-ri không được phép đi vào Đền Thờ. Sau khi thời gian thanh tẩy đã hoàn tất, Giô-sép và Ma-ri đi từ thành Bết-lê-hem lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng con trẻ Giê-su cho Chúa Trời, tại vì trong Luật Pháp có ghi rằng: “Mỗi con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa.”

Trong thành Giê-su-ra-lem có cụ Si-mê-ôn, là một người công nghĩa và sùng đạo. Người hằng trông đợi sự yên ủi cho dân Y-sơ-ra-ên, và Thánh Linh ngự trên người. Thánh Linh đã báo trước cho người biết rằng người sẽ được thấy đấng Christ (tức là Chúa Cứu Thế) của Chúa Trời Gia-vê, sau đó người mới qua đời.

Khi cha mẹ đem con trẻ Giê-su vào Đền Thờ để làm trọn các nghi lễ theo Luật Pháp, cụ Si-mê-ôn được cảm xúc bởi Thánh Linh mà đi vào Đền Thờ. Người bồng ẵm con trẻ Giê-su mà khen ngợi Chúa Trời rằng:

Lu-ca 2:29 – 32 29 “Lạy Chúa, giờ đây xin cho tôi tớ Chúa qua đời bình yên, theo như lời Ngài đã phán. 30 Vì mắt con đã thấy sự cứu vớt của Ngài 31 mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt mọi người, 32 một ánh sáng của khải thị cho các dân ngoại, và ánh sáng của vinh diệu cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài.”

Trong đoạn Kinh Thánh trên, Si-mê-ôn nói rằng con trẻ Giê-su mà người đang bồng ẵm chính là sự cứu vớt của Chúa Trời, một ánh sáng của khải thị cho các dân ngoại, và ánh sáng của vinh diệu cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài.

Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “dân ngoại” là “ἔθνος” (ethnos). Trong Cựu Ước của Kinh Thánh, chữ ethnos này thường dùng để chỉ những người dân ngoại, tức là những người không thuộc về dân tộc Y-sơ-ra-ên.

Trong thời Cựu Ước, Chúa Trời ban Luật Pháp cho dân Y-sơ-ra-ên, Ngài sai các tiên tri để dạy bảo dân Y-sơ-ra-ên về lời của Ngài. Ngài khải thị cho người dân Y-sơ-ra-ên biết rằng họ là dân tộc được chọn lựa. Cho nên họ tưởng rằng chỉ có một mình dân tộc Y-sơ-ra-ên được hưởng sự cứu vớt.

Nhưng bây giờ Chúa Giê-su ra đời, Chúa là sự cứu vớt của Chúa Trời. Sau này Chúa sẽ rao truyền tin lành cho tất cả mọi người trên thế gian, chính các dân ngoại cũng có thể nhận được sự cứu vớt. Cho nên Chúa là ánh sáng khải thị cho các dân ngoại.

Trong bài giảng trước về Lễ Giáng Sinh, tôi đã giải thích rằng Chúa Giê-su Christ là ánh sáng của sự cứu vớt cho tất cả mọi người (Xin đọc bài giảng “Ánh Sáng Của Sự Cứu Vớt Cho Tất Cả Mọi Người” để hiểu rõ về điểm này). Hôm nay tôi sẽ nói về Chúa Giê-su Christ là ánh sáng của vinh diệu cho dân Y-sơ-ra-ên.

Chúa Giê-su là ánh sáng của vinh diệu cho dân Y-sơ-ra-ên, có nghĩa là Chúa sẽ bày tỏ cho họ thấy rõ vinh diệu của Chúa Trời.

Thật ra từ thời Môi-se dắt người dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi đất Ai-cập, họ đã kinh lịch quyền năng của Chúa Trời, họ biết rằng Đức Gia-vê là Đấng Chúa Trời chân thật duy nhất. Vậy tại sao lại phải nhờ Chúa Giê-su bày tỏ cho họ thấy rõ vinh diệu của Ngài ?

