You are here

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (20)

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (20)

Đá Sống

1 Phi-e-rơ 2:4-6

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền


Download PDF File – Tải Xuống Bài PDF

Tín Đồ Cơ Đốc Là Đá Sống

Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo một danh hiệu mới của Tín Đồ Cơ Đốc.

1 Phi-e-rơ 2:4-6 4 Hãy đến gần Chúa, là hòn đá sống, bị người ta loại bỏ, nhưng được chọn lựa và quí báu trong mắt Chúa Trời. 5 Anh em cũng vậy, tựa như đá sống, được xây dựng nên căn nhà thuộc linh, làm thầy tế lễ thánh, nhờ Chúa Giê-su Christ mà dâng của tế lễ thuộc linh đẹp ý Chúa Trời. 6 Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: “Này, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá góc nhà được chọn lựa và quí báu, và người nào tin vào đá ấy sẽ không bị hổ thẹn.”

Trong đoạn Kinh Thánh trên, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta là đá sống.

Ý Nghĩa Của Đá Sống

Sứ đồ kêu gọi chúng ta hãy đến gần Chúa Giê-su, Chúa là hòn đá sống. Chúa bị người đời loại bỏ, họ không tiếp nhận Chúa và đã giết hại Chúa. Nhưng Chúa Trời Đức Gia-vê chọn lựa Chúa Giê-su và coi Chúa rất là quý báu. Chúng ta cũng là đá sống, chúng ta được xây dựng nên tòa nhà thuộc linh, làm thầy tế lễ thánh, và chúng ta nhờ Chúa Giê-su Christ mà dâng nên của tế lễ thuộc linh đẹp ý Chúa Trời.

Nhưng đá sống là cái gì?

Trên trái đất chỗ nào cũng có đá, đá lớn đá nhỏ, đủ thứ hình dạng, màu sắc, nhưng hòn đá thì không có sự sống. Chỉ có loài người, động vật, cây cỏ mới có sự sống. Nếu chúng ta cắt vào một hòn đá, nó không có chảy máu, nhưng nếu ta cắt vào một con gà, thì nó thấy đau và chảy máu ra, hoặc là ta cắt vào một cây cối, nó cũng chảy nhựa cây ra.

Nhưng hòn đá sống là một hòn đá có sự sống ở bên trong. Trên thế gian này chẳng có hòn đá nào có sự sống cả. Bởi vậy hòn đá sống thì không thuộc về thế gian này, chỉ ở trong nước Chúa Trời mới có hòn đá sống như vậy.

Chúa Giê-su Là Nền Tảng Của Căn Nhà Thuộc Linh

Tiết 6 của đoạn Kinh Thánh trên nói rằng: “Này, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá góc nhà được chọn lựa và quí báu, và người nào tin vào đá ấy sẽ không bị hổ thẹn.”

Chúa Giê-su là một hòn đá có sự sống, mà hòn đá này không phải chỉ là một hòn đá bình thường, mà là một hòn đá góc nhà.

Hòn đá góc nhà là một hòn đá dùng làm nền tảng của một căn nhà. Khi người Y-sơ-ra-ên xây dựng một căn nhà, đầu tiên họ đặt một hòn đá góc nhà tại một vị trí thích hợp, và hòn đá đó sẽ là nền tảng của căn nhà. Cho nên từ ngữ “hòn đá góc nhà” thường được dùng để tượng trưng cho nền tảng của một công trình.

Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng Chúa Giê-su Christ là nền tảng của căn nhà thuộc linh. Nếu không có hòn đá góc nhà này thì căn nhà thuộc linh sẽ không dựng nên được.

Mà căn nhà thuộc linh là tượng trưng cho cái gì?

Căn Nhà Thuộc Linh Là Đền Thờ Của Chúa Trời

Đoạn Kinh Thánh trên nói rằng những thầy tế lễ thánh dâng của tế lễ thuộc linh trong căn nhà thuộc linh này. Một căn nhà trong đó các thầy tế lễ hiến dâng của lễ cho Chúa Trời, thì ấy chính là Đền Thờ của Chúa Trời, bởi vì hiến dâng của lễ là phải ở trong Đền Thờ của Chúa Trời, chứ không phải ở bất cứ nơi nào cũng được. Trước khi Đền Thờ được xây dựng nên, người Y-sơ-ra-ên hiến dâng của lễ ở Hội Mạc. Sau khi Đền Thờ đã được dựng nên ở thành Giê-ru-sa-lem rồi, mỗi khi người Y-sơ-ra-ên muốn hiến dâng của lễ cho Chúa Trời, họ phải đi đến Đền Thờ của Chúa Trời và hiến dâng tại đó.

