You are here

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (4)

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (4)

Môn Đồ (1)

Giăng 8:31

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Download PDF File – Tải Xuống Bài PDF

Hôm nay chúng ta tra khảo ý nghĩa của một danh hiệu khác của Tín Đồ Cơ Đốc, ấy là “môn đồ”.

Giăng 8:31 – 32 31 Vậy Chúa Giê-su nói cùng những người Giu-đa đã tin vào Chúa rằng: “Nếu các ngươi ở trong lời của ta, thì các ngươi thật là môn đồ ta; 32 các ngươi sẽ nhận biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.”

Sau khi chúng ta tin vào Chúa Giê-su, chúng ta phải sống trong lời của Chúa, thì chúng ta thật là môn đồ của Chúa.

“Môn Đồ” Là Danh Hiệu Chính Thức Cho Những Người Tin Vào Chúa Giê-su

Cơ Đốc tức là Christ, có nghĩa là Đấng Cứu Thế. Bởi vậy “Tín Đồ Cơ Đốc” tức là “Tín Đồ của Đấng Christ”. Trong bốn quyển Tin Lành: Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng, ta chỉ thấy danh hiệu “môn đồ” thôi, chứ không có danh hiệu “Tín Đồ Cơ Đốc” hay “Tin Đồ của Đấng Christ”.

Danh hiệu “môn đồ” xuất hiện 261 lần trong bộ Tân Ước của Kinh Thánh. Còn danh hiệu “Tín Đồ của Đấng Christ” chỉ xuất hiện 3 lần trong 3 đoạn Kinh Thánh sau đây:

Công vụ các sứ đồ 11:26 26 Khi người tìm gặp Sau-lơ rồi, người bèn đưa Sau-lơ đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người họp với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Tín Đồ của Đấng Christ.

Công vụ các sứ đồ 26:28 28 Vua Ạc-ríp-ba nói cùng Phao-lô rằng: “Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà ngươi thuyết phục ta trở thành Tín Đồ của Đấng Christ !”

1 Phi-e-rơ 4:16 16 Nhưng nếu ai vì làm Tín Đồ của Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, nhưng hãy tôn vinh Chúa Trời trong danh hiệu này.

Trong thời kỳ ban đầu của Hội Thành, “môn đồ” là danh hiệu chính thức và cũng là danh hiệu phổ cập nhất cho những người tin vào Chúa Giê-su Christ. Mãi về sau, dần dần người ta mới dùng danh hiệu “Tín Đồ Cơ Đốc” tức là “Tín Đồ của Đấng Christ.”

Ngày nay người ta chỉ dùng danh hiệu “Tín Đồ Cơ Đốc”, chứ rất ít người gọi những người tin vào Chúa Giê-su bằng danh hiệu “môn đồ”, cho nên người ta tưởng rằng danh hiệu “môn đồ” là dành riêng cho những Tín Đồ trưởng thành và những người truyền đạo. Có người còn tưởng rằng chỉ có 12 sứ đồ của Chúa Giê-su mới là “môn đồ” thôi. Thật ra những ý tưởng này là hoàn toàn sai lầm, căn cứ theo Tân Ước của Kinh Thánh, một người tin vào Chúa Giê-su một cách chân thành thì gọi là “môn đồ” của Chúa.

Môn Đồ Luôn Luôn Đi Theo Chúa Giê-su

Trong bốn quyển Tin Lành của Tân Ước, ta thấy môn đồ của Chúa Giê-su luôn luôn đi theo Chúa, Chúa đi đến đâu thì họ theo tới đó. Trong khi họ theo đuổi Chúa từ nơi này qua nơi khác, Chúa giảng dạy cho họ những đạo lý của nước Chúa Trời, họ noi gương cuộc sống của Chúa. Sức sống quyền năng phát xuất từ cuộc sống công nghĩa thánh sạch nhân từ của Chúa cảm hóa biến chuyển tâm hồn của họ.

Hồi đó Chúa Giê-su còn ở thế gian, các môn đồ có thể đi theo Chúa để xem xét, học hỏi và noi gương Chúa, nhưng ngày nay Chúa không còn ở thế gian nữa, vậy chúng ta làm sao mà đi theo Chúa được?