Tuy rằng các tiên tri của Chúa Trời đã dắt dẫn người dân Y-sơ-ra-ên và giảng dạy lời của Ngài cho họ, nhưng cuộc sống của các tiên tri cũng không phải là hoàn toàn trọn vẹn, cho nên họ chỉ có thể bày tỏ một phần vinh diệu của Chúa Trời, chứ không phải toàn bộ vinh diệu của Ngài. Quyển sách sau cùng trong Cựu Ước là Ma-la-chi do tiên tri Ma-la-chi biên soạn. Từ thời Ma-la-chi cho đến thời Chúa Giê-su xuất hiện là vào khoảng 400 năm, trong 400 năm này Chúa Trời không có ban lời khải thị nào cả cho dân Y-sơ-ra-ên. Các học giả Pha-ri-si đặt ra nhiều điều lệ khó khăn và dạy bảo người dân phải vâng giữ những điều lệ này. Họ nói rằng vâng giữ những điều lệ này tức là vâng giữ lời của Chúa Trời và hết lòng hết sức kính mến Ngài. Bởi vậy người dân Y-sơ-ra-ên chỉ thấy được một phần vinh diệu của Chúa Trời, thậm chí họ có một quan niệm sai lầm về tính tình của Ngài. Mãi đến khi Chúa Giê-su đến rao truyền tin lành, Chúa giảng dạy về sự công nghĩa thánh sạch và nhân từ thương xót của Chúa Trời, lời dạy của Chúa nhấn mạnh về thái độ trong tâm linh của chúng ta, chứ không phải chỉ tập trung vào những việc làm bên ngoài. Hơn nữa, cuộc sống của Chúa Giê-su là hoàn toàn trọn vẹn. Qua cuộc sống và lời dạy của Chúa Giê-su, người dân Y-sơ-ra-ên mới thấy rõ sự vĩ đại của Chúa Trời.

2 Cô-rinh-tô 4:6 6 Vì Chúa Trời là Ðấng đã nói rằng: “Sự sáng hãy chiếu ra từ sự tối tăm!” cũng là Đấng đã soi sáng tâm hồn chúng ta để cho chúng ta nhận biết về vinh diệu của Chúa Trời trên mặt của đấng Christ.

Đoạn Kinh Thánh trên nói rằng vinh diệu của Chúa Trời được thể hiện trên mặt của Chúa Giê-su Christ. Chúa Giê-su là hình tượng hoàn toàn trọn vẹn của Chúa Trời. Khi Chúa Trời soi sáng tâm hồn của chúng ta, chúng ta nhìn vào cuộc sống của Chúa Giê-su thì chúng ta thấy rõ vinh diệu của Chúa Trời.

Chúa Giê-su Đã Bày Tỏ Vinh Diệu Của Chúa Trời Như Thế Nào?

Giăng 14:7 – 11 7 “Nếu các ngươi nhận biết ta, thì cũng nhận biết Cha ta. Từ nay các ngươi nhận biết Ngài và đã thấy Ngài”. 8 Phi-líp thưa rằng: “Lạy Chúa, xin tỏ ra Cha cho chúng tôi thì đủ rồi.” 9 Chúa Giê-su nói rằng: “Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã bấy lâu mà ngươi chưa nhận biết ta sao! Ai đã thấy ta thì đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: ‘Xin tỏ ra Cha cho chúng tôi?’ 10 Ngươi không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói ra, nhưng chính là Cha ở trong ta làm trọn công việc của Ngài. 11 Các ngươi hãy tin lời ta rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta; bằng không, hãy tin vì công việc ta làm.”

Trước khi Chúa Giê-su bị bắt, Chúa nói với các môn đồ rằng nếu họ nhận biết Chúa thì họ cũng nhận biết Cha ở trên trời. Môn đồ Phi-líp xin Chúa tỏ ra Cha cho họ. Chúa Giê-su đáp rằng ai đã thấy Chúa thì đã thấy Cha vậy tại vì Chúa ở trong Cha và Cha ở trong Chúa. Chúa Giê-su nói rằng những lời Chúa nói thì không phải Chúa tự mình nói ra, nhưng chính là Cha ở trong Chúa nói ra vậy. Chúa Giê-su còn nói rằng họ nên nhìn vào những việc Chúa đã làm và tin rằng Chúa ở trong Cha và Cha ở trong Chúa.

Đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra rằng những lời Chúa Giê-su nói chính là lời của Chúa Trời, và những việc Chúa Giê-su làm cũng là việc làm của Chúa Trời. Bởi vậy khi chúng ta lắng nghe lời nói của Chúa Giê-su và chăm chú học tập việc làm của Chúa thì chúng ta thấy rõ tính tình vĩ đại của Chúa Trời.

Chỉ có cuộc sống hoàn toàn trọn vẹn của Chúa Giê-su mới có thể bày tỏ toàn bộ vinh diệu của Chúa Trời. Bây giờ chúng ta tra khảo một vài đoạn Kinh Thánh để thấy lời dạy và việc làm của Chúa Giê-su.