Bởi vậy căn nhà thuộc linh này chính là Đền Thờ của Chúa Trời. Nhưng Đền Thờ này không phải là Đền Thờ ở Thành Giê-ru-sa-lem. Tại sao không phải là Đền Thờ ở Thành Giê-ru-sa-lem?

Bởi vì có hai chữ “thuộc linh”, ấy là một Đền Thờ thuộc linh, chứ không phải là Đền Thờ ở Giê-ru-sa-lem. Hơn nữa ở phần trên chúng ta đã thấy rằng hòn đá sống thì không thuộc về thế gian này mà thuộc về nước Chúa Trời. Mà Đền Thờ thuộc linh là cái gì?

1 Cô-rinh-tô 3:16‑17 16 Anh em há chẳng biết rằng mình là Đền Thờ của Chúa Trời, và Thánh Linh của Chúa Trời ở trong anh em sao? 17 Nếu ai phá hủy Đền Thờ của Chúa Trời, thì Chúa Trời sẽ phá hủy người đó, vì Đền Thờ của Chúa Trời là thánh sạch, mà chính anh em là Đền Thờ.

2 Cô-rinh-tô 6:16 16 Giữa Đền Thờ của Chúa Trời và hình tượng có hòa hợp gì đâu? Vì chúng ta là Đền Thờ của Chúa Trời hằng sống, như Chúa Trời đã nói rằng: “Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ là Chúa Trời của họ, và họ là dân ta.”

Trong hai đoạn Kinh Thánh trên, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng: “Anh em là Đền Thờ của Chúa Trời,” “chúng ta là Đền Thờ của Chúa Trời.”

Tất cả các anh chị em Tín Đồ hợp lại thì chính là Hội Thánh. Hội Thánh không phải là một căn nhà, căn nhà chỉ là nơi tụ họp của Hội Thánh thôi. Nơi tụ họp có thể dời từ chỗ này sang chỗ khác, căn nhà có thể sụp đỗ, nhưng Hội Thánh của Chúa Trời thì không có tan vỡ. Hội Thánh đã đứng vững từ đời này sang đời khác, từ lúc Chúa Giê-su phục sinh cho đến ngày nay, và sẽ đứng vững cho đến khi Chúa trở về thế gian này. Tất cả các anh chị em Tín Đồ trong bao nhiêu thế hệ đã qua cho đến bây giờ và mãi đến tương lai, hết thảy hợp lại thì được gọi là Hội Thánh của Chúa Trời.

Bởi vậy căn cứ theo hai đoạn Kinh Thánh trên 1 Cô-rinh-tô 3:16‑172 Cô-rinh-tô 6:16 thì Hội Thánh là Đền Thờ của Chúa Trời. Đền Thờ này không phải là một tòa nhà lớn, cũng không phải là Đền Thờ ở Giê-ru-sa-lem, mà là một Đền Thờ thuộc linh, Đền Thờ này không thuộc về thế gian này, nhưng thuộc về nước Chúa Trời.

Bây giờ chúng ta tổng hợp lại tất cả những điểm ở trên để có sự hiểu biết toàn diện:

  • Chúa Giê-su là hòn đá sống.
  • Hòn đá sống này là nền tảng của căn nhà thuộc linh, tức là Đền Thờ của Chúa Trời.
  • Trong Tân Ước, Hội Thánh là Đền Thờ của Chúa Trời. Vậy Chúa Giê-su, một hòn đá sống, chính là nền tảng của Hội Thánh.

Chúng Ta Là Đá Sống Dựng Nên Đền Thờ Của Chúa Trời

Căn cứ theo đoạn Kinh Thánh trên 1 Phi-e-rơ 2:4-6, chẳng những Chúa Giê-su là hòn đá sống, mà Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta cũng là đá sống.