Ấy chính là Thánh Linh sẽ chỉ dẫn chúng ta, bởi vì Chúa Trời đã ban Thánh Linh ngự trong lòng ta.

Giăng 14:26 26 Nhưng Ðấng Trợ Giúp đến, tức là Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã truyền dạy các ngươi.

Thánh Linh sẽ dạy dỗ ta và nhắc lại cho ta mọi điều Chúa Giê-su đã giảng dạy. Xin các bạn để ý vào hai chữ “nhắc lại”. Chúng ta phải học tập lời dạy của Chúa Giê-su trước, rồi Thánh Linh mới nhắc lại cho ta nhớ điều răn của Chúa. Nếu chúng ta không có học tập lời dạy của Chúa thì làm sao mà có thể “nhắc lại”?

Bởi vậy chúng ta phải cố gắng học tập lời dạy của Chúa Giê-su, rồi khi ta đối diện với một sự kiện hay ở trong một tình trạng nào đó mà ta không biết nên làm gì mới phải, thì Thánh Linh sẽ nhắc lại cho ta nhớ điều răn của Chúa.

Chính là qua sự nhắc nhở chỉ dẫn của Thánh Linh, ta học hỏi noi gương cuộc sống của Chúa Giê-su. Rồi dần dần tính tình và tâm hồn của ta cũng được biến chuyển và trở nên càng ngày càng giống như Chúa. Khi ta sống theo lời dạy của Chúa và áp dụng lời dạy của Chúa vào cuộc sống của ta hàng ngày, ấy chính là sống trong lời của Chúa vậy!

Ngược lại nếu chúng ta không bao giờ học tập lời của Chúa, ta không hiểu biết gì cả về lời dạy của Chúa, thì làm sao mà có thể sống theo lời dạy của Chúa, và ta sẽ không kinh lịch được sự nhắc nhở chỉ dẫn của Thánh Linh.

Quan Hệ Giữa Nô Lệ Và Người Chủ

Ma-thi-ơ 10:24 24 Môn đồ không hơn thầy, nô lệ không hơn chủ.

Chúng ta là môn đồ của Chúa Giê-su, Chúa là ông thầy của ta. Căn cứ theo câu Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 10:24, quan hệ giữa môn đồ và ông thầy thì được so với nô lệ và người chủ.

Bởi vậy chúng ta phải hầu việc Chúa Giê-su, cũng như người nô lệ hầu việc người chủ vậy.

Rô-ma 6:18 18 Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên nô lệ của sự công nghĩa rồi.

1 Cô-rinh-tô 7:22 22 Vì kẻ đang làm nô lệ được kêu gọi trong Chúa, thì là người tự do của Chúa; cùng một lẽ ấy, kẻ đang tự do được kêu gọi là nô lệ của Đấng Christ.

Qua hai câu Kinh Thánh trên Rô-ma 6:181 Cô-rinh-tô 7:22, ta thấy rằng chúng ta là nô lệ của Chúa Giê-su.

Trong mối quan hệ giữa nô lệ và người chủ, điều quan trọng nhất là vâng phục. Người nô-lệ phải vâng phục người chủ hoàn toàn. Bởi vậy ta phải vâng phục Chúa Giê-su một trăm phần trăm.

Vả lại, ông thầy của ta cũng hầu hạ phụng sự môn đồ nữa. Trong đoạn Kinh Thánh Giăng 13:1 – 17 có ghi lại một câu chuyện như vậy. Trước ngày lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su biết rằng mình sắp lìa khỏi thế gian để trở về cùng Đức Cha ở trên trời. Bởi vì Chúa đã yêu những kẻ thuộc về mình, cho nên Chúa yêu họ cho đến cùng.