1. Chúa Giê-su chỉ thờ lạy Chúa Trời Gia-vê và phụng sự một mình Ngài mà thôi

Ma-thi-ơ 4:8 – 10 8 Ma quỉ lại đem Chúa lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Chúa tất cả các nước trên thế gian cùng sự vinh diệu các nước ấy. 9 Nó nói với Chúa rằng: “Nếu ngươi quỳ xuống mà thờ lạy ta, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.” 10 Chúa Giê-su bèn nói cùng nó rằng: “Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: ‘Ngươi phải thờ lạy Chúa là Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi’”.

Đoạn Kinh Thánh trên thuật lại sự kiện ma quỉ cám dỗ Chúa Giê-su. Trong cuộc cám dỗ này, ma quỉ nói rằng nó sẽ tặng cho Chúa Giê-su tất cả các nước trên thế gian cùng với sự vinh diệu của các nước ấy, nhưng nó đòi hỏi Chúa phải quỳ xuống mà thờ lạy nó. Chúa Giê-su từ chối đề nghị này và nói rằng: “Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: ‘Ngươi phải thờ lạy Chúa là Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi’”

Chúa Giê-su coi vâng giữ lời của Chúa Trời và thờ lạy Ngài là quan trọng hơn tất cả vinh hoa phú quý trên thế gian. (Xin đọc hai bài giảng “Chúa Giê-su Bị Ma Quỉ Cám Dỗ” (1) và (2) để hiểu rõ cuộc cám dỗ của Chúa Giê-su).

2. Chúa Giê-su vâng phục Chúa Trời Gia-vê một cách hoàn toàn trọn vẹn

Phi-líp 2:8 8 Chúa đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.

Chúa Giê-su vâng phục Chúa Trời Gia-vê một cách hoàn toàn trọn vẹn.

Giăng 8:29 29 Ðấng sai ta đến là ở cùng với ta, Ngài chẳng để ta ở một mình, vì ta luôn làm những điều đẹp lòng Ngài.

Chúa Giê-su luôn làm những điều đẹp lòng Chúa Trời Gia-vê, có nghĩa là Chúa luôn luôn vâng phục Ngài, cho nên Ngài là ở cùng với Chúa.

Cuộc sống của Chúa Giê-su phải là hoàn toàn trọn vẹn như thế rồi Chúa mới có thể cứu chuộc chúng ta.

3. Chúa Giê-su không tìm vinh diệu cho mình, nhưng tìm vinh diệu của Chúa Trời

Giăng 5:41 41 Ta chẳng tiếp nhận vinh diệu từ người ta mà đến;

Chúa Giê-su không tiếp nhận vinh diệu từ người ta mà đến, có nghĩa là Chúa không muốn vinh hoa phú quý và khen ngợi của người đời.

Giăng 8:50 50 Ta chẳng tìm vinh diệu của mình; có một Đầng tìm và xét đoán cho ta.

Chúa Giê-su không tìm cầu vinh diệu của mình, nhưng chính Chúa Trời Gia-vê tìm vinh diệu cho Chúa và xét đoán cho Chúa.

Giăng 7:18 18 Kẻ nói theo ý mình thì tìm vinh diệu cho riêng mình; nhưng kẻ tìm vinh diệu của Ðấng đã sai mình đến là người chân thật, và trong người không có điều gì không công nghĩa.

Chúa Giê-su nói rằng người nào nói theo ý tưởng của mình mà không nói theo ý chỉ của Chúa Trời thì người ấy chỉ muốn dành được vinh diệu cho mình thôi. Còn người nào không tìm vinh diệu của mình, mà tìm vinh diệu của Đấng sai mình đến thì người ấy là người chân thật, và một người như vậy không có điều gì không công nghĩa trong lòng. Chính Chúa Giê-su là một người chân thật và chẳng có điều gì không công nghĩa trong lòng.

4. Cuộc sống của Chúa Giê-su bày tò ân điển và lẽ thật của Chúa Trời

Giăng 1:14 14 Lời đã trở nên xác thịt và sống ở trong chúng ta, và chúng ta đã thấy vinh diệu của người, vinh diệu của Con một đến từ nơi Cha, đầy dẫy ân điển và lẽ thật.