Chúng ta là môn đồ của Chúa Giê-su, Chúa là sự sáng, thì chúng ta cũng là sự sáng; Chúa là hòn đá sống, thì chúng ta cũng là đá sống. Lẽ dĩ nhiên chỉ có Chúa mới là hòn đá góc nhà, chúng ta không phải là hòn đá góc nhà. Chúa là nền tảng của Đền Thờ của Chúa Trời, còn chúng ta là những đá sống xây dựng nên Đền Thờ của Chúa Trời.

Vậy trách nhiệm của chúng ta là cái gì?

Chúng Ta Phải Phân Biệt Chính Mình Ra Khỏi Thế Gian

2 Cô-rinh-tô 6:15-18 15 Ðấng Christ và Bê-li-an đâu có hòa hiệp được? Hay là kẻ tin đâu có chung phần gì với kẻ không tin? 16 Giữa Đền Thờ của Chúa Trời và hình tượng có hòa hợp gì đâu? Vì chúng ta là Đền Thờ của Chúa Trời hằng sống, như Chúa Trời đã nói rằng: “Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ là Chúa Trời của họ, và họ là dân ta.”17 Bởi vậy Chúa phán rằng: “Hãy ra khỏi giữa vòng chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, 18 ta sẽ là Cha các ngươi, các ngươi là con trai, con gái ta,” Chúa Toàn năng nói như vậy.

“Bê-li-an” có nghĩa là độc ác, đồi bại, ấy là tên của ma quỷ Sa-tan. Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng Chúa Giê-su Christ và ma quỷ Sa-tan thì không có hòa hiệp, kẻ tin cũng không có chung phần gì với kẻ không tin, Đền Thờ của Chúa Trời chắc không có hòa hợp với hình tượng tà thần. Chúng ta là Đền Thờ của Chúa Trời hằng sống, là người dân của Ngài. Bởi vậy chúng ta phải phân biệt chính mình khỏi thế gian, chúng ta ra khỏi vòng của chúng nó, không động đến đồ ô uế của chúng nó. Vậy Chúa Trời Đức Gia-vê sẽ tiếp nhận chúng ta, Ngài sẽ là Cha của ta, và chúng ta là con trai, con gái của Ngài.

Phân biệt khỏi thế gian không phải là tránh xa tội nhân, bởi vì Chúa Giê-su không bao giờ tránh xa tội nhận, ngược lại Chúa thương xót cho tội nhân. Phân biệt khỏi thế gian có nghĩa là ta phải sống một cuộc sống công nghĩa thánh sạch khác hẳn với cuộc sống tội lỗi của người đời. Cho dù chúng ta vẫn sống trên thế gian, nhưng chúng ta khác biệt với thế gian này (Xin đọc bài giảng “Thánh Đồ” để hiểu rõ ý nghĩa của thánh sạch, phân biệt chính mình ra khỏi thế gian).

Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta là đá sống xây dựng nên Đền Thờ của Chúa Trời, trách nhiệm đầu tiên của ta là phải sống một cuộc sống công nghĩa thánh sạch để phân biệt chính mình ra khỏi thế gian.

Chúng Ta Phải Trưởng Thành

Cái gì có sự sống ở bên trong thì có thể trưởng thành. Con người có thể trưởng thành, loài vật có thể trưởng thành, cây cối có thể trưởng thành. Đá sống cũng có thể trưởng thành.Tôi không phải nói rằng chúng ta càng ngày càng cao lớn lên, mà tôi đang nói về sự trưởng thành thuộc linh.

Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng: “Anh em cũng vậy, tựa như đá sống, được xây dựng nên căn nhà thuộc linh.” Chúng ta được xây dựng nên căn nhà thuộc linh. Ai xây dựng chúng ta? Chính là Chúa Trời xây dựng chúng ta, chứ không phải chúng ta tự xây dựng chính mình.

Chúng ta không cách nào khiến mình trưởng thành, mà ấy là quyền năng của Chúa Trời làm việc trong cuộc đời của ta khiến ta trưởng thành. Nhưng chúng ta phải phối hợp với quyền năng của Ngài. Nếu chúng ta không muốn trưởng thành, chúng ta không phối hợp với quyền năng của Ngài, thì chúng ta không bao giờ trưởng thành được.