Khi họ đang cùng nhau ăn cơm chiều, Chúa Giê-su đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy một chiếc khăn vấn ngang lưng mình. Chúa đổ nước vào chậu, rồi đi rửa chân cho môn đồ từng người một và lấy chiếc khăn lau chân cho họ. Khi đến phiên Si-môn Phi-e-rơ, thì người nói cùng Chúa rằng: “Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho con sao?” Chúa Giê-su đáp rằng: “Hiện giờ ngươi chưa hiểu ý nghĩa của việc ta làm cho ngươi, nhưng sau này ngươi sẽ hiểu.” Phi-e-rơ thưa rằng: “Chúa sẽ chẳng bao giờ rửa chân cho con!” Chúa Giê-su đáp rằng: “Nếu ta không rửa cho ngươi, thì ngươi không có phần chi với ta hết.” Khi Phi-e-rơ nghe nói vậy, thì người thưa rằng: “Chúa ơi, vậy thì chẳng những rửa chân, xin rửa cả tay và đầu của con nữa!” Chúa Giê-su đáp rằng: “Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thôi, thì sẽ được sạch cả. Vả lại, các ngươi đã được trong sạch rồi, nhưng không phải mọi người đều trong sạch hết.” Chúa nói như vậy là tại vì Chúa đã biết trước một trong 12 sứ đồ sẽ phản mình, cho nên Chúa mới nói là không phải hết thảy mọi người trong đám họ đều là sạch.

Sau khi đã rửa chân cho môn đồ rồi, Chúa mặc áo lại, rồi ngồi vào bàn và nói rằng: “Các ngươi có hiểu điều mà ta vừa làm cho các ngươi không? Các ngươi gọi ta bằng thầy bằng Chúa, các ngươi nói phải lắm, vì ta thật là thầy là Chúa các ngươi. Vậy, nếu ta là thầy là Chúa các ngươi mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Ta đã làm gương mẫu cho các ngươi rồi, thì các ngươi cũng nên làm những chuyện mà ta đã làm cho các ngươi vậy. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nô lệ thì không lớn hơn chủ của mình, sứ giả cũng không lớn hơn kẻ sai mình. Nếu các ngươi đã hiểu những sự này, thì các ngươi sẽ có phước nếu các ngươi làm theo như vậy.”

Qua câu chuyện này, ta thấy Chúa Giê-su không phải ngồi trên đầu ta mà hành hạ mệnh lệnh ta đâu; khi ta hầu hạ phụng sự Chúa, thì Chúa cũng hạ mình xuống hầu hạ phụng sự ta nữa. Chúa đã nêu gương cho ta, cho nên ta phải noi gương của Chúa mà hầu hạ phụng sự lẫn nhau.

Chúng ta thật sự là nô lệ của Chúa, bởi vì Chúa đã mua chuộc ta bằng huyết báu của Chúa, nhưng Chúa nói rằng Chúa gọi ta là bạn hữu nếu ta làm theo điều răn của Chúa.

Giăng 15:14 – 15 14 Nếu các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. 15 Ta chẳng gọi các ngươi là nô lệ nữa, vì nô lệ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta đã tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe từ nơi Cha ta.

Chúng ta chỉ là những tên nô lệ Chúa mua chuộc về, mà Chúa chẳng những vui lòng hầu hạ phụng sự ta, và Chúa còn gọi ta là bạn hữu nữa, Chúa sẽ tỏ cho ta biết mọi điều Chúa đã nghe từ nơi Đức Cha nếu ta vâng theo điều răn của Chúa. Đó là một đặc ơn quá to lớn!

Nói tóm lại, chúng ta là môn đồ của Chúa Giê-su, và cũng là nô lệ của Chúa. Chúng ta phải noi gương của Chúa, hầu việc Chúa, vâng theo lời dạy của Chúa một trăm phần trăm. Vả lại Chúa cũng hầu hạ phụng sự ta nữa, Chúa không gọi ta là nô lệ, Chúa gọi ta là bạn hữu nếu ta vâng giữ điều răn của Chúa. Mối quan hệ này là thân mật và vĩnh viễn. Không những là suốt đời này, mà trong tương lai ở nước Chúa Trời, mối quan hệ này vẫn tồn tại đời đời.

Ta Phải Hầu Việc Chúa Giê-su Bằng Cách Nào?

Nhưng nói một cách cụ thể hơn, chúng ta phải hầu việc Chúa Giê-su bằng cách nào?