Trong những văn hiến cổ điển của dân Do Thái, các học giả Do Thái không dùng từ ngữ “Chúa Trời” một cách trực tiếp, tại vì họ kính sợ Chúa Trời. Họ thường dùng từ ngữ “Lời” hay “Lời của Chúa Trời” để thay cho “Chúa Trời”.

Bởi vậy “Lời” trong đoạn Kinh Thánh trên là chỉ về Chúa Trời Gia-vê. Còn từ ngữ “xác thịt” là chỉ về loài người trên thế gian, tại vì hết thảy loài người đều có xác thịt.

“Lời đã trở nên xác thịt và sống ở trong chúng ta” có nghĩa là Chúa Trời Gia-vê sống ở trong Con của loài người Giê-su, và Ngài còn sống ở trong Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta nữa. Tại vì hết thảy Tín Đồ Cơ Đốc hợp lại tức là hội thánh, mà hội thánh chính là Đền Thờ thuộc linh của Chúa Trời (xin tham khảo 2 đoạn Kinh Thánh 1 Cô-rinh-tô 3:16 và 2 Cô-rinh-tô 6:16).

Đoạn Kinh Thánh trên nói rằng: “vinh diệu của Con một đến từ nơi Cha”. Tại vì Chúa Trời sống ở trong Con của Ngài Giê-su, cho nên vinh diệu của Cha soi ra từ Đức Con. Cuộc sống của Chúa Giê-su là đầy dẫy ân điển và lẽ thật. Khi chúng ta nhìn vào cuộc sống của Chúa Giê-su thì chúng ta thấy ân điển và lẽ thật của Chúa Trời.

Chúng Ta Phải Noi Gương Của Chúa Giê-su Christ Để Chúa Trời Được Vinh Diệu

Tất cả những đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra rằng Chúa Giê-su bày tỏ vinh diệu của Chúa Trời Gia-vê qua lời nói và việc làm của Chúa. Chúng ta là môn đồ của Chúa, chúng ta phải noi gương của Chúa, chúng ta cũng phải bày tỏ vinh diệu của Chúa Trời .

1. Chúng ta noi gương của Chúa Giê-su

Phi-líp 2:4 – 5 4 Mỗi người trong anh em chớ tìm lợi ích của mình, nhưng phải tìm lợi ích của kẻ khác. 5 Hãy có cùng một tâm tình như đấng Christ đã có,

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng chúng ta không tìm lợi ích của mình, nhưng tìm lợi ích của kẻ khác. Chúa Giê-su Christ chính là một người như thế, chúng ta phải có cùng một tâm tình như Chúa vậy.

1 Giăng 3:16 16 Bởi đó chúng ta nhận biết tình yêu thương, ấy là Chúa đã từ bỏ sự sống của mình vì chúng ta; và chúng ta cũng nên từ bỏ sự sống của mình vì anh em vậy.

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng Chúa Giê-su đã từ bỏ sự sống của mình vì chúng ta, và chúng ta cũng nên từ bỏ sự sống của mình vì anh em, có nghĩa là chúng ta phải noi gương của Chúa.

1 Giăng 2:6 6 Người nào nói mình ở trong Chúa thì cũng phải sống như Chúa đã sống vậy.

Đoạn Kinh Thánh này chỉ ra rằng nếu chúng ta sống ở trong Chúa Giê-su thì chúng ta phải sống như Chúa đã sống vậy.

Ba đoạn Kinh Thánh trên đều dạy rằng chúng ta phải noi gương của Chúa Giê-su Christ.

2. Chúng ta vâng phục lời của Chúa Giê-su

Chúa Giê-su vâng phục Chúa Trời Gia-vê một cách hoàn toàn trọn vẹn, nếu chúng ta muốn noi gương Chúa Giê-su thì chúng ta cũng nên vâng phục Chúa Trời một cách hoàn toàn trọn vẹn. Mà Chúa Trời sống ở trong Chúa Giê-su, lời của Chúa Giê-su chính là lời của Chúa Trời (xin tham khảo đoạn Kinh Thánh Giăng 14:7 – 11 ở trên), cho nên vâng phục Chúa Giê-su tức là vâng phục Chúa Trời.

Giăng 15:10 10 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì các ngươi sẽ ở trong sự yêu thương của ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta và ở trong sự yêu thương của Ngài.