Trường hợp này cũng tựa như cha mẹ cung cấp mọi điều cần thiết cho con, họ cho con đi học, họ ráng dạy dỗ con mình, nhưng nếu con ấy không chịu vâng lời cha mẹ, không chịu học tập, thì nó sẽ không bao giờ thành tài được.

Trưởng thành không phải là tự động. Con trẻ sinh ra phải uống sữa mới trưởng thành được; khi nó lớn lên một chút, nó phải ăn thức ăn đặc, nó phải tập đi đứng, tập nói chuyện, rồi đi học, vận động tập thể dục v.v. Như vậy nó mới trưởng thành con người khỏe mạnh và có trí thức. Ngược lại nếu con trẻ không ăn thì nó sẽ chết; nếu nó không đi học thì nó không có trí thức; nếu nó không vận động tập thể dục thì thân thể của nó sẽ yếu ớt.

Trong cuộc sống thuộc linh của chúng ta cũng vậy, ta cũng phải ăn thức ăn, ta cũng phải học hỏi và tập thể dục. Chúng ta là những thành phần xây dựng nên Hội Thánh, nếu chúng ta yếu ớt thì Hội Thánh cũng yếu ớt, nếu chúng ta khỏe mạnh thì Hội Thánh cũng khỏe mạnh có thể bày tỏ vinh diệu của Chúa Trời. Bởi vậy trưởng thành là trách nhiệm của chúng ta, chúng ta phải trưởng thành trong cuộc sống thuộc linh.

Thức ăn thuộc linh của ta là cái gì?

Ma-thi-ơ 4:4 4 Chúa Giê-su đáp rằng: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Chúa Trời.’”

Chúa Giê-su dạy rằng chúng ta không nên chỉ nghĩ đến thức ăn thôi, thức ăn thì cần thiết cho thân thể này, nhưng quan trong hơn thân thể này là cuộc sống thuộc linh của ta. Thân thể này được sống là nhờ vào thức ăn, còn cuộc sống thuộc linh của ta là nhờ vào lời dạy của Chúa Trời.

1 Phi-e-rơ 2:2 2 Như đứa trẻ mới sinh, hãy ham thích sữa thuần túy của lời Chúa Trời, hầu cho anh em nhờ đó mà lớn lên trong ơn cứu chuộc.

Đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra rằng lời của Chúa Trời chính là sữa thuần túy, Tín Đồ Cơ Đốc phải uống sữa thuần túy này mới có thể lớn lên trong ơn cứu chuộc. Xin các bạn để ý, chúng ta phải lớn lên trong ơn cứu chuộc, chứ không phải là chỉ tin vào Chúa Giê-su thì ta được hưởng ơn cứu chuộc.

Qua hai đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 4:41 Phi-e-rơ 2:2 ta thấy rằng lời của Chúa Trời chính là thức ăn thuộc linh của ta.

Nhưng đồng thời Chúa Giê-su cũng nói rằng làm theo ý muốn của Đức Cha là thức ăn thuộc linh của Chúa.

Giăng 4:34 34 Chúa Giê-su nói với họ rằng: “Thức ăn của ta là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài.”

Làm theo ý muốn của Chúa Trời Đức Gia-vê và làm trọn công việc Ngài giao cho chúng ta tức là thực hành lời dạy của Ngài trong Kinh Thánh.

Ở phần trên ta đã thấy rằng lời dạy của Chúa Trời là thức ăn thuộc linh của ta. Sau khi ta ăn thức ăn rồi, ta phải cử động, tập thể dục và làm việc, rồi thức ăn mới tiêu hóa được và thân thể nhận được chức bổ dưỡng.

Thực hành lời dạy của Chúa Trời chính là làm việc và tập thể dục. Sau khi ta học tập lời dạy của Ngài, thì ta phải sống theo lời đó, như vậy ta mới tiêu hóa được thức ăn thuộc linh, và cuộc sống thuộc linh của ta sẽ dần dần trưởng thành. Ngược lại nếu ta không thực hành, ta sẽ không tiêu hóa được lời của Ngài.