1. Hằng ở trong lời của Chúa là bổn phận của mỗi một môn đồ

Giăng 8:31 – 32 31 Vậy Chúa Giê-su nói cùng những người Giu-đa đã tin vào Chúa rằng: “Nếu các ngươi ở trong lời của ta, thì các ngươi thật là môn đồ ta; 32 các ngươi sẽ nhận biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.”

Qua đoạn Kinh Thánh trên Giăng 8:31 – 32, ta thấy rằng nếu chúng ta ở trong lời của Chúa Giê-su, thì ta là môn đồ của Chúa, rồi ta sẽ nhận biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha chúng ta.

Xin các bạn để ý, nếu chúng ta không được buông tha khỏi tội lỗi thì ta không được cứu chuộc. Bởi vậy sống ở trong lời của Chúa là điều cần thiết cho ơn cứu chuộc của ta, chứ không phải chỉ những người Tín Đồ trưởng thành mới cần phải ở trong lời của Chúa. Sống ở trong lời của Chúa là bổn phận của mỗi một người Tín Đồ Cơ Đốc.

Ta phải sống ở trong lời của Chúa, chứ không phải chỉ là vào ngày Chúa Nhật đi dự lễ nhà thờ thì ta mở Kinh Thánh ra đọc một đoạn, khi ra khỏi nhà thờ thì ta quên hẳn lời của Chúa liền, rồi suốt cả tuần ta không hề nghĩ đến lời của Chúa cả.

Lời của Chúa là nơi ta sống. Ta làm việc, ăn uống, nằm ngủ, suy nghĩ đều ở trong lời của Chúa. Vậy có nghĩa là bất cứ việc gì trong đời sống của ta, ta đều phải làm theo lời dạy của Chúa.

Ấy là điểm đầu tiên, ta phải sống ở trong lời của Chúa.

2. Chúa Giê-su yêu thương chúng ta thể nào, chúng ta cũng yêu thương nhau thể ấy

Giăng 13:34 – 35. 34 Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, các ngươi hãy yêu thương nhau; như ta đã yêu thương các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. 35Nếu các ngươi yêu thương nhau, thì ấy là tại điều đó mà mọi người sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”

Bằng cách nào mà ta có thể chứng tỏ cho người đời biết rằng ta là môn đồ của Con của Chúa Trời? Chúa đã chịu chết để chuộc tội cho loài người, và chúng ta là môn đồ của Chúa tiếp tục truyền giảng Tin Lành cho người đời, làm sao mà ta có thể thuyết phục người đời tin vào những điều ta nói? Không phải bởi tài hùng biện, không phải bởi trí thông minh xuất sắc, không phải bởi học vấn cao siêu, không phải bởi địa vị quyền thế, mà là bởi tình yêu thương chân chính giữa anh chị em Tín Đồ chúng ta.

Xin các bạn để ý điểm này, chúng ta không phải chỉ yêu thương một chút chút, giúp đỡ nhau một chút chút thôi. Chúa Giê-su đã yêu thương chúng ta thể nào, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau cùng một thể ấy. Chúa Giê-su đã yêu thương chúng ta như thể nào? Vâng, Chúa vui lòng chịu chết để cứu chuộc ta. Vậy chúng ta phải noi gương của Chúa, chúng ta cũng phải sẳn sàng chịu chết vì các anh chị em Tín Đồ.

Nếu chúng ta yêu thương nhau đến mức này, thì người đời sẽ nhận biết rằng chúng ta quả thật là môn đồ của Con của Chúa Trời. Ấy là điểm thứ hai.

3. Ta kết nhiều quả

Giăng 15:8 8 Cha ta được vinh diệu là bởi điều này: các ngươi kết nhiều quả và làm môn đồ của ta vậy.

Trong câu Kinh Thánh trên Giăng 15:8, ta thấy rằng kết được nhiều quả là liên quan đến làm môn đồ của Chúa Giê-su. Hơn nữa, khi ta làm được điều này thì Đức Cha ở trên trời sẽ được vinh diệu, người ta sẽ khen ngợi Đức Cha.