1 Giăng 2:3 – 5 3 Bởi điều này chúng ta biết mình đã nhận biết Chúa, ấy là chúng ta vâng giữ các điều răn của Chúa. 4 Kẻ nào nói: “Tôi nhận biết Chúa”, mà không vâng giữ các điều răn của Chúa, ấy là kẻ nói dối, lẽ thật không ở trong người đó. 5 Nhưng ai vâng giữ lời của Chúa, thì lòng kính mến Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Nhờ đó, chúng ta biết mình ở trong Chúa.

Hai đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra rằng khi chúng ta vâng giữ các điều răn của Chúa Giê-su thì chúng ta thật sự ở trong Chúa, và lòng kính mến Chúa Trời là trọn vẹn trong chúng ta.

3. Chúng ta làm sáng tỏ vinh diệu của Chúa Trời qua cuộc sống của chúng ta

Giăng 15:8 8 Cha ta được vinh diệu là bởi điều này: các ngươi kết nhiều quả và làm môn đồ của ta vậy.

Chữ “quả” trong đoạn Kinh Thánh trên là chỉ quả của Thánh Linh, tức là: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình yên, kiên nhẫn, nhân từ, hiền lành, trung tín, nhu mì, tiết độ. Khi cuộc sống của chúng ta kết quả của Thánh Linh, có nghĩa là mang 9 đức tính này, thì Cha ở trên trời được vinh diệu.

Phi-líp 1:11 11 được đầy trái công nghĩa bởi Chúa Giê-su Christ để Chúa Trời được vinh diệu và khen ngợi.

Khi cuộc sống của chúng ta đầy dẫy trái của công nghĩa thì Chúa Trời Gia-vê được vinh diệu và khen ngợi.

Phi-líp 2:14 – 15 14 Hãy làm mọi việc mà không càu nhàu hay cãi cọ, 15 hầu cho anh em trở nên không chỗ trách được, trong sạch, là con cái của Chúa Trời không lầm lẫn sống ở giữa cái thế hệ gian ác ngang nghịch, trong đó anh em chiếu sáng như đuốc trên thế gian;

Chúng ta nên làm mọi việc mà không càu nhàu hay cãi cọ, thì chúng ta xứng đáng là con cái của Chúa Trời, và cuộc sống của chúng ta sẽ chiếu sáng như đuốc trên thế gian tối tâm tội lỗi này.

1 Phi-e-rơ 4:10 – 11 10 Mỗi người hãy lấy ân tứ đã nhận được mà hầu việc lẫn nhau, như người quản lý tốt của các thứ ân điển của Chúa Trời. 11 Nếu có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời của Chúa Trời; nếu có ai hầu việc thì hãy hầu việc như bằng sức lực của Chúa Trời ban cho; hầu cho Chúa Trời được vinh diệu trong mọi sự bởi Chúa Giê-su Christ, là Đấng được vinh diệu quyền năng đời đời vô cùng. A-men.

Mỗi một người Tín Đồ Cơ Đốc đều được ban cho một hay vài ân tứ bởi Thánh Linh, chúng ta phải xử dụng ân tứ của mình mà hầu việc lẫn nhau. Nếu ân tứ của mình là giảng luận thì chúng ta phải ráng giảng giải lời của Chúa Trời; nếu ân tứ của mình là hầu việc thì chúng ta phải chăm chỉ hầu hạ các anh chị em Tín Đồ. Khi chúng ta xử dụng ân tứ theo ý chỉ của Chúa Trời thì Ngài được vinh diệu.

1 Cô-rinh-tô 6:18 – 20 18 Hãy tránh sự gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều là ngoài thân thể, nhưng người gian dâm phạm đến chính thân thể mình. 19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là Đền Thờ của Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận từ Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? 20 Vì anh em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình mà tôn vinh Chúa Trời.

Chúng ta phải rất cẩn thận tránh sự gian dâm. Thân thể của chúng ta là Đền Thờ của Thánh Linh đang ngự ở trong chúng ta. Chúa Giê-su đã mua chuộc chúng ta bằng huyết báu của Chúa, chúng ta không thuộc về mình nữa, cuộc sống của chúng ta thuộc về Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su Christ, cho nên chúng ta phải giữ cho thân thể mình thánh sạch để tôn vinh Chúa Trời Cha của chúng ta.

© Châu Huệ Hiền, 2016, 2018

Permission is granted for the non-profit distribution or printing of this message for the ministry of the Gospel.

Cho phép phân phát hoặc in lại bài giảng này phi lợi nhuận trong việc rao truyền Tin Lành.

 

(c) 2021 Christian Disciples Church