Nếu thức ăn không tiêu hóa được và tích trữ trong bụng, mà ta cứ ăn tiếp, thì chẳng bao lâu ta sẽ mắc bịnh, ta không muốn ăn nữa. Tương tự như vậy, nếu ta chỉ học tập lời của Chúa Trời mà không thực hành, thì chẳng bao lâu cuộc sống thuộc linh của ta sẽ mắc bịnh, ta không muốn học tập lời của Ngài nữa.

Chuyện này thì không phải là chuyện nhỏ đâu, hỡi các bạn ơi! Lời của Chúa Trời là rất mực quan trọng. Nếu ta không ăn thức ăn thì thân thể của ta sẽ càng ngày càng yếu rồi chết đi, nếu ta không học tập lời của Chúa Trời, thì cuộc sống thuộc linh của ta cũng càng ngày càng yếu rồi chết đi.

Cuộc sống thuộc linh là cuộc sống ở trong Chúa Giê-su Christ, nếu cuộc sống thuộc linh yết ớt rồi chết đi có nghĩa là ta càng ngày càng xa rời Chúa rồi rốt cuộc lìa khỏi Chúa luôn. Nếu chúng ta lìa khỏi Chúa thì ta sẽ mất đi ơn cứu chuộc. Đó là một chuyện rất nghiêm trọng.

Hê-bơ-rơ 5:14 14 Nhưng thức ăn đặc là cho những người trưởng thành, họ nhờ thực hành mà luyện tập được khả năng phân biệt thiện và ác.

Thức ăn đặc tức là những lời dạy khó hiểu, ấy là dành cho những người trưởng thành chứ không phải cho trẻ con. Những người trưởng thành nhờ thực hành lời của Chúa Trời mà luyện tập được khả năng phân biệt thiện và ác.

Câu Kinh Thánh này chỉ ra một cách rõ ràng minh bạch, nhờ thực hành lời dạy của Chúa Trời chúng ta mới trưởng thành và có thể phân biệt thiện và ác.

Nói tóm lại, chúng ta là những hòn đá sống xây dựng lên Đền Thờ Của Chúa Trời, cho nên chúng ta có trách nhiệm phải trưởng thành. Muốn trưởng thành trong cuộc sống thuộc linh thì:

  • Đầu tiên ta phải học tập lời dạy của Chúa Trời, vì ấy là thức ăn thuộc linh của ta.
  • Thứ hai ta phải thực hành lời của Ngài, như vậy ta sẽ trưởng thành và có khả năng phân biệt thiện và ác.

Chúng Ta Phải Hợp Nhất

Cô-lô-se 1:15 15 Chúa là hình ảnh của Chúa Trời không thấy được, là đấng sinh ra đầu tiên, trước hết thảy mọi vật dựng nên.

Đoạn Kinh Thánh này chỉ ra rằng Chúa Giê-su là hình ảnh của Chúa Trời Đức Gia-vê. Vậy có nghĩa là Chúa là giống y hệt Đức Cha ở trên trời. Tại sao Chúa Giê-su có thể giống y hệt Đức Cha ở trên trời?

Giăng 8:29 29 Ðấng sai ta đến là ở cùng ta, Ngài chẳng bỏ ta một mình, vì ta hằng làm những việc đẹp lòng Ngài.

Đây là câu nói của Chúa Giê-su. Đấng sai Chúa đến tức là Chúa Trời Đức Gia-vê. Chúa Trời là ở cùng với Chúa, tại vì Chúa hằng làm việc đẹp lòng Ngài. Câu Kinh Thánh này cho ta thấy rằng tâm linh của Chúa Giê-su rất gần với Đức Cha ở trên trời.

Giăng 10:30 30 Ta với Cha là một.

Trong câu Kinh Thánh này, Chúa Giê-su chỉ ra rằng Chúa và Đức Cha là hiệp làm một.

Qua 2 đoạn Kinh Thánh trên Giăng 8:29Giăng 10:30, ta thấy rằng tâm linh của Chúa Giê-su và tâm linh của Đức Cha là hiệp làm một, cho nên Chúa là giống y hệt Đức Cha, và Chúa có thể luôn luôn làm những việc đẹp lòng Ngài.