Kết nhiều quả có nghĩa là gì? Nhiều người tưởng rằng kết nhiều quả có nghĩa là ta phải dẫn đưa nhiều người tin vào Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su. Nhưng nguyên văn Hy Lạp của chữ “quả” trong câu này là “καρπός” (đọc là kha-bô-s), đó là một chữ ở số ít, có nghĩa là chỉ một cái quả thôi. Bởi vậy kết nhiều quả không phải là dẫn đưa nhiều người tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su.

Chữ “quả” ở đây là quả của Thánh Linh.

Ga-la-ti 5:22 – 23 22 Nhưng quả của Thánh Linh là: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình yên, kiên nhẫn, nhân từ, hiền lành, trung tín, 23nhu mì, tiết độ. Không có luật pháp nào ngăn cấm các sự đó.

Quả của Thánh Linh gồm có 9 đức tính này: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình yên, kiên nhẫn, nhân từ, hiền lành, trung tín, nhu mì, tiết độ. Khi cuộc đời của ta bày tỏ ra 9 đức tính này, thì đó là kết quả của Thánh Linh làm việc trong lòng ta.

Nếu chúng ta có kết quả của Thánh Linh, thì người đời sẽ nhận thấy được chúng ta khác hẳn với những người không tin vào Chúa Trời Gia-vê. Người đời sẽ khen ngợi Đức Cha của ta, và họ nhận thấy rằng ta quả thật là môn đồ của Chúa Giê-su.

Ấy là điểm thứ ba, ta phải kết quả của Thánh Linh.

4. Ta phải rao truyền Tin Lành cho tất cả các dân tộc trên thế gian

Lu-ca 24:46 – 48 46 và Chúa nói cùng chúng rằng: “Có lời chép rằng: “Đấng Christ phải chịu đau khổ và đến ngày thứ ba sẽ sống lại từ cõi chết, 47 rồi người ta sẽ nhân danh người mà rao truyền cho tất cả các dân tộc sự ăn năn hối cải để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.” 48 Các ngươi là người làm chứng cho những điều này.”

Sau khi Chúa Giê-su đã được phục sinh rồi, Chúa hiện ra trước mặt các môn đồ. Chúa dặn họ phải rao truyền cho tất cá các dân tộc biết rằng Đấng Christ, tức là Đấng Cứu Thế đã chiu chết vì tội lỗi của loài người, và đã được sống lại vào ngày thứ ba, hễ ai tin vào Đấng Christ, ăn năn hối cải thì sẽ được tha tội. Ấy chính là kế hoạch cứu chuộc loài người của Chúa Trời Gia-vê, và ấy chính là Tin Lành cho muôn dân. Các môn đồ phải làm chứng cho những điều này và rao truyền Tin Lành này bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem cho đến cùng trái đất (Xin đọc bài giảng “Người Làm Chứng Cho Chúa Giê-su” để hiểu rõ ý nghĩa của “Người Làm Chứng”).

Ấy là điểm thứ tư, chúng ta phải rao truyền Tin Lành cho muôn dân.

Kết Luận

Hôm nay chúng ta đã tra khảo ý nghĩa của danh hiệu “môn đồ”. Chúng ta là môn đồ của Chúa Giê-su thì chúng ta phải đi theo Chúa, và ta phải hầu hạ vâng lời Chúa như một người nô lệ hầu hạ vâng lời người chủ vậy. Ta hầu việc Chúa Giê-su bằng những hành động cụ thể sau đây:

  • Điểm đầu tiên là ta sống trong lời của Chúa.
  • Điểm thứ hai là Chúa Giê-su đã yêu thương chúng ta thể nào, chúng ta cũng yêu thương nhau thể ấy.
  • Điểm thứ ba là ta phải kết quả của Thánh Linh.
  • Điểm thứ tư là ta phải rao truyền Tin Lành cho muôn dân.

Đây là phần thứ nhất của bài giảng luận về danh hiệu “môn đồ”. Kỳ sau chúng ta sẽ tra khảo phần thứ hai.

© Châu Huệ Hiền, 2016, 2018

Permission is granted for the non-profit distribution or printing of this message for the ministry of the Gospel.

Cho phép phân phát hoặc in lại bài giảng này phi lợi nhuận trong việc rao truyền Tin Lành.

 

(c) 2021 Christian Disciples Church