Các bạn có muốn trở nên công nghĩa thánh sạch và nhân từ thương xót giống như Chúa Trời vậy không? Tôi thì ham muốn lắm! Lẽ dĩ nhiên chúng ta không thể nào trở nên giống y hệt Chúa Trời, chỉ có Chúa Giê-su mới có thể giống y hệt Ngài, nhưng chúng ta có thể trở nên càng ngày càng giống như Ngài.

Khi chúng ta càng trưởng thành, thì tâm linh của ta càng gần gũi với Đức Cha, tựa như con cái càng trưởng thành thì càng hiểu được tấm lòng của người cha vậy. Khi tâm linh của ta gần với Đức Cha thì tính tình của ta sẽ được biến chuyển mà trở nên càng ngày càng giống như tính tình của Ngài.

Các bạn hãy ngẫm nghĩ coi, nếu hết thảy các anh chị em Tín Đồ Cơ Đốc đều có tính tình công nghĩa thánh sạch và nhân từ thương xót của Chúa Trời thì Hội Thánh sẽ bày tỏ vinh diệu của Ngài là rực rỡ biết bao!

Hơn nữa, khi tính tình của chúng ta càng giống như Đức Cha, thì rốt cuộc tính tình tư tưởng của chúng ta cũng càng ngày càng giống nhau, và chúng ta sẽ hiệp làm một.

Giăng 17:20- 23 20 Con chẳng những chỉ cầu thay cho họ đâu, mà còn cho những kẻ nhờ lời của họ mà tin vào con, 21 để cho tất cả đều hiệp làm một, như Cha ở trong con, và con ở trong Cha, và họ cũng ở trong chúng ta, hầu cho thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. 22 Con đã ban cho họ vinh diệu mà Cha ban cho con, để họ hiệp làm một cũng như chúng ta là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ toàn vẹn hiệp làm một, hầu cho thế gian nhận biết rằng chính Cha đã sai con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như yêu thương con vậy.

Đây là lời cầu nguyện của Chúa Giê-su trước khi Chúa bị bắt. Chúa cầu xin Đức Cha khiến cho tất cả các môn đồ đều hiệp làm một, cũng như Đức Cha thì ở trong Chúa, và Chúa thì ở trong Đức Cha, và chúng ta cũng ở trong Đức Cha và Chúa Giê-su. Chúa hai lần nhắc đến thế gian sẽ tin rằng Chúa Trời đã sai Chúa đến khi các môn đồ đều hiệp làm một.

Làm sao mà khiến thế gian tin rằng Chúa Giê-su thật sự do Chúa Trời sai đến? Không phải nhờ tài giảng luận hùng biện, không phải nhờ những nhà thờ trang hoàng đẹp đẻ, mà là nhờ sự hợp nhất giữa các anh chị em Tín Đồ. Khi các anh chị em Tín Đồ hiệp làm một, thì người đời sẽ tin rằng Chúa Giê-su quả thật là Con của Chúa Trời.

Kết Luận

Hôm nay chúng ta đã tra khảo danh hiệu “Đá sống”. Chúa Giê-su Christ là hòn đá sống góc nhà của căn nhà thuộc linh, tức là nền tảng của Đền Thờ của Chúa Trời. Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta là những đá sống xây dựng nên Đền Thờ của Chúa Trời, tức là Hội Thánh.

Trách nhiệm của chúng ta là:

  • Đầu tiên ta phải phân biệt chính mình ra khỏi thế gian, có nghĩa là ta phải sống một cuộc sống công nghĩa thánh sạch khác biệt với cuộc sống tội lỗi của người đời.
  • Điểm thứ hai chúng ta phải trưởng thành. Chúng ta càng trưởng thành thì Hội Thánh có thể bày tỏ vinh diệu của Chúa Trời càng rực rỡ.
  • Điểm thứ ba chúng ta phải hợp nhất. Thế gian sẽ tin rằng Chúa Giê-su quả thật do Chúa Trời Đức Gia-vê sai đến khi họ thấy sự hợp nhất của các Tín Đồ Cơ Đốc.

© Châu Huệ Hiền, 2016, 2018

Permission is granted for the non-profit distribution or printing of this message for the ministry of the Gospel.

Cho phép phân phát hoặc in lại bài giảng này phi lợi nhuận trong việc rao truyền Tin Lành.

 

(c) 2021 Christian Disciples Church